29.9.2022
ID: 5560upozornenie pre užívateľov

Efektívnejší výkon medzinárodných sankcií

Ministerstvo spravodlivosti pod vedením Márie Kolíkovej predložilo do medzirezortného pripomienkovania Návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike. Predkladaný materiál nadväzuje na uznesenie vlády z marca tohto roka k Návrhu opatrení na zabezpečenie efektívneho vykonávania medzinárodných sankcií, s osobitným zameraním na reštriktívne opatrenia prijaté v nadväznosti na situáciu na Ukrajine.

Predkladaný materiál predstavuje východiská pre odstránenie najzávažnejších nedostatkov identifikovaných pri vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike. Navrhuje sa v ňom nielen, aby funkciu stáleho koordinačného orgánu vykonávalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ale aj aby bola v súlade s európskym štandardom zavedená trestná zodpovednosť za závažnejšie formy porušenia alebo obchádzania medzinárodných sankcií do slovenského právneho poriadku. Súčasne bližšie popisuje právomoci ústredného koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií, ako aj prerozdelenie zodpovednosti za ich vykonávanie medzi ústredné orgány.

Nad rámec uvedeného sa predkladá aj návrh na vykonanie ďalších legislatívnych zmien, a to v oblastiach, v ktorých bola Ústrednou koordinačnou skupinou pre vykonávanie medzinárodných sankcií identifikovaná potreba zmeny za účelom zefektívnenia vykonávania medzinárodných sankcií. Konkrétne ide o nasledovné oblasti:

  • zefektívnenie konania vo vzťahu k zaisteniu majetku
  • úprava režimu udeľovania výnimiek z vykonávania medzinárodných sankcií,  
  • zaraďovanie a vyraďovanie osôb na zoznamy sankcionovaných osôb,  
  • zefektívnenie správy zaisteného majetku,  
  • výmena informácií a  
  • sprísnenie správnych postihov za porušovanie a obchádzanie medzinárodných sankcií.

Materiál je možné pripomienkovať do 3. októbra 2022.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk