Knižné novinky

Zákonník práce účinný od 1. 1. 2013, 2. vyd.

Zákonník práce účinný od 1. 1. 2013, 2. vyd.

Úplným znením zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce reagujeme na početné legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť k 1.januáru 2013.
Výhodou publikácií vychádzajúcich v edícii “Aktuálne právne predpisy” (okrem...

Zákon o obecnom zriadení - komentár

Zákon o obecnom zriadení - komentár

Jozef Tekeli, Marian Hoffmann

Komentár poskytuje dokonalý výklad jednotlivých ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vo väzbe na najdôležitejšie súvisiace právne predpisy. Na trhu slovenskej právnickej literatúry...

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii  účinný od 1. 1. 2012

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii účinný od 1. 1. 2012

Úplným znením zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii reagujeme na legislatívne zmeny, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2012. Prijatá novela mení v súčasnosti účinný zákon v podstatných bodoch,...

Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011

Trestný zákon účinný od 1. 11. 2011

Úplné znenie zákona č. 300/2005 Z. z., Trestný zákon, účinné od 1. 11. 2011, je jednou z radu publikácií edície "Aktuálne právne predpisy." Okrem úplneho znenia zákona získate prehľad o legislatívnych zmenách, ktoré nastali v...

Kriminalistika - Viktor  Porada a kol.

Kriminalistika - Viktor Porada a kol.

Viktor Porada

Aj keď je kriminalistika všeobecne uznávaná ako samostatné vedné odvetvie, predsa je kriminalistická teória a kriminalistická aplikačná prax ovplyvňovaná aj platným trestným právom. Predkladaná učebnica je prvou učebnicou...

Praktické prípady z rímskeho práva

Praktické prípady z rímskeho práva

Peter Blaho, Herbert Hausmaninger

Tretie, doplnené a prepracované vydanie. Cieľom tejto publikácie je predovšetkým sprostredkovať študentom právnických fakúlt kazuistickú náklonnosť rímskeho právnického myslenia a dogmatické konštrukcie klasikov rímskej...

Správny poriadok – komentár

Správny poriadok – komentár

Jozef Sobihard

Piate prepracované vydanie V publikácii autor spracoval problematiku správneho práva procesného. Základom publikácie je podrobný komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení...

Ľudské práva v súdnom konaní – komentár

Ľudské práva v súdnom konaní – komentár

Bohumil Repík

Autor zhromaždil svoje dlhoročné skúsenosti z činnosti Európskeho súdu v Štrasburgu do jedinečnej publikácie, predmetom ktorej je uplatňovanie práv zaručených ústavou, Listinou základných práv a slobôd a medzinárodnými zmluvami...

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Smluvní podmínky FIDIC - 2. vydání

Lukáš Klee

Předkládaná monografie je druhým, aktualizovaným a doplněným vydáním publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se...

Judikatúra vo veciach dobrých mravov

Judikatúra vo veciach dobrých mravov

Pavol Valuška, Róbert Jakubáč

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov. Zásadný význam pri presadzovaní morálneho rozmeru...

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (E-kniha)

Judikatúra vo veciach dobrých mravov (E-kniha)

Pavol Valuška, Róbert Jakubáč

Dôraz na morálny rozmer práva a ideu spravodlivosti nachádza čoraz väčšie uplatnenie pri interpretácii, resp. aplikácii právnych noriem a, samozrejme, aj v rozhodovacej praxi súdov. Zásadný význam pri presadzovaní morálneho rozmeru...

NEKONEČNÉ RADY (číselné, funkcionálne, maticové) (E-kniha)

NEKONEČNÉ RADY (číselné, funkcionálne, maticové) (E-kniha)

Jozef Fecenko

Cieľom učebnice je podať záklané informácie z problematiky nekonečných radov, ktorých obsah je súčasťou predmetu Vybrané kapitoly z matematiky I. Tento predmet sa vyučuje na Fakulte hospodárskej informatiky a na Fakulte...

Sociálne zabezpečenie (E-kniha)

Sociálne zabezpečenie (E-kniha)

Cieľom učebnice je poskytnúť čo najkomplexnejší obraz o súčasných systémoch sociálneho zabezpečenia, analyzovať a vedecky spracovať teoretické a praktické otázky fungovania jednotlivých súčastí systému aj v súvislosti s...

Globálne zdroje - hrozba alebo šanca?

Globálne zdroje - hrozba alebo šanca?

Peter Staněk, Doliak I., Ivanová P.

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí nedostatok prírodných zdrojov, čo by sa...

Globálne zdroje - hrozba alebo šanca? (E-kniha)

Globálne zdroje - hrozba alebo šanca? (E-kniha)

Peter Staněk, Doliak I., Ivanová P.

V súčasnosti sme svedkami rozsiahlych diskusií o úlohe a stave prírodných zdrojov a ich možného využitia. Diskutuje sa, či sme dosiahli už vrchol ťažby, či sme už za ním a či nám hrozí nedostatok prírodných zdrojov, čo by sa...

Zákon o dani z príjmov - praktický komentár (E-kniha)

Zákon o dani z príjmov - praktický komentár (E-kniha)

Peter Horniaček, Viera Mezeiová

Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť...

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (E-kniha)

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu (E-kniha)

Peter Kerecman, Katarína Ficová

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie (1. časť), teda za škodu spôsobenú klientovi advokáta,...

Zákon o dani z príjmov - praktický komentár

Zákon o dani z príjmov - praktický komentár

Peter Horniaček, Viera Mezeiová

Komentár k zákonu o dani z príjmov vychádza v edícii praktických komentárov vydavateľstva Wolters Kluwer. Cieľom autorského kolektívu bolo poskytnúť čitateľom čo najzrozumiteľnejšie vysvetlenie zákona o dani z príjmov a umožniť...

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Judikatúra vo veciach zodpovednosti advokáta za škodu

Peter Kerecman, Katarína Ficová

Predkladaná publikácia sumarizuje rozhodovaciu prax slovenských súdov predovšetkým v otázkach zodpovednosti advokáta za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie (1. časť), teda za škodu spôsobenú klientovi advokáta,...

Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike

Pracovná spokojnosť učiteľov stredných odborných škôl v Slovenskej republike

Slávka Krásna, Viola Tamášová, Zuzana Geršicová

Predmetom monografie je pracovná spokojnosť učiteľov ako špecifickej skupiny pracujúcich. Pracovnú spokojnosť možno zaradiť medzi psychické stavy, úroveň funkčnej zdatnosti psychiky osobnosti a funkčnú jednotu všetkých...