27.11.2018
ID: 4304upozornenie pre užívateľov

Katastrálne konanie po novom

Dňom 1. októbra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 212/2018 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). Cieľom novely bolo najmä urýchliť a skvalitniť proces registrácie nehnuteľností a tvorbu legislatívnych podmienok na zlepšenie fungovania katastra nehnuteľností. Novela sa tiež snaží reagovať na zmeny v elektronizácii a ochrane osobných údajov.

 
 
Peterka a Partners 


Medzi najdôležitejšie zmeny možno zaradiť zmenu náležitostí návrhu na začatie katastrálneho konania. V tomto článku sa bližšie pozrieme práve na túto oblasť.

Doterajšie znenie katastrálneho zákona bližšie upravovalo len návrh na vklad a jeho 3 povinné náležitosti (označenie účastníkov, právneho úkonu a orgánu, ktorému je určený). 

Od 1. októbra 2018 návrh na začatie katastrálneho konania musí obsahovať:

a) identifikačné údaje navrhovateľa 

V prípade  fyzickej osoby je potrebné uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (pokiaľ ide o cudzinca, je možné uviesť iný identifikátor, napríklad číslo pasu), údaj o štátnej príslušnosti, miesto trvalého pobytu a adresu na doručovanie v tuzemsku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu.

Pokiaľ je navrhovateľom fyzická osoba s trvalým pobytom v zahraničí, odporúčame uviesť tiež adresu na doručovanie v Slovenskej republike. Ak totiž okresný úrad neidentifikuje adresu takejto osoby evidovanú v registri obyvateľov SR a návrh nebude obsahovať adresu na doručovanie v Slovenskej republike, písomnosti jej bude doručovať oznámením na úradnej tabuli a na webovom sídle príslušného okresného úradu s fikciou doručenia po 15 dňoch od zverejnenia.

V prípade právnickej osoby je potrebné uviesť: názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla.
 
b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný,

c) uvedenie predmetu návrhu – táto náležitosť v doterajšej úprave absentovala, čo spôsobovalo v praxi značné problémy, nakoľko okresný úrad ani z obsahu návrhu často nevedel posúdiť, čoho sa navrhovateľ domáha. 

V zmysle novely predmetom návrhu na vklad musia byť (i) všetky právne úkony, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu, a (ii) všetky nehnuteľnosti týkajúce sa právnych úkonov, ktoré obsahuje zmluva a podliehajú vkladu. Novela tak výslovne upravila niektoré otázky, ktoré doteraz neboli upravené priamo v zákone, ale vyplývali z vykonávacej vyhlášky a spravovacieho poriadku.

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad, 
Pre prípad, že prílohou návrhu na vklad je jedna zmluva obsahujúca viac právnych úkonov tak katastrálny zákon výslovne stanovuje povinnosť označiť všetky právne úkony podliehajúce vkladu, ktoré obsahuje zmluva.

e) označenie nehnuteľností

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,

g) číslo úradného overenia geometrického plánu napr. ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku,

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,

i) označenie príloh – v prípade podania návrhu na začatie katastrálneho konania v listinnej podobe musia byť prílohy predložené v listinnej podobe v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii.

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra, resp. oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe,

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie.

PRÍLOHY

Novela dopĺňa a mení zoznam príloh návrhu uvedený v doterajšom znení § 30 ods. 5 katastrálneho zákona.

Novinkou je doplnenie prílohy - čestného vyhlásenia, ktorým sa preukazuje splnenie podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka, resp. čestného vyhlásenia, že sa podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú. Vzhľadom na aktuálne znenie obchodného zákonníka okresný úrad môže vyžadovať doloženie tohto čestného vyhlásenia len v prípade akciovej spoločnosti.

Ďalšou povinnou prílohou je poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak právnická osoba poverila svojho zamestnanca podaním návrhu na vklad.

Geometrický plán už do budúcna v dôsledku elektronizácie štátnej správy nemá predstavovať povinnú prílohu návrhu na vklad a bude sa uvádzať len číslo úradného overenia geometrického plánu. Prílohou návrhu bude geometrický plán len vtedy, ak bol úradne overený do nadobudnutia účinnosti novely zákona, teda do 30. septembra 2018.

Okresný úrad je oprávnený vyžadovať predloženie aj ďalších listín, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie. Uvedené však neznamená, že by bol okresný úrad oprávnený žiadať predloženie akejkoľvek listiny. Požiadavka predloženia určitej prílohy nad rámec príloh výslovne uvedených v katastrálnom zákone by mala byť náležite odôvodnená.

Novela demonštratívne uvádza niektoré prílohy, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vykonanie záznamu:

  • verejná alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti (ak ide o zápis zákonného záložného práva, listinu preukazujúcu existenciu pohľadávky nie je potrebné prikladať),
  • identifikácia parciel, ak vlastnícke právo nie je zapísané v liste vlastníctva,
  • iné listiny majúce dôkaznú hodnotu pre konanie. 
V prípade, že listiny sú predkladané v listinnej podobe musia byť predložené v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii

LEHOTY

Ako pozitívum vnímame skrátenie lehoty na výmaz záložného práva, ktorá sa týka tak bežných občanov v prípade zmeny hypotekárnej banky ako aj veľkých transakcií. Okresný úrad je povinný vykonať výmaz záložného práva do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva.

Inak lehoty na rozhodnutie neboli novelou zásadne ovplyvnené a okresný úrad je naďalej povinný rozhodnúť v konaní o návrhu na vklad do 30 dní resp. do 20 dní v prípade ak zmluvu o prevode nehnuteľnosti vyhotovil notár vo forme notárskej zápisnice alebo advokát ako autorizovanú zmluvu. Na základe žiadosť o urýchlené konanie o vklade (správny poplatok 266 €) okresný úrad rozhodne do 15 dní.

Novela predpokladá ďalšie prehĺbenie elektronizácie a s účinnosťou od 1. októbra 2019 umožní podanie návrhu na vykonanie záznamu aj prostredníctvom elektronického formulára. V prípade elektronického podania bude lehota na vykonanie záznamu skrátená z 60 dní na 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vykonanie záznamu do elektronickej schránky príslušného okresného úradu.

V prípade hrozby nedodržania zákonnej lehoty v konaní o vklade alebo o zázname okresným úradom, môže predseda úradu na určený čas alebo v určených konaniach rozhodnúť o tom, že v konaní o vklade alebo v konaní o zázname bude konať zamestnanec iného okresného úradu. Toto ustanovenie je inštitútom opatrenia proti nečinnosti okresného úradu a spĺňa aj preventívnu úlohu na zabránenie vzniku škôd v dôsledku nedodržania lehôt. 

OZNÁMENIE O NÁVRHU NA VKLAD

Novela ponechala v platnosti možnosť pred samotným podaním návrhu na vklad môžu navrhovatelia podať oznámenie o návrhu na vklad. Došlo len k zmene názvu formulára „Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad“ na „Oznámenie o návrhu na vklad“. 

Oznámenie má iba informatívny charakter, nenahrádza návrh na vklad a nemá žiadne právne účinky. Jeho účel spočíva najmä v tom, že vyplnené údaje z oznámenia sa v prípade povolenia vkladu automaticky premietnu do informačného systému katastra nehnuteľností. V dôsledku podania oznámenia o návrhu na vklad sa zníži správny poplatok za návrhu na vklad (zľava 15 €) a v praxi skráti konanie o návrhu na vklad. 

Oznámenie možno podať bez ohľadu na to, či samotný návrh na vklad bude podaný v papierovej alebo elektronickej podobe.

ELEKTRONICKÉ KONANIE

Novela ponechala účastníkom možnosť podať návrh na vklad v elektronickom konaní. Elektronické konanie znižuje náročnosť na vybavenie veci zo strany okresného úradu, keďže údaje, ktoré sa uvádzajú do návrhu na začatie konania, sa automaticky prevezmú do informačného systému katastra nehnuteľností v prípade rozhodnutia o povolení vkladu.

V prípade využitia možnosti podať návrh na začatie konania o návrhu na vklad v elektronickej podobe sa správny poplatok znižuje o 50 %.

Treba však pamätať na to, správny poplatok bude znížený len ak boli všetky prílohy predložené v elektronickej podobe, v opačnom prípade bude potrebné doplatiť poplatok v plnej výške.

Nina Kováčová
Nina Kováčová
Associate

Marián Lauko
Marián Lauko
Senior Associate


Kapitulská 18/A
811 01 Bratislava

Tel.:   +421 2 544 18 700


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk