Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
8.6.2023
ID: 5764upozornenie pre užívateľov

Elektronické trhovisko a dynamický nákupný systém z pohľadu záujemcu – podnikateľa

Za účelom zefektívnenia, stransparentnenia či zrýchlenia verejných obstarávaní je v súčasnosti možné realizovať verejné obstarávania prostredníctvom elektronického trhoviska. Verejné obstarávania realizované prostredníctvom elektronického trhoviska majú však svoje špecifiká a pre zapájanie sa do takto vyhlásených verejných obstarávaní je zo strany podnikateľa ako potenciálneho záujemcu nevyhnutné splniť hneď niekoľko podmienok. Na druhej strane sa v súvislosti s elektronickým realizovaním verejných obstarávaní mnohokrát spomínajú aj pojmy ako elektronická platforma, resp. elektronický kontraktačný systém či tzv. dynamický nákupný systém. Tieto pojmy súvisiace s verejným obstarávaním treba však dôkladne rozlišovať.

V prvom rade treba uviesť, že elektronické trhovisko je v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) súčasťou väčšieho celku, a to tzv. elektronickej platformy. Aj keď v tejto súvislosti môžeme pre zjednodušenie radšej tvrdiť, že elektronické trhovisko je súčasťou elektronického kontraktačného systému – tento pojmem totiž označuje webové sídlo, kde sa záujemcovia môžu zapájať ako do elektronického trhoviska, tak aj do  rôznorodých iných elektronicky vyhlásených verejných obstarávaní.

V zmysle dnes už neaktuálnej legálnej definície, ktorá však aj napriek legislatívnym zmenám v zákone, stále vystihuje podstatu tohto systému, je elektronické trhovisko „informačným systémom verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Ako už bolo uvedené, v zmysle zákona je elektronické trhovisko súčasťou elektronickej platformy. Elektronickou platformou (podľa § 13 ods. 1 zákona) sa rozumieme „informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností.

Bez zachádzania do väčších podrobností v uvedenej problematike je pre účely tohto článku podstatné v zásade iba to, že v prípade, ak sa má záujemca – podnikateľ záujem uchádzať sa a predkladať ponuky v rámci verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska – cez ktoré je možné obstarávať iba podlimitné zákazky, teda zákazky nižšej hodnoty, a to formou aukcie bežne dostupných tovarov na trhu, je potrebné (i), aby sa zaregistroval na elektronickej platforme, resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, a to na webovej stránke elektronického kontraktačného systému a tiež (ii), aby sa zaregistroval v ďalšom osobitnom registri, a to v Zozname hospodárskych subjektov (ďalej len „ZHS“), ktorý spravuje Úrad pre verejné obstarávanie.

Iba za predpokladu, že podnikateľ je zaregistrovaný ako na elektronickej platforme (resp. v elektronickom kontraktačnom systéme), tak aj v ZHS, bude mu umožnené predkladať ponuky v rámci verejných obstarávaní realizovaných prostredníctvom elektronického trhoviska.

Zoznam hospodárskych subjektov je zoznam, ktorý je verejne dostupný na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie a slúži na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia, čím sa sleduje urýchlenie preukazovania splnenia základných podmienok pre účasť na verejných obstarávaniach a tým aj celých verejných obstarávaní.

Na rozdiel od registrácie na elektronickej platforme resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, ktorá je jednoduchá a nespoplatnená – možno ju vykonať online bez nutosti predkladať akékoľvek doklady, registrácia do ZHS je nielen spoplatnená, ale aj časovo náročnejšia, pričom sa vyžaduje predloženie osobitne špecifikovaných dokladov. To platí dvojnásobne v prípade zahraničných subjektov.

V prípade hospodárskych subjektov so sídlom na území Slovenskej republiky sa vyžaduje, aby spolu so žiadosťou o zápis do ZHS predložili subjekty nasledovné doklady:

 • výpis z registra trestov všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; členom štatutárneho orgánu; členom dozorného orgánu; prokuristom alebo údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov osoby/osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, členmi štatutárneho orgánu, členmi dozorného orgánu alebo prokuristom hospodárskeho subjektu,
 • doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (výpis z obchodného registra či živnostenského registra) pokiaľ hospodársky subjekt, nie je zapísaný v Registri právnických osôb a podnikateľov,
 • čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Pokiaľ ide o hospodárske subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, sú požiadavky na požadované doklady značne rozsiahlejšie. Takýto hospodársky subjekt je povinný predložiť:

 • výpis z registra trestov všetkých osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom; členom štatutárneho orgánu; členom dozorného orgánu; prokuristom,
 • výpis z registra trestov právnickej osoby,
 • potvrdenie/-a zdravotnej/-ých poisťovne/-í, že zdravotná/é poisťovňa/e neeviduje/ú voči nemu pohľadávky po splatnosti v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne, že hospodársky subjekt nemá evidované nedoplatky poistného na sociálnom poistení v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdenie príslušného daňového úradu, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdenie príslušného colného úradu, že hospodársky subjekt nemá evidované daňové nedoplatky v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • potvrdenie príslušného okresného súdu, že nebol na majetok hospodárskeho subjektu vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
 • potvrdenie príslušného okresného súdu, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii,
 • doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • čestné vyhlásenie, že hospodársky subjekt nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
 • doklad o úhrade správneho poplatku za zápis do zoznamu hospodárskych subjektov.

Dynamický nákupný systém

V prípade ak by sa podnikateľ zaregistroval iba na elektronickej platforme resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, ale registráciu v ZHS by opomenul, takýto postup je síce možný, ale podnikateľ nebude oprávnený predkladať ponuky na elektronickom trhovisku. Na druhej strane však už samotná registrácia na elektronickej platforme resp. v elektronickom kontraktačnom systéme, bez potreby registrovať sa v ZHS, umožňuje podnikateľovi okrem iného uchádzať sa o zákazky zadávané prostredníctvom dynamického nákupného systému.

Dynamickým nákupným systémom sa v zmysle § 58 ods. 1 zákona rozumie „elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu definovaných minimálne v rozsahu skupiny podľa slovníka obstarávania, ktorých charakteristiky spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Dynamický nákupný systém sa odlišuje od elektronického trhoviska najmä tým, že dynamickým nákupným systémom sa obstarávajú nadlimitné zákazky, t. j. v hodnote minimálne 140 000,- EUR a tým, že sa pri ňom využíva postup užšej súťaže – využitie aukčného postupu nie je možné.

Záver

Elektronické trhovisko, dynamický nákupný systém, elektronická platforma, elektronický kontraktačný systém atď. sú všetko pojmy práva verejného obstarávania, resp. pojmy s ním súvisiace, s ktorými musí byť každý hospodársky subjekt – podnikateľ pred tým ako sa začne seriózne zaujímať o uchádzanie sa o zákazky v rámci elektronických verejných obstarávaní, oboznámený. Možno však tvrdiť, že zákonodarca v tomto ohľade nie je veľmi nápomocný, keďže tieto pojmy sa javia byť do veľkej miery mätúce, obzvlášť keď sa v rámci konverzácie či rôznych informačných materiálov používajú zameniteľne.


Mgr. David Benčat,
advokátsky koncipient


Doležal & Partners, s. r. o.

Michalská 9
811 03 Bratislava

Tel.:        +421 245 529 779
e-mail:    office@dolezalpartners.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk