8.8.2013
ID: 607upozornenie pre užívateľov

Zmeny v zákone o investičnej pomoci

Zákon č. 70/2013 Z. z. (ďalej len „Novela“), ktorým sa novelizoval zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci (ďalej len „Zákon o investičnej pomoci“), prináša s účinnosťou odo dňa 1. mája 2013 niekoľko významých zmien v podmienkach poskytovania investičnej pomoci v Slovenskej republike.

 
 Rödl & Partner
 
Cieľom Novely je

 • sprístupniť poskytovanie investičnej pomoci väčšiemu okruhu subjektov, a to najmä znížením výšky povinných investícií,
 • podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou a
 • podpora vytvorenia nových pracovných miest. Uvedeným znížením finančných limitov sa poskytovanie investičných stimulov rozšíri na väčší počet subjektov. Rovnako Novela zavádza striktnejšie podmienky ohľadom nadobúdania hmotného majetku a zvyšuje kvóty vzdelanostnej štruktúry nových zamestnancov so zameraním na absolventov vysokých škôl.

Novela podporuje moderné technológie a podmieňuje obstarávania výrobných a technologických zariadení tak, že novým výrobným a technologickým zariadením sa rozumie zariadenie zakúpené za trhových podmienok, ktoré nebolo doteraz nikde odpisované a nebolo vyrobené viac ako dva roky (namiesto doterajších troch rokov) pred jeho obstaraním.

V dôsledku aplikačnej praxe a v záujme jednoznačnosti schválená právna úprava nanovo zadefinovala a spresnila pojmy ako investičný zámer, technologické centrum, centrum strategických služieb, intenzita investičnej pomoci, začatie stavebných prác, vytvorené nové pracovné miesto, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, finančná analýza a opakovaná investičná pomoc.

Pojem vytvorené nové pracovné miesto nebol zadefinovaný z dôvodu, aby sa predchádzalo udržiavaniu pracovných miest, ale naopak, aby sa žiadateľ zaviazal, že investičný zámer povedie k čistému nárastu pracovných miest. Čistý nárast v počte zamestnancov musí byť v porovnaní s priemerom za posledných 12 mesiacov nie menší ako 10%, minimálne však 40 zamestnancov.

Pojem rozšírenie výroby v existujúcom podniku bol zadefinovaný ako nárast v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne o 15% v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky, ak zároveň vedie k vzniku nových pracovných miest.

Novelizovanými ustanoveniami § 4 až 7 Zákona o investičnej pomoci sa upravujú všeobecné podmienky poskytovania investičnej pomoci. Predovšetkým sa znížila povinná minimálna výška investičného majetku, ktorý musí žiadateľ obstarať, aby mu mohla byť poskytnutá investičná pomoc:

1. Pre poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe sa výška obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku znížila z pôvodných 14 miliónov Eur na 10 miliónov Eur, z toho najmenej 50% teda 5 miliónov Eur musí byť krytých vlastným imaním právnickej alebo fyzickej osoby. V okresoch s nezamestnanosťou vyššou ako miera nezamestnanosti v SR, sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila z pôvodných 7 miliónov Eur na 5 miliónov Eur, vlastným imaním musí byť krytých najmenej 50% teda 2,5 milióna Eur. V okresoch s nezamestnanosťou o polovicu vyššou ako je miera nezamestnanosti v Slovenskej republike sa minimálna výška obstarania investičného majetku znížila z pôvodných 3,5 milióna Eur na 3 milióny Eur, pričom vlastným imaním musí byť krytých najmenej 50% teda 1,5 milióna Eur. Zároveň realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu nových pracovných miest. Kritérium pre získanie investičnej pomoci už nie je dosahovanie podielu min. 80% objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere.

Finančné kritéria nastavené pre poskytovanie investičnej pomoci pre technologické centrá, centrá strategických služieb a pre cestovný ruch ohľadom výšky obstarania investičného majetku zostali nezmenené.

2. Pre poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá je po novom potrebné, aby z celkového počtu zamestnancov tvorilo najmenej 70% zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním oproti doterajším 60% a pre

3. centrá strategických služieb sa podmienka zvýšila z doterajších 30% na 60%.

Zavedenie zvýšených kvót vzdelanostnej štruktúry zamestnancov je podpora takých technologických centier a centier strategických služieb, kde sa predpokladá väčšia sofistikovanosť predmetov činností a služieb a náročnosť na vysokoškolské vzdelanie zamestnancov. Pri uvedených obidvoch formách investičnej pomoci platí povinnosť, že realizácia investičného zámeru povedie k vytvoreniu nových pracovných miest.

4. Pre investíciu v cestovnom ruchu sa vypustila povinnosť rozšírenia existujúceho komplexného strediska o nové služby. Podmienka ohľadom zaobstarania investičného majetku sa nezmenila, akurát sa prijala povinnosť, že realizácia investičného zámeru povedie k vytvoreniu nových pracovných miest a zrušila sa podmienka dosiahnutia podielu najmenej 80% objemu tržieb z podnikateľských činností uvedených v investičnom zámere z celkových tržieb prijímateľa.

Za oprávnené náklady budú môcť v zmysle novej právnej úpravy prijímatelia investičnej pomoci považovať dlhodobý nehmotný majetok až do výšky hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku (doteraz do výšky 50%).

Zmeny nastali aj v procese podania investičného zámeru. Po novom je žiadateľ povinný k investičnému zámeru priložiť okrem doterajších dokumentov aj

 • popis investičného zámeru,
 • doklad, ktorým sa preukáže spôsob financovania investičného zámeru,
 • finančnú analýzu investičného zámeru (formulár finančnej analýzy zverejní Ministerstvo hospodárstva SR),
 • zoznam spriaznených osôb,
 • analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty a
 • čestné prehlásenie, že investičný zámer sa netýka premiestnenia výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, jeho výroby alebo služieb z iného členského štátu Euró-pskej únie.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky alebo Ministerstvo dopravy, ak sa jedná o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, následne posúdi úplnosť investičného zámeru a do 45 dní (namiesto doterajších 30 dní) zabezpečí vypracovanie odborného posudku.

Na rozdiel od doterajšej úpravy, kedy bol len prijímateľ investičnej pomoci formou príspevku na novovytvorené pracovné miesto povinností povinný zachovať počet novovytvorených pracovných miest najmenej 5 rokov odo dňa prvého obsadenia pracovného miesta prijímateľa, zaviedla Novela danú povinnosť pre všetkých prijímateľov investičnej pomoci bez rozdielu formy investičnej pomoci.

Novela takisto rozšírila okruh činností, ktoré prijímateľ nesmie počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer uskutočniť. Ide najmä o zmeny týkajúce sa nevynaloženia plánovaných finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku uvedených v investičnom zámere o viac ako 15 %, vytvorenia nižšieho počtu nových pracovných miest, zásadnej zmeny vlastníckej štruktúry prijímateľa pomoci,  zmeny výrobného procesu týkajúcej sa finálnych výrobkov alebo ktoré by znamenali poskytnutie neoprávnenej výhody jemu alebo inému účastníkovi hospodárskej súťaže prípadne zmeny týkajúce sa predčasného skončenia podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestnenia podnikateľskej činnosti do iného okresu. Uvedené zmeny sú len demonštratívne, nakoľko nie je možné explicitne stanoviť zmeny, ktoré môžu mať vplyv na investičný zámer a jej realizáciu.

Nové ustanovenie § 15b spresňuje postup pri posudzovaní oznámených zmien rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Novela stanovuje, kedy Ministerstvo hospodárstva alebo Ministerstvo dopravy:

 • písomne oznámi, že oznámená zmena nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, alebo
 • predmetná zmena má vplyv na podmienky za ktorých bola investičná pomoc schválená, ale je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovania investičnej pomoci. V takom prípade vydá rozhodnutie o schválení zmeny rozhodnutia o schválení investičnej pomoci. Prijímateľ pomoci je oprávnený uskutočniť zmenu pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení investičnej pomoci len raz počas celého obdobia realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote piatich po sebe nasledujúcich rokov, po roku, v ktorom skončil investičný zámer.
 • v prípade, že oznámená zmena nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovania investičnej pomoci príslušné ministerstvo zruší vydané rozhodnutie a prijímateľ pomoci je povinný vrátiť poskytnutú investičnú pomoc vrátane úrokov. Rovnaké účinky ako rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o schválení investičnej pomoci, má aj vyhlásenie konkurzu na majetok prijímateľa pred skončením investičného zámeru.

Novela zaviedla možnosť poskytnutia opakovanej investičnej pomoci v odvetviach priemyselnej výroby a v cestovnom ruchu pre toho istého prijímateľa investičnej pomoci len vo forme úľavy na dani z príjmu.

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané do 30. apríla 2013 ministerstvo na základe oznámenia o zmene týkajúcej sa investičného zámeru alebo investičnej pomoci, posúdi podľa novelizovaného Zákona o investičnej pomoci. Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy.


Silvia Podlipná

Mgr. Silvia Podlipná,
advokátka, Associate Partner

Matej Slezák

JUDr. Matej Slezák,
advokátsky koncipient


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 411
Fax:  +421 2 52 733 635
e-mail: bratislava@roedl.sk


PRF Rödl & Partner


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk