14.2.2017
ID: 3602upozornenie pre užívateľov

Konferencia o trestnej zodpovednosti právnických osôb

Ústrednou témou konferencie o trestnej zodpovednosti právnických osôb bude najmä komplexná analýza hmotnoprávnych a procesnoprávnych ustanovení zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.7.2016.

Vzhľadom na skutočnosť, že v Českej republike existuje paralelne obdobná právna úprava o trestnej zodpovednosti právnickych osôb účinná od 1.1.2012, súčasťou konferencie bude aj partikulárna diskusia k tejto právnej úprave najmä z pohľadu aplikačnej praxe vedená odborníkmi z Českej republiky. Súčasťou konferencie je aj prezentácia tzv. compliance programov, ktoré sú v súčasnosti jedinečnou formou prevencie páchania trestnej činnosti právnických osôb v zahraničí a svoje uplatnenie dnes nachádzajú aj na domácej platforme.

Konferencia sa bude konať 26. apríla 2017 v hoteli Devín v Bratislave.

Na konferencii sa môžete prihlásiť cez formulár na tomto odkaze.


Prednášajúci:

 •  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD. - Jozef Čentéš absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v roku 1991, v roku 1997 získal tituly JUDr a PhD. V roku 2008 bol habilitovaný na docenta v odbore trestné právo. Dňa 18. decembra 2014 bol vymenovaný za profesora v tom istom odbore. Svoje pôsobenie začal na Mestskej prokuratúre v Bratislave v roku 1991. Prokurátorské skúšky zložil v roku 1992 a bol vymenovaný za prokurátora. Na Generálnej prokuratúre pracuje od roku 1999. Od roku 2004 bol vo funkcii zástupcu riaditeľa trestného odboru. V súčasnosti je vedúcim katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 • doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. - je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti je prodekanom pre rozvoj a grantovú činnosť a docentom na Katedre trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je členom Vedeckej rady na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Je autorom a spoluautorom viacerých vedeckých publikácií a aktívne sa zúčastňuje vedeckých podujatí doma i v zahraničí. Vo svojej právnej praxi sa špecializuje na oblasť trestného práva, ale významné skúsenosti získal aj v oblasti obchodného a občianskeho práva. Podieľal sa na príprave zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb.
 • Mgr. Ľudovít Pavela - je zakladateľom advokátskej kancelárie Pavela. V roku 2001 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2006 je členom Českej advokátskej komory a od roku 2007 Slovenskej advokátskej komory. Špecializuje sa na poskytovanie právnych služieb predovšetkým v oblasti obchodného, občianskeho a pracovného práva, so zameraním na fúzie a akvizície. Od roku 2012 pôsobí tiež ako rozhodca  Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.
 • doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. - advokát a vysokoškolský pedagóg, absolvoval Policejnú akadémiu ČR a Právnickú fakultu Univerzity Karlovy, na ktorej postupne získal tituly iuris doctoris (JUDr., 2003), philosophia doctor (Ph.D. pre oblasť ústavného práva, trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, 2005). V roku 2010 sa na tejto fakulte habilitoval a bol rektorom Univerzity Karlovej menovaný docentom pre oblasť trestného práva, kriminológie a kriminalistiky. Teraz je spoločníkom advokátskej kancelárie Gřivna & Šmerda s.r.o. Je predsedom komisie pre trestné právo Legislatívnej rady vlády. Ministrom spravodlivosti bol menovaný za predsedu pracovnej skupiny pre prípravu zákona o obetiach trestnej činnosti a následne sa stal hlavným autorom zákona (zákon č. 40/2013), je tiež členom komisie pre prípravu nového trestného poriadku.
 • JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. - pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva PF UK a ako tajomník Advokátskej kancelárie Gřivna & Šmerda. V roku 2013 získal titul Ph.D. Dlhodobo sa zaoberá problematikou trestného práva so zameraním na trestnú zodpovednosť právnických osôb. Na túto tému je tiež autorom monografie, spoluautorom niekoľkých vysokoškolských učebníc a aktívne sa venuje i pedagogickej činnosti a prednášaniu.
 • JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. - je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej, na ktorej postupne získal tituly Mgr. (2002), JUDr. (2003) a Ph.D. (2005). V rokoch 2004-2011 pôsobil na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe ako vysokoškolský pedagóg v oblasti trestného práva hmotného i procesného. V rokoch 2002-2003 bol členom katedry trestného práva na Policajnej akadémii ČR v Prahe. V rokoch 2009, 2010, 2013 pôsobil na Najvyššom súde v Prahe ako asistent podpredsedu pre trestné konanie. V roku 2011 pôsobil  ako minister dopravy. Špecializuje sa na trestné právo a trestnú zodpovednosť právnických osôb. Je spoluautorom niekoľkých vysokoškolských učebníc a komentárov.
Obsah seminára:

Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb

 • pôsobnosť zákona trestná zodpovednosť právnických osôb
 • trestná zodpovednosť právneho nástupcu právnickej osoby
 • druhy trestov
 • compliance programy
 • špecifiká trestného konania
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi
 • súčasná aplikácia zákona v Českej republike
 • rozbor konkrétnych prípadov
 • postup orgánov postup činných v trestnom konaní
 • možnosti obrany pred vznikom trestnej zodpovednosti právnickej osoby (compliance programy)
Program:

08:00-08:30 - registrácia účastníkov
08:30-10:00 - prednáška k zákonu o č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob v praxi
10:00-10:30 - diskusia
10:30-10:45 - coffee break
10:45-12:15 - prednáška k zákonu o č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb
12:15-12:45 - diskusia
12:45-13:00 - coffee break
13:00-14:00 - Compliance programy


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk