Články a komentáre

Udalosti uplynulého týždňa

Občania Slovenskej republiky budú mať od júna možnosť domáhať sa svojich práv už aj elektronicky podanou sťažnosťou. Rozšírenie možností prináša novela zákona o sťažnostiach, ktorú 101 hlasmi schválili poslanci Národnej rady SR.

Zmeny v slovenskej justícii poslanci posunuli do druhého čítania

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

Prepojenie obchodných registrov a ďalších evidencií je v druhom čítaní

Prepojiť systém obchodného registra v Slovenskej republike s inými obchodnými registrami alebo evidenciami. To je jeden z cieľov návrhu novely zákona o obchodnom registri, ktorý poslanci Národnej rady SR posunuli do druhého čítania.

European Compliance Forum 2017

S neustále sa zvyšujúcim počtom a komplexnosťou nariadení narastá v poslednom období obava spoločností z dodržiavania predpisov a zásad riadneho postupovania v podnikaní. Správne nastavenie a nasmerovanie systému dodržiavania týchto predpisov (compliance) chráni spoločnosť nielen pred vysokou finančnou stratou, ale taktiež zlepšuje efektivitu…

Vnútorný predpis podniku

Vnútorný predpis podniku zakazujúci nosenie viditeľných politických, filozofických a náboženských symbolov nepredstavuje priamu diskrimináciu

Napriek tomu pri neexistencii takéhoto pravidla nemožno vôľu zamestnávateľa zohľadniť želanie zákazníka, aby jeho služby už nezabezpečovala zamestnankyňa nosiaca moslimskú šatku, považovať za požiadavku…

SÚDNA RADA SR: Voľby ôsmich členov Rady volených sudcami sa uskutočnia 23. mája

Predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková vyhlásila voľbu ôsmich členov Rady, ktorí sú volení sudcami. Uskutoční sa 23. mája od 9.00 do 19.00 h. Voľby sa uskutočnia na zhromaždeniach sudcov v obvodoch jednotlivých volebných komisií.

Znovuzrodenie advokátov na Slovensku z pohľadu rozšírenia možnosti poskytovania nových (elektronických) služieb

Advokáti v tomto roku zažívajú takpovediac znovuzrodenie čo do nových služieb, ktoré sú ako jedni z mála subjektov na slovenskom (právnom) trhu oprávnení poskytovať. Zákonodarca zaradil advokáta medzi subjekty, ktoré sú ako jediné oprávnené poskytovať určité druhy služieb. Jedná sa takmer výlučne o elektronické služby, ktoré majú základ v zákone o…

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov

Súhlas účastníka telefónnej služby so zverejnením jeho údajov zahŕňa aj použitie týchto údajov v inom členskom štáte

Rozsiahlo harmonizovaný právny rámec umožňuje zabezpečiť v celej Únii dodržiavanie požiadaviek v oblasti ochrany osobných údajov účastníkov rovnakým spôsobom

MV SR: Dôrazne žiada štatutárov, aby si vybavili elektronický občiansky preukaz

Do štartu komunikácie štátnych úradov so štatutármi spoločností zapísaných v obchodnom registri zostáva už len 16 týždňov. Napriek tomu je na prístup k svojim elektronickým schránkam pripravených len 102.243 zástupcov firiem, teda ani nie polovica (48 percent). Väčšina štatutárov, takmer 111.000 osôb, teda nemá občiansky preukaz s čipom vybavený…

Novela zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Iba krátko po nadobudnutí účinnosti nového zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj bola dňa 7. decembra 2016 schválená novela tohto zákona, ktorou zákonodarca reagoval na kritické ohlasy odbornej verejnosti s cieľom odstrániť nedostatky zavedenej právnej úpravy.

Sadzby DPH

Zásada rovnosti zaobchádzania nebráni tomu, aby knihy, noviny a časopisy dodávané elektronickou cestou boli vylúčené z uplatňovania zníženej sadzby DPH

Smernica o DPH je z tohto hľadiska platná

MS SR: Zverejnilo zámer zvýšiť paušálne náhrady pre prísediacich sudcov

Odmena prísediacich sudcov z radov občanov, ktorí sú súčasťou senátov okresných súdov v trestnom konaní, sa zvýši. Navrhuje to ministerstvo spravodlivosti, ktoré zverejnilo predbežnú informáciu o príprave novely príslušnej ministerskej vyhlášky.

Úvahy nad povahou lehoty na vyjadrenie k dovolaniu podľa CSP

Účinnosťou Civilného sporového poriadku[1] (ďalej aj „CSP“) došlo v oblasti civilného sporového konania v SR k viacerým zásadným zmenám. Jednou z týchto zmien, ktorá významne ovplyvní aktivitu a stratégiu strán sporu a ich právnych zástupcov, je rozšírenie uplatňovania koncentrácie konania.

Lukáš Michálik sa stal novým partnerom advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský

Od januára 2017 bol za partnera advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský vymenovaný Lukáš Michálik, ktorý sa tak pripája k trom zakladajúcim partnerom - Romanovi Hamalovi, Martinovi Kluchovi and Petrovi Víglaskému. Rozšírenie tímu partnerov tak reflektuje rast obchodných aktivít kancelárie a jej pripravenosť čeliť novým profesionálnym…

Udalosti uplynulého týždňa

Výber nových sudcov cez krajské hromadné výberové konania, hodnotenie sudcovskej práce profesionálnymi hodnotiacimi komisiami a efektívnejšie trestanie ich previnení. To sú hlavné novinky z balíka zmien v sudcovských zákonoch, ktorý schválila vláda.

Prokurátor v španielskom práve

Tak ako u nás, aj v španielskom právnom systéme sa v súdnych konaniach stretneme s inštitúciou prokuratúry, avšak tento pojem má úplne iný význam ako v slovenskom práve. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť podstatu a funkcie prokuratúry v Španielsku.

Nové pravidlá registrácie v registri partnerov verejného sektora

Dňa 1. 2. 2017 nadobudol účinnosť zákon o registri partnerov verejného sektora, ktorý stanovuje povinnosť registrácie v osobitnom registri pre osoby označené ako partneri verejného sektora. Zákon nahrádza predchádzajúcu právnu úpravu registrácie v registri tzv. konečných užívateľov výhod.

Alexander Kadela: „Medzi klientmi nerobíme žiadne rozdiely, každému poskytujeme rovnakú starostlivosť.“

Advokátska kancelária RELEVANS vznikla v roku 2010. Dá sa teda označiť ako veľmi mladá. Napriek tomu dnes patrí medzi najväčšie kancelárie na Slovensku. V súťaži Právnická firma roka 2016 sa stala víťazom až v dvoch odborných kategóriách. O tom, ako vlastne kancelária vznikla, čím sa zaoberá a ako pristupuje ku svojim klientom, sme hovorili s…

SÚDNA RADA: Vyjadrila znepokojenie nad zámerom poľskej vlády v oblasti justície

Súdna rada SR je znepokojená zámerom vlády Poľskej republiky na zmenu zloženia súdnej rady v tejto krajine. Uviedla to predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková. Členovia rady na zasadnutí jednohlasne prijali uznesenie, ktoré podporuje snahu poľských kolegov o zachovanie existujúceho modelu kreovania ich súdneho orgánu.

Udalosti uplynulého týždňa

Prezident SR Andrej Kiska opätovne nepodpísal novelu zákona o štátnej službe. Zmeny však budú platiť, keďže poslanci jeho prvé veto prelomili na februárovej schôdzi parlamentu. Kiska zákon prvýkrát vetoval, pretože podľa jeho slov narúša vyváženosť postavenia niektorých zákonom zriadených kancelárií.