3.12.2020
ID: 4956upozornenie pre užívateľov

Zmeny v práve obchodných spoločností od októbra 2020

Začiatok októbra 2020 priniesol vo sfére práva obchodných spoločností niekoľko významných zmien.

Novelizáciou Obchodného zákonníka dochádza k zmenám pravidiel v celom procese fungovania obchodných spoločností, teda zmeny sa dotknú ako pravidiel pri zakladaní obchodných spoločností, tak aj pri ich zrušovaní a likvidácii a nakoniec aj pri samotnom zániku a výmaze obchodných spoločností z Obchodného registra Slovenskej republiky.

Pri zakladaní spoločností s ručením obmedzeným sa sprísňujú požiadavky kladené na zakladateľov a členov štatutárnych orgánov spoločnosti, a to tým, že ani zakladateľom spoločnosti a ani členom štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným nemôže byť osoba uvedená v tzv. registri poverení na vykonanie exekúcie.

Ako uvádza dôvodová správa k zákonu, konateľ spoločnosti má významné oprávnenia a povinnosti, a preto je potrebné zabezpečiť, aby to bola osoba, ktorá spĺňa esenciálne predpoklady na výkon funkcie. V prípade, že osoba, ktorá by mala byť vymenovaná do funkcie konateľa spoločnosti je vedená ako povinná vo vyššie uvedenom registri, tak možno celkom jasne predpokladať, že neschopnosť hospodárne a efektívne nakladať so svojím vlastným majetkom by mala viesť k záveru, že tieto osoby nemôžu naplniť zákonom vyžadované vlastnosti „odbornej starostlivosti“, najmä hospodárne a efektívne konať za spoločnosť a zaväzovať ju voči tretím osobám.

V súvislosti so sídlom spoločnosti dochádza k zmene v spôsobe preukazovania oprávnenia užívania nehnuteľnosti, ktorej adresa má byť ako sídlo spoločnosti zapísaná do Obchodného registra Slovenskej republiky. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy platilo, že spoločnosť predložila buď osobitný súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla na danej adrese, alebo nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi spoločnosťou a vlastníkom nehnuteľnosti. Po novom sa vyžaduje úradne osvedčený podpis vlastníka nehnuteľnosti  alebo väčšiny podielových spoluvlastníkov nehnuteľnosti so zriadením sídla.

K zmene došlo aj vo vzťahu k zápisu spôsobu konania podnikateľa do Obchodného registra Slovenskej republiky, a to tak, že po novom sa v prípade obchodných spoločností  obmedzenia štatutárneho orgánu do Obchodného registra nezapisujú.

Podľa dôvodovej správy, obmedzenie štatutárneho orgánu právnickej osoby konať za ňu nemá navonok žiadne právne účinky. Napriek tomu je možné sa v aplikačnej praxi registrových súdov často stretnúť s tým, že právnické osoby navrhujú do obchodného registra zapisovanie obmedzení (často veľmi popisného až technického charakteru), čo u tretích osôb môže vytvárať stav právnej neistoty a zakladá aj isté nároky na strane informačných systémov verejnej správy.

V súvislosti s touto zmenou je nevyhnutné poukázať aj na prechodné ustanovenia Obchodného zákonníka, podľa ktorého fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej osoby, ktorá má v obchodnom registri zapísané obmedzenie štatutárneho orgánu konať za právnickú osobu podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis v obchodnom registri s týmto zákonom pri podaní najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30. septembra 2021.

Nanovo sa upravila tiež problematika zrušenia, neplatnosti a zániku spoločností. Upravili sa dôvody pre nútené zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu, pričom k zmene došlo napríklad v nasledujúcich situáciách:

  • Súd aj bez návrhu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak spoločnosť nesplní svoju povinnosť uložiť do zbierky listín účtovnú závierku do 9 mesiacov od jej zostavenia (podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa posudzovali dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia)
  • Novým dôvodom pre tzv. ex offo zrušenie spoločnosti bude aj situácia, ak orgány spoločnosti nie sú ustanovené viac ako tri mesiace.

Významnou zmenou je úprava pravidiel pri likvidácií obchodných spoločností, pričom ide o zmenu, ktorá zásadným spôsobom mení zaužívané pravidlá pri likvidácii obchodných spoločností, ktoré boli platné do konca septembra 2020.

Po novom sa zavádza povinnosť zložiť u notára preddavok určený na odmenu likvidátora vo výške 1500,- Eur. Suma 1500,- Eur je určená paušálne pre všetky obchodné spoločnosti a nedovíja sa od hodnoty majetku spoločnosti, alebo od údajov vyplývajúcich z účtovnej závierky a podobne. Likvidácia môže byť v zmysle zákona ukončená najskôr po uplynutí 6 mesiacov od oznámenia o vstupe spoločnosti do likvidácie. Novým prvkom je tiež prihlasovanie pohľadávok veriteľov a to doručovaním prihlášok obdobne ako je tomu pri konkurzoch, avšak s tým, že neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva do likvidácie nemá vplyv na jeho trvanie.

V prechodných ustanoveniach Obchodného zákonníka zákonodarca vymedzil tie subjekty, ktoré budú ex lege vymazané z Obchodného registra Slovenskej republiky. Ako uvádza dôvodová správa, ide o tzv. čistenie obchodného registra, kedy okrem výmazu ,,starých právnych entít“, pre ktoré spojenie s obchodným registrom stratilo opodstatnenie (napr. národné výbory, obecné podniky  apod.) má dôjsť k výmazu napr. aj spoločností, pri ktorých nastanú účinky fikcie úpadku (prípady dlhotrvajúcich likvidácií) či spoločnosti s nevykonanou premenou menovitých hodnôt vkladu a základného imania zo slovenskej koruny na menu euro.

Na záver tiež poukazujeme aj na zmenu technických aspektov vyššie uvedených zmien, keďže od  1.10.2020 je možné návrhy na zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky podávať výlučne v elektronickej forme, pričom na listinné podanie podané po tejto lehote registrový súd nebude prihliadať.

Vaculciakova
JUDr. Rastislav Masnyk, MBA,
advokát
Vaculciakova

JUDr. Ivana Vaculčiaková,
advokátka
 

Masnyk_logo

Masnyk Legal s.r.o.

Ťahanovské riadky 25
040 01 Košice

Tel:  +421 55 72 87 274
Fax : +421 55 72 87 276
email: office@masnyklegal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk