Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
7.2.2023
ID: 5663upozornenie pre užívateľov

Najdôležitejšie zmeny obchodného zákonníka účinné od 1. februára 2023

Od 1.2.2023 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka[1] („Novela“), ktorej cieľom bolo zjednodušiť prístup k podnikaniu napr. aj „formulárovým“ založením spoločnosti s ručením obmedzeným. Tento cieľ je realizovaný umožnením:

 1. zakladania spoločností s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom;
 2. zriadenia podnikov a organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb so sídlom v niektorom z členských štátov Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore („EÚ alebo EHP“) zjednodušeným spôsobom;
 3. výmeny informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb medzi členskými štátmi EÚ alebo EHP prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov.

Okrem toho Novela prináša rozšírenie údajov zapisovaných do obchodného registra pri slovenských právnických osobách, ako aj významnú zmenu ohľadom akcií pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním, tzv. SICAV.

 1. ZAKLADANIE SPOLOČNOSTÍ S RUČENÍM OBMEDZENÝM ZJEDNODUŠENÝM SPÔSOBOM

Od februára 2023 bude možné založiť spoločnosť s ručením obmedzeným aj zjednodušeným spôsobom, a to prostredníctvom elektronického formulára na vytvorenie štandardizovaného vzoru spoločenskej zmluvy. Pomáhať s jeho vyplnením bude interaktívny sprievodca. Formulár k založeniu bude prístupný nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Toto by malo pomôcť aj zahraničným subjektom so záujmom o založenie spoločnosti s ručením obmedzeným na Slovensku.

Pre čo najväčšie uľahčenie založenia spoločnosti s ručením obmedzeným bude zavedená aj elektronická služba na zápis údajov do obchodného registra využitím štruktúrovaných údajov zo spoločenskej zmluvy vypracovanej pomocou vzoru. Nebude teda nutné prepisovať údaje zo spoločenskej zmluvy do ďalšieho formulára za účelom zabezpečenia zápisu novej spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra, ale tieto by sa mali prepísať automaticky.

Taktiež odpadne povinnosť ohlasovania živností okresnému úradu ešte pred podaním návrhu na zápis novej spoločnosti s ručením obmedzeným obchodnému registru, nakoľko tú za konateľa spoločnosti zabezpečí registrový súd.

S cieľom zabezpečiť rýchlosť zápisu spoločnosti s ručením obmedzeným založenej zjednodušeným spôsobom, bude registrovým súdom príslušným na zápis tejto spoločnosti výlučne Okresný súd Žilina, bez ohľadu na sídlo spoločnosti.

Aplikácia zjednodušeného spôsobu založenia spoločnosti s ručením obmedzeným neprichádza do úvahy v každom prípade, ale len za súčasného, teda kumulatívneho splnenia všetkých hmotnoprávnych i procesnoprávnych zákonných podmienok. Okrem uvedených podmienok musia byť samozrejme splnené aj ostatné zákonné povinnosti súvisiace so založením novej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Považujeme za dôležité upozorniť na podmienku týkajúcu sa konateľa, konkrétne povinnosť konateľa byť zapísaný v registri fyzických osôb[2]. To znamená, že konateľom môže byť len občan Slovenskej republiky alebo cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky, cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo cudzinec bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý je ale evidovaný v informačných systémoch. To výrazne limituje najmä zahraničných konateľov.

Hmotnoprávne podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom

 • spoločnosť nemá viac ako päť spoločníkov,
 • spoločnosť je založená za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania spoločnosti sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní (na výber 73 živností),
 • predmet podnikania spoločnosti netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní,
 • obchodné meno spoločnosti musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu „s. r. o.“,
 • vklady spoločníkov spoločnosti sú výlučne peňažné,
 • správcom vkladu je konateľ a
 • spoločnosť nemá ustanovenú dozornú radu.

Procesné podmienky založenia spoločnosti s ručením obmedzeným zjednodušeným spôsobom

 • konateľ spoločnosti je spôsobilý na právne úkony, dosiahol vek 18 rokov, je bezúhonný a je zapísaný v registri fyzických osôb,
 • spoločníkmi spoločnosti sú iba osoby, ktoré majú vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú fyzickými osobami, nie sú pri zakladaní spoločnosti zastúpení a
 • spoločníci spoločnosti, ktorí sú právnickými osobami, konajú pri zakladaní spoločnosti prostredníctvom štatutárneho orgánu.

Čo sa týka ostatných dokumentov potrebných pre založenie a zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra (napr. súhlas s umiestnením sídla, písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu, písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spoločnostiach s ručením obmedzeným, ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba), či dokumentov, ktoré sa povinne predkladajú do zbierky listín pri alebo po založení spoločnosti (napr. podpisový vzor konateľa), ich predloženie sa bude aj naďalej vyžadovať[3]. Dokonca, v porovnaní s bežným založením spoločnosti s ručením obmedzeným, bude potrebné navyše predložiť aj ďalšie dokumenty (napr. písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako konateľ o jej spôsobilosti na právne úkony, písomné vyhlásenie spoločníka, že má vedený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHP s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený).

Samozrejme, naďalej zostáva zachovaný aj dnes platný postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý bude mať význam nielen v prípadoch, ak nebudú splnené uvedené podmienky využitia zjednodušeného spôsobu založenia spoločnosti, ale aj vtedy, ak budú mať zakladatelia záujem podrobnejšie, resp. špecificky, upraviť vnútorné usporiadanie spoločnosti či vzájomné vzťahy.

 1. ZRIADENIE PODNIKU ALEBO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ZJEDNODUŠENÝM SPÔSOBOM

Možnosť zjednodušeného zriadenia sa dotkne aj podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby („podnik alebo organizačná zložka podniku“), ktorá má sídlo v EÚ alebo EHP. Teda od februára 2023 bude môcť zahraničná právnická osoba zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku zjednodušene. V prípade využitia takéhoto založenia nebude musieť vopred ohlásiť živnosti, nakoľko túto povinnosť za ňu vykoná registrový súd, ktorým bude taktiež Okresný súd Žilina, bez ohľadu na sídlo podniku alebo organizačnej zložky podniku.

Na aplikáciu zjednodušeného spôsobu zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku bude rovnako nutné splniť všetky zákonné hmotnoprávne i procesnoprávne podmienky. Okrem uvedených podmienok musia byť samozrejme splnené aj ostatné zákonné povinnosti súvisiace so zriadením podniku alebo organizačnej zložky podniku.

Dovolíme si opäť upriamiť pozornosť najmä na povinnosť vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku byť zapísaný v registri fyzických osôb[4]. To znamená, že túto funkciu môže vykonávať len občan Slovenskej republiky alebo cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky, cudzinec, ktorému bol udelený azyl alebo cudzinec bez pobytu na území Slovenskej republiky, ktorý je ale evidovaný v informačných systémoch.

Hmotnoprávne podmienky zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zjednodušeným spôsobom

 • podnik alebo organizačná zložka podniku zahraničnej právnickej osoby sa zriaďuje za účelom podnikania,
 • predmetom podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby sú len vybrané činnosti zodpovedajúce zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní a
 • predmet podnikania podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby netvorí viac ako 15 vybraných činností zodpovedajúcich zoznamu voľných živností podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní.

Procesné podmienky zriadenia podniku alebo organizačnej zložky podniku zjednodušeným spôsobom

 • vedúci podniku zahraničnej právnickej osoby alebo vedúci organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby je spôsobilý na právne úkony, dosiahol vek 18 rokov, je bezúhonný a je zapísaný v registri fyzických osôb a
 • zahraničná právnická osoba má vedený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte Európskej únie alebo v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Čo sa týka ostatných dokumentov, ktoré je potrebných predložiť pri návrhu na zápis podniku alebo organizačnej zložky podniku (napr. súhlas s umiestnením sídla, zakladateľský dokument zahraničnej právnickej osoby, osvedčenie o zápise zahraničnej právnickej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie) či dokumentov, ktoré sa povinne predkladajú do zbierky listín (napr. podpisový vzor vedúceho podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby), ich predloženie sa bude aj naďalej vyžadovať[5]. Dokonca, v porovnaní s bežným zriadením podniku alebo organizačnej zložky podniku, bude potrebné navyše predložiť aj ďalšie dokumenty (napr. písomné vyhlásenie fyzickej osoby, ktorá sa navrhuje zapísať ako vedúci podniku alebo organizačnej zložky podniku o jej spôsobilosti na právne úkony, písomné vyhlásenie osoby oprávnenej konať v mene zahraničnej právnickej osoby, že zahraničná právnická osoba má účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky, ktorá má sídlo v členskom štáte EÚ alebo EHP s uvedením označenia účtu a banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej je účet vedený).

Samozrejme, naďalej ostáva zachovaná možnosť zriadiť podnik alebo organizačnú zložku podniku štandardným spôsobom.

 1. ROZŠÍRENIE ROZSAHU ÚDAJOV ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNÉHO REGISTRA A SYSTÉM PREPOJENIA CENTRÁLNYCH REGISTROV

Novela má zlepšiť dostupnosť a kvalitu informácií o podnikoch a organizačných zložkách podnikov zahraničných právnických osôb („podnik a organizačná zložka podniku“), ktoré sa zriaďujú na území EÚ alebo EHP. Tento cieľ sa má dosiahnuť zavedením povinnosti pre obchodné registre a iné evidencie o vzájomnej informovanosti o skutočnostiach, týkajúcich sa podnikov a organizačných zložiek podnikov a ich zriaďovateľov, teda prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov.

Registre a evidencie na území EÚ alebo EHP by sa mali bezodkladne navzájom informovať o zmenách, ktoré nastanú v súvislosti s podnikom alebo organizačnou zložkou podniku, teda (i) o vzniku podniku alebo organizačnej zložky podniku, (ii) o zmene údajov podniku alebo organizačnej zložky podniku, (iii) o zmene údajov o zriaďovateľovi, či (iv) o výmaze podniku alebo organizačnej zložky podniku. Po obdržaní tejto informácie by mal obchodný register tieto skutočnosti automaticky premietnuť v rámci zápisu spoločnosti.

Novelou sa rozširuje aj rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Po novom bude  pri slovenskej právnickej osobe v obchodnom registri uvedená informácia o jej podniku alebo organizačnej zložke podniku zriadenej na území EÚ alebo EHP v rozsahu:

 1. označenie a adresa umiestnenia podniku alebo organizačnej zložky podniku,
 2. identifikačné číslo podniku alebo organizačnej zložky podniku, pridelené zahraničným obchodným registrom alebo inou evidenciou, v ktorej je podnik alebo organizačná zložka podniku slovenskej právnickej osoby zapísaná alebo povinná ukladať listiny,
 3. dátum zápisu podniku alebo organizačnej zložky podniku do zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie,
 4. dátum výmazu podniku alebo organizačnej zložky podniku v zahraničnom obchodnom registri alebo inej evidencii,
 5. označenie zahraničného obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je zapísaný podnik alebo organizačná zložka podniku, a číslo zápisu.

Výsledkom bude stav, že v obchodnom registri Slovenskej republiky budú pri zapísanej spoločnosti uvedené aktuálne informácie o jej podnikoch a organizačných zložkách zriadených na území EÚ alebo EHP a zároveň pri podniku alebo organizačnej zložke podniku zahraničnej osoby budú uvedené aktuálne údaje o zahraničnej osobe, ak má táto osoba sídlo na území EÚ alebo EHP.

Vďaka zavedeniu systému prepojenia centrálnych registrov by mali odbudnúť povinnosti pre podniky alebo organizačné zložky podnikov ohľadom aktualizovania ich zapísaných údajov.

 1. ZMENY PRE AKCIOVÉ SPOLOČNOSTI S PREMENLIVÝM ZÁKLADNÝM IMANÍM, TZV. SICAV

Okrem vyššie uvedených zmien zlepšujúcich prístup k podnikaniu bol touto Novelou zároveň zrušený zákaz vydávania rôznych druhov akcií pre akciové spoločnosti s premenlivým základným imaním. S ohľadom na investičnú činnosť týchto spoločností ide o významnú zmenu, nakoľko spoločnostiam umožní vydávať prioritné akcie s obmedzenými hlasovacími právami pre investorov. Takéto obmedzenie hlasovacích práv investorov len na nevyhnutné otázky zabezpečí lepšiu pozíciu pre zakladateľov, ktorí si týmto spôsobom dokážu zabezpečiť stabilný vplyv na smerovanie investičnej politiky spoločnosti.

 

Štěpán Štarha,
partner


Patrícia Jamrišková,
advokátka


Natália Tomčíková,
koncipientka

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava
 
Tel.:    +421 232 113 900
e-mail:    office@havelpartners.sk

 

[1] Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 20. 12. 2022 novelu zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalších súvisiacich predpisov, ktorá je výsledkom transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1151 z 20. júna 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o používanie digitálnych nástrojov a postupov v rámci práva obchodných spoločností do slovenského právneho poriadku.

[2] § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[3] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 20/2023 Z. z. z 13. januára 2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

[4] § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[5] Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 20/2023 Z. z. z 13. januára 2023, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk