12.7.2022
ID: 5471upozornenie pre užívateľov

Centrálny register účtov

Dňa 1. mája 2022 vstúpil do účinnosti zákon č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o centrálnom registri účtov“).

Na základe vyššie uvedeného zákona sa zriaďuje centrálny register účtov. Tento register predstavuje informačný systém verejnej správy, ktorý sa vedie na účel uľahčenia prístupu oprávnených orgánov (napr. orgánov činných v trestnom konaní alebo súdov na účel trestného konania) k údajom o účtoch a bezpečnostných schránkach vedených alebo prenajímaných na území Slovenskej republiky.

Zriadením centrálneho registra účtov sa má dosiahnuť rýchly, bezpečný a pritom jednoduchý spôsob získavania informácií o majiteľoch alebo disponentoch účtov/bezpečnostných schránok ako aj o ich konečných užívateľoch výhod. Využite dát z centrálneho registra účtov by malo byť predpokladom pre následné zaistenia majetkov a výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti ako aj pre účinné predchádzanie, odhaľovanie a vyšetrovanie niektorých druhov trestnej činnosti (napr. trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, trestného činu skrátenia dane a poistného, a pod..).

Prevádzkovateľom centrálneho registra účtov bude Ministerstvo financií Slovenskej republiky, pričom zapisovanými údajmi do tohto registra budú nasledovné údaje: identifikačné údaje finančnej inštitúcie, ktorá vedie účet alebo prenajíma bezpečnostnú schránku, dátum založenia účtu/začatia prenájmu bezpečnostnej schránky, číslo účtu a IBAN (ak bol pridelený), jednoznačné označenie bezpečnostnej schránky, identifikačné údaje klienta, identifikačné údaje konečného užívateľa výhod klienta, dátum vzniku a zániku oprávnenia klienta na nakladanie s finančnými prostriedkami na účte, dátum zrušenia účtu/ukončenia prenájmu bezpečnostnej schránky.

Hore uvedené údaje budú povinné zasielať do centrálneho registra účtov finančné inštitúcie (napr. banky, platobné inštitúcie, obchodníci s cennými papiermi), ktoré zároveň budú zodpovedať za správnosť a úplnosť údajov, ktoré do tohto registra poskytli.

Údaje z centrálneho registra účtov budú poskytované, ako už bolo uvedené vyššie, oprávneným osobám. Nimi sú napríklad orgány činné v trestnom konaní, súdy na účel trestného konania, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Kriminálny úrad finančnej správy alebo aj samotné Ministerstvo financií SR v súvislosti s uplatňovaním medzinárodných sankcií).

Fyzická osoba má právo na informácie a prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom registri účtov podľa nariadenia GDPR okrem informácie o tom, ktorému oprávnenému orgánu a kedy boli poskytnuté údaje uchovávané o nej v tomto registri (a to 5 rokov od ich poskytnutia oprávnenému orgánu). Právnická osoba má právo raz ročne sa bezplatne oboznámiť s informáciami, ktoré sú o nej uchovávané v centrálnom registri účtov, a to v rozsahu ako pri fyzickej osobe.

Dohľad nad plnením povinností finančných inštitúcií a centrálneho depozitára cenných papierov pri poskytovaní údajov do centrálneho registra účtov bude vykonávať Národná banka Slovenska. Za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcej zo Zákona o centrálnom registri účtov môže byť finančnej inštitúcii uložená peňažná pokuta v rozsahu od 10.000,-€ do 1.000.000,-€ v závislosti od povahy správneho deliktu.  

Podľa Zákona o centrálnom registri účtov uvedie Ministerstvo financií SR centrálny register účtov do prevádzky 1. januára 2023. Aktuálne má Ministerstvo financií SR povinnosť vydať do 1. júla 2022 všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa majú ustanoviť podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov. Následne do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti uvedeného vykonávacieho predpisu budú finančné inštitúcie, Národná banka Slovenska a centrálny depozitár cenných papierov povinné zaslať do centrálneho registra účtov správne a úplné údaje o účtoch/bezpečnostných schránkach existujúcich ku dňu zaslania údajov ako aj údaje, ktoré vznikli, zmenili sa alebo zanikli od 1. januára 2018, ak ich evidujú vo svojich systémoch.

Mgr. Lenka Valková,
advokátka

Rödl & Partner Advokáti, s.r.o.
 
Lazaretská 8
811 08 Bratislava

Tel.:   +421 2 57 200 400
e-mail: bratislava‎@‎roedl.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk