Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
18.9.2023
ID: 5861

Taylor Wessing zastupuje prezidentku Slovenskej republiky v spore o ochranu osobnostných práv proti poslancovi Robertovi Ficovi

177b01d54d14313a531a1ab0e0063128/Taylor Wessing.png
Zdroj: Taylor Wessing

Prezidentka Slovenskej republiky na ochranu svojej osoby pred opakovanými verbálnymi útokmi poslanca Roberta Fica podala na súde žalobu. Prezidentka žalobu podala preto, lebo intenzita a závažnosť urážok a nepravdivých informácií o jej osobe, ktorými poslanec Fico neustále zaplavuje verejný priestor prekračuje akúkoľvek akceptovateľnú mieru.

Výroky poslanca Fica pokračovali aj po tom, čo prezidentka oznámila, že zvažuje podanie žaloby na ochranu svojich práv. Sme presvedčení, že Robert Fico zasiahol a aj v čase podania žaloby naďalej zasahuje do osobnostných práv prezidentky takým spôsobom a v takej intenzite, že jediným účinným prostriedkom ochrany osobnostných práv prezidentky je podanie žaloby. Advokátska kancelária Taylor Wessing a jej tím odborníkov na ochranu osobnostných práv pod vedením partnera Jána Lazura zastupuje prezidentku Slovenskej republiky v tomto súdnom konaní.


Voči akým výrokom žaloba smeruje a čoho sa prezidentka žalobou domáha Podaním žaloby voči poslancovi Ficovi prezidentka žiada o poskytnutie súdnej ochrany pred pokračovaním v šírení klamlivých tvrdení zo strany poslanca Fica. Prezidentka sa žalobou domáha, aby súd poslancovi Fico uložil povinnosť:

  • (i.) zdržať sa šírenia nepravdivých tvrdení, v ktorých prezidentku označuje za americkú agentku alebo osobu, ktorá vykonáva funkciu prezidentky Slovenskej republiky v prospech Spojených štátov amerických alebo cudzích mocností a v ktorých prezidentku spája so zmarením referenda, o ktorom nález Ústavného súdu SR potvrdil, že jeho otázka bola v rozpore s Ústavou SR;
  • (ii.) ospravedlniť sa prezidentke.


Hoci to právny poriadok umožňuje, prezidentka sa podanou žalobou nedomáha náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Výroky poslanca Fica, ktoré sú predmetom žaloby, sú veľmi podobné tým, ktoré používal poslanec Ľuboš Blaha. Voči nemu už skôr pani prezidentka v zastúpení našej kancelárie úspešne uplatnila svoje práva prostredníctvom nariadeného neodkladného opatrenia. Súdy pritom v konaní voči poslancovi Blahovi právoplatne konštatovali, že jeho výroky sú v rozpore s právom pani prezidentky na ochranu osobnosti a nariadili mu zdržať sa týchto výrokov.

Výroky poslanca Fica na adresu pani prezidentky majú spoločnú črtu a to, že ju samoúčelne urážajú v osobnej rovine, pričom jeho tvrdenia nie sú postavené na faktoch, absentuje v nich vecná, racionálna argumentácia a teda na ich šírení neexistuje verejný záujem. Často ide o nepravdivé informácie, dezinformácie, či konšpiračné teórie.

„Z rozhodnutia vo veci poslanca Blahu vyplýva, že spôsob, akým Ľuboš Blaha vykonával slobodu prejavu, bol protiprávny a zasahoval do práv prezidentky. Sme presvedčení, že závery súdov vo veci poslanca Blahu sú použiteľné aj na konanie o žalobe proti poslancovi Ficovi,“ hovorí partner kancelárie Taylor Wessing Ján Lazur.

„Prezidentka si uvedomuje, že počas výkonu funkcie sú jej hranice tolerovania kritických názorov širšie a aj prejavy týkajúce sa vecí verejných požívajú v demokratickej spoločnosti širokú ochranu. Podaná žaloba však nesmeruje voči výrokom, ktoré možno považovať za súčasť legitímnej politickej diskusie a ani voči politickému názoru poslanca Fica na výkon funkcie prezidentky Slovenskej republiky.

Aj kritika verejne činnej osoby má totiž svoje právne rámce. Prezidentka nie je povinná znášať neustále verejné šikanovanie a nepravdivé tvrdenia z konania v rozpore s ústavou, zákonmi, či konania v prospech iného štátu. V demokratickom a právnom štáte je neakceptovateľné, aby poslanec Fico bez akéhokoľvek faktického základu neprimeranou formou sústavne obviňoval prezidentku z výkonu jej ústavnej funkcie v prospech cudzieho štátu. Robert Fico neustále prekračuje medze tolerovateľnej politickej debaty a svojimi hanlivými výrokmi vyvoláva voči pani prezidentke a jej rodine nenávisť. Podaná žaloba preto smeruje voči tvrdeniam poslanca Fica, ktoré nikdy neboli postavené na vecnom základe,“
vysvetľuje Ján Lazur.

„V európskom právnom priestore sloboda prejavu nie je a nikdy nebola bezbrehá a je limitovaná napríklad právami iných. Výkon každého práva, vrátane práva na slobodu prejavu, so sebou vždy nesie zodpovednosť. Táto zodpovednosť je pritom vyššia práve u verejne činných osôb. Z judikatúry vyplýva, že nároky na primeranosť tvrdení a nároky na verifikáciu pravdivosti výrokov sú u poslanca Fica vyššie ako u bežných občanov, a to ako z dôvodu jeho spoločenského postavenia, tak z dôvodu jeho vplyvu na široké masy prostredníctvom sociálnych sietí,“ďalej uvádza riadiaci partner kancelárie Radovan Pala.

Občan demokratického právneho štátu od politikov očakáva pravdivé informácie a ďalej očakáva, že ústavní činitelia budú zachovávať rešpekt k členom občianskej spoločnosti. Kto, ak nie politici ako reprezentanti občanov, by mal ísť svojím konaním príkladom? Šírenie nenávistných prejavov na sociálnych sieťach sa prejaví aj v reálnom svete - občania, ktorí klamlivým výrokom poslanca Fica uveria, môžu mať pocit, že je nevyhnutne potrebné zakročiť, keďže uverili klamstvu, že sa hlava štátu dopúšťa vlastizrady a marí výkon práv občanov.

„Od poslanca Fica ako skúseného politika a osoby dlhodobo verejne činnej – navyše advokáta - možno požadovať určitú mieru profesionálnej starostlivosti, pokiaľ ide o tvrdenia, ktoré zverejňuje na svojich a straníckych sociálnych sieťach. Poslanec Fico si musel byť vedomý, že príspevky voči prezidentke s takým hanlivým a samoúčelne expresívnym obsahom môžu viesť k nenávistným reakciám voči prezidentke, čo sa skutočne aj stalo, a napriek tomu debatu žiadnym spôsobom nemoderoval, nemiernil, nevysvetľoval, naopak, vo svojich tvrdeniach naďalej pokračoval,“ dopĺňa Radovan Pala.

Záver

V ostatnom období možno aj v judikatúre ESĽP badať postupný odklon od určitej „nemennej“ koncepcie v tom, že verejne činné osoby musia znášať v zásade akékoľvek urážlivé tvrdenia o svojej osobe a, naopak, že sloboda prejavu politika je mimoriadne široká (s výnimkou prejavov, ktoré vyzývajú napr. k fyzickému násiliu). Judikatúra ESĽP z posledného obdobia do veľkej miery reflektuje zmenenú realitu, kedy sa politické posolstvá šíria anonymnému davu najmä cez sociálne siete. Aj ESĽP si uvedomuje, že tzv. hate-speech šírený najmä politikmi s veľkým spoločenským dosahom predstavuje problém a v mnohých prípadoch priame ohrozenie demokracie.

„Pokiaľ bude spoločnosť aj ďalej tolerovať nenávistné prejavy a vymyslené obvinenia, je podľa prezidentky namieste obava, že medzi sledovateľmi Roberta Fica a jemu podobných politikov sa nájdu aj jedinci, ktorí vyhrotia takéto verbálne ataky do fyzického násilia. Že nejde len o hypotézu, ale o reálnu hrozbu, svedčia prípady z nedávneho obdobia, kedy verbálna nenávisť prerástla do fyzického násilia aj s tragickým koncom (vražda pred Teplárňou). Aj pani prezidentka v nadväznosti na verbálne ataky zo strany poslanca Blahu a ďalej šírené poslancom Ficom zažíva opakované vyhrážky adresované priamo jej a jej najbližším.

Podaním žaloby na ochranu osobnosti prezidentka nechráni len seba, ale aj inštitúciu prezidentského úradu. Navrhované súdne rozhodnutie totiž môže predstavovať cenný nástroj pri hľadaní hraníc slobody prejavu politikova a pôsobiť ako ochrana demokratických hodnôt a inštitúcií pred verbálnymi prejavmi, ktorých hlavným cieľom je rozosievanie negatívnych emócií a podnecovanie nenávisti voči komukoľvek s cieľom získať politickú podporu. Spoločnosť, v ktorej víťazia lží a nenávisť je od základov ohrozená,“
uzatvára Radovan Pala.

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk