12.1.2021
ID: 4985upozornenie pre užívateľov

Likvidácia obchodných spoločností od 1.10. 2020

Schválením jednej z posledných noviel Obchodného zákonníka[1] došlo k výraznej zmene v pravidlách likvidácií obchodných spoločností ako procesu, ktorý zväčša predchádza zániku obchodných spoločností a ich výmazu z Obchodného registra Slovenskej republiky.

Predmetom tohto príspevku je sumár tých najvýznamnejších zmien.

U laickej verejnosti vo všeobecnosti zarezonoval dátum  1.10.2020 ako dátum, od kedy sa pre likvidáciu spoločností budú aplikovať nové pravidlá.

V zmysle prechodných ustanovení  Obchodného zákonníka platí, že podľa znenia zákona účinného do 30.9.2020 sa dokončia likvidácie tých spoločností, v ktorých bol likvidátor zapísaný do Obchodného registra do 30. 9. 2020. Ako sa budú posudzovať návrhy na  zápis u spoločností, v ktorých valné zhromaždenie rozhodlo o vstupe do likvidácie v lehote do 30.9.2020, ale likvidátor  bol do Obchodného registra zapísaný až po 1.10.2020, ukáže až prax samotných registrových súdov.

Okamih vstupu spoločnosti do likvidácie je hneď prvou zmenou, ktorá sa dotkne spoločnosti, ktoré vstupujú do likvidácie. Zatiaľ čo pôvodne platilo, že spoločnosť vstupovala do likvidácie ku dňu jej zrušenia (čo mohol byť dátum konania valného zhromaždenia, alebo iný dátum, o ktorom valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo), podľa nových pravidiel v zmysle ustan. § 70 ods. 3 z. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) platí, že spoločnosť vstupuje do likvidácie až dňom zápisu likvidátora do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Požiadavky na osobu likvidátora sú ďalšou zmenou, ktorú priniesla novela Obchodného zákonníka. Obchodný zákonník pôvodne stanovoval, že  likvidáciu vykonával, teda likvidátorom bol štatutárny orgán, ak zákon alebo spoločenská zmluva/zakladateľská listina neustanovovali inak. Likvidátorom pritom mohla byť fyzická ale aj právnická osoba.

Od 1.10.2020  však platí, že likvidátorom  môže byť osoba zapísaná v zozname správcov konkurznej podstaty alebo iná osoba, ktorá je  zapísaná v registri fyzických osôb[2], s ustanovením za likvidátora súhlasí a mohla by byť inak ustanovená za člena štatutárneho orgánu spoločnosti.

Podľa ustan. § 71 Obchodného zákonníka platí, že likvidátora majú určiť spoločníci alebo príslušný orgán a to už spolu s rozhodnutím o zrušení spoločnosti, resp. najneskôr do 60 dní od zrušenia spoločnosti. Ak si túto povinnosť spoločníci resp. orgán spoločnosti nesplnia v 60 dňovej lehote, ustanoví likvidátora súd.

Vyššie uvedené podmienky kladené na osobu likvidátora sú oproti pôvodnej právnej úprave prísnejšie, keďže doteraz sa napríklad nevyžadoval súhlas osoby, ktorá mala byť do funkcie likvidátora ustanovená.

Ďalšou významnou zmenou, ktorá patrí k tým zmenám, ktoré vo verejnosti zarezonovali je preddavok vo výške 1 500,- Eur.

Ide o novo zavedenú položku, s ktorou musí spoločnosť po novom pri vstupe do likvidácie počítať. Platí totiž, že bez ohľadu na to, či bude likvidátor ustanovený spoločníkmi alebo súdom, spoločnosť bude povinná zložiť do notárskej úschovy  preddavok vo výške 1500, - Eur, a to ešte pred zápisom likvidátora do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Preddavok bude možné v zmysle ustan. § 75 Obchodného zákonníka použiť len na úhradu odmeny a výdavkov likvidátora ustanoveného súdom a nepodlieha exekúcii.

Ak bude likvidátorom osoba určená spoločníkmi, tak mu bude patriť odmena a náhrada výdavkov podľa zmluvy, pričom má ísť o zmluvu s primeraným použitím ustanovení o tzv. konateľskej zmluve podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Novým pravidlom, ktoré zaviedla novela Obchodného zákonníka je oprávnenie nakladania s majetkom spoločnosti v období od  zrušenia spoločnosti do momentu  vstupu do likvidácie. Podľa ustan. § 68c Obchodného zákonníka, od zrušenia spoločnosti do jej vstupu do likvidácie podlieha nakladanie s majetkom spoločnosti, ktorého hodnota presahuje 10 %  hodnoty základného imania oceneniu znaleckým posudkom a schváleniu najvyšším orgánom spoločnosti. Právny úkon, ktorým dochádza k nakladaniu s takýmto majetkom, nemôže nadobudnúť účinnosť skôr, ako bude uložený spolu so znaleckým posudkom v zbierke listín.

Ďalšou zmenou je zánik jednostranných právnych úkonov spoločnosti, najmä jej príkazov, poverení, plnomocenstiev a aj prokúry a to momentom vstupu spoločnosti do likvidácie.  Výnimkou sú plnomocenstvá na zastupovanie v súdnych konaniach.

Novela Obchodného zákonníka zaviedla aj novú povinnosť likvidátora, a to vypracovať základný zoznam majetku do 45 dní od zverejnenia oznámenia vstupu do likvidácie a uložiť ho do zbierky listín do 30 dní od jeho vyhotovenia.

Novým prvkom v procese likvidácie je tiež prihlasovanie pohľadávok veriteľov a to doručovaním prihlášok obdobne ako je tomu pri konkurzoch, avšak s tým, že neprihlásenie pohľadávky alebo iného práva do likvidácie nemá vplyv na jeho trvanie.

Oproti predchádzajúcej právnej úprave je ďalším významným rozdielom zavedenie minimálnej lehoty na skončenie likvidácie. Po novom, Obchodný zákonník v ustan. § 75j výslovne uvádza, že likvidácia môže byť ukončená najskôr  6 mesiacov po oznámení o vstupe spoločnosti do likvidácie (pôvodne to boli tri mesiace). V realite  možno očakávať aj pri maximálnej snahe dlhšie lehoty.

V tejto lehote likvidátor zostaví účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Lehota sa však predlžuje o 6 mesiacov, ak likvidátor zistí, že má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky a konečnej správy daňový nedoplatok alebo ak sa u nej vykonáva daňová kontrola.

Uplynutím tejto lehoty sa však v skutočnosti celý proces ešte nekončí, keďže je treba počítať ešte s lehotou na schválenie návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku valným zhromaždením spoločnosti (lehota zákonom daná na maximálne 60 dní) a následne ešte s vykonaním úkonom potrebných na podanie návrhu na výmaz spoločnosti z Obchodného registra a vykonanie výmazu zo strany súdu.

Niektoré ďalšie otázky súvisiace s procesom likvidácie upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky[3], ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka (napr. taxatívne stanovenie odmeny likvidátora pre jednotlivo vymedzené úkony, ale aj náležitosti tzv. zoznamu majetku  apod. ).

Predmetom tohto príspevku je len stručný popis tých z nášho pohľadu najvýznamnejších zmien, ktoré novela Obchodného zákonníka v procese likvidácie spoločností priniesla. Vzhľadom k niektorým úplne novým prvkom, prax ukáže, ako sa s nimi spoločnosti resp. likvidátori vysporiadajú a aké bude reálne obdobie, v rámci ktorého bude možné proces likvidácie ukončiť. Pochopiteľne, celý proces likvidácie bude závisieť od konkrétnych okolností prípadu.

Vaculciakova
JUDr. Rastislav Masnyk, MBA,
advokát

Vaculciakova
JUDr. Ivana Vaculčiaková,
advokátka
 

Masnyk_logo

Masnyk Legal s.r.o.

Ťahanovské riadky 25
040 01 Košice

Tel:  +421 55 72 87 274
Fax : +421 55 72 87 276
email: office@masnyklegal.sk

 

[1]  z. č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

[2] Register  vedený podľa ustan. § 12 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

[3] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 193/2020, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk