7.7.2014
ID: 2200upozornenie pre užívateľov

Komisia predkladá opatrenia v záujme lepšej ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva

Európska komisia prijala dve oznámenia – akčný plán na riešenie porušení práv duševného vlastníctva v EÚ a stratégiu na ochranu a presadzovanie práv duševného vlastníctva (PDV) v tretích krajinách.

V akčnom pláne EÚ sa stanovuje niekoľko opatrení, ktorých cieľom je, aby sa politika EÚ v oblasti presadzovania práv duševného vlastníctva zameriavala na porušenia na obchodnej úrovni (prístup tzv. sledovania toku peňazí). Stratégia, ktorá stanovuje medzinárodný prístup, skúma nedávne zmeny a predkladá spôsoby, ako zlepšiť súčasné prostriedky Komisie s cieľom podporiť vyššie štandardy v oblasti PDV v tretích krajinách a zastaviť obchod s tovarom porušujúcim PDV.

„Prijatie tohto akčného plánu ukazuje, akým spôsobom chceme zmeniť zameranie našej politiky v záujme dosiahnutia lepšieho dodržiavania práv duševného vlastníctva súkromným sektorom,“ uviedol európsky komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier. „Namiesto sankcií voči jednotlivcom za porušenie práv duševného vlastníctva, ku ktorému často dochádza nevedomky, opatrenia, ktoré sú tu uvedené, pripravujú cestu pre prístup tzv. sledovania toku peňazí, s cieľom pozbaviť komerčne zameraných porušovateľov ich tokov príjmov.“

„Účinné presadzovanie PDV musí by podporované úzkou spoluprácou medzi orgánmi presadzovania práva a medzi týmito orgánmi a zainteresovanými stranami v oblasti podnikania. V rámci EÚ a v prípade našich partnerov na medzinárodnej úrovni to má zásadný význam,“ uviedol komisár EÚ pre clá Algirdas Šemeta. „Posilnenie tohto prístupu zameraného na viacero zainteresovaných strán je síce výzvou, ale je to jediný spôsob, ako zabezpečiť riadnu ochranu nášho duševného vlastníctva v EÚ a medzinárodnom obchode.“

Dnešné globalizované hospodárstvo sa čoraz viac opiera o priemyselné odvetvia založené na poznatkoch, ktoré kríze presvedčivo odolali a zaznamenávajú silný rast. Počet registrácií nových európskych patentov, registrovaných ochranných známok Spoločenstva a vzorov Spoločenstva sa v období rokov 2003 až 2012 viac ako zdvojnásobil. Avšak vysoký počet činností porušujúcich práva duševného vlastníctva (PDV) môže tento pozitívny trend poškodiť. Len v roku 2012 orgány hraničnej kontroly EÚ zaznamenali 90 000 prípadov, kedy bol tovar podozrivý z porušenia práv duševného vlastníctva (v porovnaní s rokom 2005 o 27 000 prípadov menej). OECD odhaduje, že ročná strata z porušení PDV pre svetové hospodárstvo je približne 200 miliárd EUR.

Na riešenie tejto výzvy akčný plán EÚ proti porušovaniu práv duševného vlastníctva (PDV) predpokladá:

  • účasť na dialógu so zainteresovanými stranami (napr. on-line reklamnými agentúrami a poskytovateľmi platobných služieb) s cieľom znížiť zisky z komerčne zameraných porušení na internete,
  • podpora náležitej svedomitosti medzi všetkými aktérmi zapojenými do výroby tovarov s vysokým stupňom duševného vlastníctva, keďže kontrola zodpovedných dodávateľských reťazcov a uplatňovanie náležitej svedomitosti znižuje riziko výskytu porušení práv duševného vlastníctva,
  • pomoc malým podnikom pri účinnejšom presadzovaní ich práv duševného vlastníctva zlepšením súdnych konaní, v záujme dosiahnutia uvedených cieľov bude Komisia prvýkrát posudzovať vnútroštátne programy poskytujúce priamu pomoc MSP, pokiaľ ide o prístupu k súdnym systémom,
  • zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi a uľahčenie výmeny osvedčených postupov,
  • zabezpečenie programu komplexnej odbornej prípravy pre orgány členských štátov s cieľom dosiahnuť rýchlejšie uplatňovanie preventívnych opatrení proti komerčne zameranému porušovaniu práv duševného vlastníctva v celej EÚ a identifikácia prekážok cezhraničnej spolupráce.


Pokiaľ ide o medzinárodnú ochranu práv duševného vlastníctva, Komisia navrhuje:

  • pokračovať vo viacstrannom úsilí o zlepšenie medzinárodného rámca práv duševného vlastníctva a zabezpečiť, aby kapitoly o právach duševného vlastníctva v dvojstranných obchodných dohodách poskytovali primeranú a účinnú ochranu držiteľom práv,
  • spoluprácu s partnerskými krajinami prostredníctvom dialógov v oblasti duševného vlastníctva a pracovných skupín pôsobiacich v tejto oblasti, s cieľom riešiť systémové otázky v oblasti duševného vlastníctva a hlavné nedostatky vo svojich systémoch PDV,
  • vykonávanie pravidelných prieskumov s cieľom určiť zoznam „prioritných krajín“, na ktoré je potrebné zamerať úsilie EÚ,
  • pomáhať MSP a držiteľom práv na mieste prostredníctvom projektov, ako napríklad využívaním asistenčných pracovísk v oblasti PDV pri súčasnom pôsobení a posilnení znalostí v tejto oblasti v EÚ a zastúpeniach členských štátov v tretích krajinách,
  • poskytovanie vhodných programov technickej pomoci v oblasti duševného vlastníctva tretím krajinám a podpora informovanosti o nich (napr. odbornej prípravy, budovania kapacít, ako zvýšiť pôsobenie aktív duševného vlastníctva).

Opatrenia stanovené v týchto oznámeniach sa zavedú a budú vykonávať v rokoch 2014 a 2015. Komisia bude monitorovať realizáciu týchto iniciatív a vyzýva Európsky parlament, Radu, členské štáty, Európsky hospodársky a sociálny výbor a zainteresované strany [vrátane Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) prostredníctvom Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva], aby sa v predstihu aktívne podieľali na tejto činnosti. Komisia neskôr zváži, či sú potrebné ďalšie, prípadne legislatívne, opatrenia.


Zdroj: Európska Komisia


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk