Knižné novinky

Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení

Sankcie zamestnávateľa. Krátenie a nepriznanie peňažných plnení

Marek Švec, Andrea Olšovská

Klasický proces sankcionovania či „trestania" zamestnancov za porušenie pracovnej disciplíny alebo neuspokojivé plnenie pracovných úloh zo strany zamestnávateľa nie je v pracovnoprávnej úprave zakotvený. Hoci Zákonník práce upravuje...

Trestný zákon – komentár, II. zväzok

Trestný zákon – komentár, II. zväzok

Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská

Komentár k Trestnému zákonu, II. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom, po predchádzajúcom vydaní všeobecnej časti Trestného zákona v rámci I. zväzku, hĺbkovú, právnu analýzu ustanovení osobitnej časti...

Trestný zákon – komentár, I. zväzok

Trestný zákon – komentár, I. zväzok

Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu všeobecnej časti tohto dôležitého právneho predpisu. Autorský kolektív sa v komentári venuje aj aktuálnym...

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár

Zákon o civilnej ochrane obyvateľstva - komentár

Lenka Hmírová

Komentár k aktuálne platnému zneniu zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vypĺňa dlhoročnú medzeru na slovenskom knižnom trhu. Komentár ponúka zrozumiteľný a systematický výklad...

Zákon o tepelnej energetike – komentár

Zákon o tepelnej energetike – komentár

Boris Balog, Rastislav Hanulák, Marek Franczel, Lenka Balog Ferenčáková

Na slovenskom trhu dosiaľ chýbalo dielo, ktoré by zrozumiteľným a praktickým spôsobom rozoberalo podmienky podnikania v tepelnej energetike. Snahou autorského kolektívu bolo túto medzeru vyplniť a priniesť detailný právny výklad k...

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže – Komentár

Mária T. Patakyová, Miroslava Hrušková, Erika Lovásová, Daniela Lukáčová, Juraj Steinecker, Zuzana Šabová, Silvia Šramelová, Emil Vojtko

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže, rekodifikovaný v roku 2021, predstavuje významný právny predpis pre všetkých podnikateľov pôsobiacich na území Slovenska, ako aj pre orgány verejnej správy. Reguluje formy nedovoleného...

Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Zákon o zhromažďovacom práve. Komentár

Marek Domin, Vincent Bujňák

Vo vydanom komentári autori systematicky, prehľadne a zrozumiteľne komentujú jednotlivé ustanovenia zákona o zhromažďovacom práve a dopĺňajú ich o relevantné informácie týkajúce sa tak súvisiacich právnych predpisov, ako aj...

Brexit – História, právo, politika a poučenie pre Slovensko

Brexit – História, právo, politika a poučenie pre Slovensko

Tomáš Buchta

Publikácia má ambíciu analyzovať právne a politické aspekty procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ. Vystúpenie členského štátu je zložitý právny proces, ktorý viedol k uzavretiu viacerých dohôd tu analyzovaných....

Základy ekonómie pre právnikov. Vysokoškolské učebné texty

Základy ekonómie pre právnikov. Vysokoškolské učebné texty

Dušan Stanek, Erika Neubauerová, Zdenka Lukáčková, Albert Priehoda, Maroš Katkovčin

Cieľom publikácie je podporiť a rozšíriť základné poznatky z ekonomickej teórie v oblasti mikroekonómie a makroekonómie. Jedným z dôležitých argumentov významu osvojenia si ekonomických poznatkov a ekonomického myslenia pre...

Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok II.

Ústava Slovenskej republiky - komentár. Zväzok II.

Ján Svák, Ladislav Orosz

Publikácia je druhým z troch zväzkov Komentára k Ústave, ktorého prvý diel vyšiel pred rokom a stretol sa v právnickej obci s mimoriadne dobrým ohlasom. Druhý zväzok vychádza symbolicky v čase 30. výročia prijatia Ústavy. Obsahuje...

Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Introductory Coursebook of English for Students of Diplomacy and International Relations

Andrea Demovičová, Zuzana Kurucová

Učebnica Introductory Coursebook of English for Students of Diploma cy and International Relations vznikla na základe dopytu po nedostatkových učebných materiáloch potrebných pre vyššie odborné vzdelávanie v anglickom jazyku pre...

Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe

Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe

Boris Balog

Monografia „Materiálne jadro ústavy. Ústavný systém v pohybe" predstavuje voľné pokračovanie monografie z roku 2014 venovanej materiálnemu jadru Ústavy Slovenskej republiky.
V materiálnom jadre Ústavy Slovenskej republiky autor...

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii. Komentár.

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii. Komentár.

Libor Klimek

Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí je vnútroštátnou právnou úpravou SR, ktorá sa aplikuje pri styku s cudzinou, a to hlavne v prípade uznania a výkonu trestu odňatia slobody. Je uplatniteľný jednak v prípade...

Sprievodca miestnou samosprávou, 3. vydanie

Sprievodca miestnou samosprávou, 3. vydanie

Ladislav Briestenský

Nebýva zvykom, aby bola odborná téma spracovaná spôsobom zrozumiteľným širokému okruhu čitateľov. Len zriedka sa objaví publikácia, ktorá toto pravidlo popiera a spôsobom svojho spracovania vnesie do odbornej problematiky punc...

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok

Tomáš Strémy, Lucia Kurilovská

Komentár k Trestnému zákonu, I. zväzok, od kolektívu renomovaných autorov ponúka záujemcom hĺbkovú, právnu analýzu všeobecnej časti tohto dôležitého právneho predpisu. Autorský kolektív sa v komentári venuje aj aktuálnym...

Právny štát – vývoj, princípy, mechanizmy ochrany

Právny štát – vývoj, princípy, mechanizmy ochrany

Daniel Krošlák

Najmä v posledných rokoch sa stal právny štát predovšetkým atraktívnym heslom, avšak nie vždy pochopeným s príslušiacim obsahom. A je vôbec možné tento obsah pri tak širokom pojme nejako presnejšie rozkódovať? Alebo sme...

Základy personálneho manažmentu

Základy personálneho manažmentu

Zdenka Matulová Juríková

Publikácia „Základy personálneho manažmentu" prezentuje postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných...

Dejiny právneho a politického myslenia

Dejiny právneho a politického myslenia

Jarmila Chovancová, Tomáš Gábriš, Andrea Kluknavská (zost.), Olexij M. Meteňkanyč

Učebnica politickej, právnej a sociálnej filozofie, ktorá predstavuje teoretické riešenia politicko-právnych a právno-filozofických problémov v jednotlivých etapách vývoja politického a právneho myslenia i spoločenských zmien,...

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Antológia k dejinám právneho a politického myslenia

Jarmila Chovancová, Tomáš Gábriš, Andrea Kluknavská

Predkladaná publikácia predstavuje výber najvýznamnejších ideových iniciatív. Zámerom zostaviteľov je oboznámiť študentov práva s dedičstvom politickej, právnej a sociálnej filozofie a zároveň poukázať na konfrontáciu rôznych...

Rytieri v republike - zrušenie šľachtických titulov v Československu

Rytieri v republike - zrušenie šľachtických titulov v Československu

Tomáš Gábriš

Československo zrušilo šľachtické tituly už v roku 1918, jedným z úplne prvých (a dodnes stále platných) zákonov prijatých po vzniku štátu – zákonom č. 61/1918 Zb. z. a n. To však novej republike paradoxne nebránilo, aby...