7.9.2023
ID: 5849upozornenie pre užívateľov

Generálna advokátka Ćapeta: právo Únie v zásade nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje preverovanie priamych zahraničných investícií s pôvodom v tretích krajinách, aj keď sú uskutočňované prostredníctvom spoločnosti so sídlom v EÚ

Taká vnútroštátna právna úprava spadá do pôsobnosti nariadenia o preverovaní priamych zahraničných investícií1, a preto musí zabezpečiť, aby individuálne rozhodnutia o preverovaní boli odôvodnené a spĺňali požiadavky primeranosti, ako to vyžadujú pravidlá Zmluvy o voľnom pohybe kapitálu a slobode usadiť sa.

V roku 2021 maďarský minister pre inovácie a technológie zablokoval akvizíciu maďarskej spoločnosti inou maďarskou spoločnosťou. Prvá uvedená spoločnosť vlastní lom, v ktorom sa ťaží piesok, íl a štrk. Minister vo svojom rozhodnutí vysvetlil, že by bolo v rozpore s maďarskými národnými záujmami, vrátane zabezpečenia dodávok týchto surovín, umožniť spoločnosti s nepriamou zahraničnou majetkovou účasťou (Bermudy) prevziať kontrolu nad takouto „strategickou“ spoločnosťou.

Pri rozhodovaní o platnosti rozhodnutia ministra o zablokovaní akvizície sa Fővárosi Törvényszék (Súd hlavného mesta Budapešť, Maďarsko) v podstate pýtal, či právo Únie umožňuje Maďarsku zaviesť právnu úpravu, ktorá obmedzuje priame zahraničné investície do spoločností so sídlom v EÚ, pokiaľ sú tieto investície uskutočňované prostredníctvom inej spoločnosti so sídlom v EÚ.

Generálna advokátka Tamara Ćapeta vo svojich dnešných návrhoch dospela k záveru, že po prvé priame zahraničné investície pochádzajúce z tretích krajín spadajú do pôsobnosti nariadenia o preverovaní priamych zahraničných investícií. Toto nariadenie sa vzťahuje na investície akéhokoľvek druhu, ktorými investor z tretej krajiny získava skutočnú účasť alebo kontrolu v spoločnosti Únie. To takisto zahŕňa investície, ktorými investor z tretej krajiny nepriamo získava kontrolu v spoločnosti Únie, a to prostredníctvom akvizície spoločnosti Únie inou spoločnosťou Únie, ktorá je vlastnená touto spoločnosťou z tretej krajiny.

Tieto investície spadajú do pôsobnosti článku 207 ZFEÚ, a teda do výlučnej právomoci Únie v oblasti spoločnej obchodnej politiky. Nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií, ktoré členským štátom umožňuje zavádzať preverovacie mechanizmy, by sa preto malo chápať tak, že „deleguje“ právomoci späť na členské štáty v oblasti, v ktorej ich stratili nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy.

Po druhé vnútroštátne preverovacie mechanizmy, ktoré umožňuje nariadenie o preverovaní priamych zahraničných investícií, musia byť takisto v súlade s pravidlami vnútorného trhu. Vnútroštátna právna úprava preto musí zaväzovať orgány, ktoré sú zodpovedné za prijímanie individuálnych rozhodnutí o preverovaní, aby uviedli legitímne odôvodnenie obmedzenia kapitálových tokov. Z nariadenia o preverovaní priamych investícií vyplýva, že obmedzenie pohybu kapitálu je možné odôvodniť len z dôvodov bezpečnosti a verejného poriadku. Na takéto odôvodnenie sa možno odvolávať, len pokiaľ existuje skutočné a dostatočne závažné ohrozenie základného záujmu spoločnosti. Ďalej musí byť každé opatrenie obmedzujúce pohyb kapitálu primerané cieľu, ktorý sleduje.

Pokiaľ ide o odôvodnenie veta ministra, o ktoré ide v tejto veci, generálna advokátka uznala, že zabezpečenie dodávok určitých surovín môže v čase krízy odôvodniť obmedzenie priamych zahraničných investícií z dôvodu verejného poriadku (alebo verejnej bezpečnosti). Tieto dôvody môžu dokonca ospravedlniť obmedzenia pohybu kapitálu z tretích krajín, ktoré inak nemôžu byť v rámci vnútorného trhu akceptované.

Na to, aby mohol vnútroštátny súd rozhodnúť o platnosti rozhodnutia, ktorým sa zakazuje transakcia, o ktorú ide v tejto veci, musí posúdiť, či maďarský minister pre inovácie a technológie dostatočne vysvetlil, prečo nepriame zahraničné vlastníctvo predmetného lomu predstavuje skutočné a závažné ohrozenie zabezpečenia dodávok štrku, piesku a ílu v Maďarsku, a či zabezpečenie týchto dodávok nebolo možné dosiahnuť menej obmedzujúcim opatrením. UPOZORNENIE: Súdny dvor nie je viazaný návrhmi generálneho advokáta. Úlohou generálnych advokátov je nezávisle navrhnúť Súdnemu dvoru právne riešenie veci, ktorá im bola pridelená. Sudcovia Súdneho dvora od tohto momentu začínajú v tejto veci poradu. Rozsudok bude vyhlásený neskôr.


[1] Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie (Ú. v. ES L 079I, 2019, s. 1).

Zdroj:
Riaditeľstvo pre komunikáciu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 57/23
V Luxemburgu 30. marca 2023
Návrhy generálnej advokátky vo veci C-106/22 | Xella Magyarország


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk