9.7.2013
ID: 450upozornenie pre užívateľov

Návrh novely zákona o cestnej premávke upravuje elektronické služby evidencie vozidiel a zmierňuje postihy za delikty

Návrh novely zákona o cestnej premávke vypracovalo ministerstvo vnútra na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013. Hlavným cieľom je legislatívna úprava zavedenia Národnej evidencie vozidiel a zapracovanie európskych pravidiel zjednodušujúcich cezhraničnú výmenu informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky. Prepojenie databáz umožní políciám štátov Európskej únie vyhľadávať vlastníkov a držiteľov vozidiel, ktorými boli spáchané priestupky na území ostatných členských štátov.

Cieľom projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, ktorý v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti /OPIS/ realizovaného z finančných prostriedkovEurópskeho fondu regionálneho rozvoja /EFRR/  buduje ministerstvo vnútra, sú predovšetkým  úspory času a nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb a zefektívnenie  procesov evidenčných úkonov.

Zásadnou časťou projektu je vybudovanie  jednotného, centrálneho a integrovaného informačného systému pre evidenciu všetkých vozidiel v SR – Národnej evidencie vozidiel. Tento centrálny register bude obsahovať konsolidované údaje o všetkých dopravných prostriedkoch.

Zefektívnenie procesov evidenčných úkonov

Podstatou  návrhu novely zákona o cestnej premávke, väčšina ustanovení ktorého by mala byť účinná od januára 2014, je elektronizácia evidenčných služieb, ktoré sa týkajú motorových vozidiel a  uľahčenie administratívy tak pre štátne orgány, ako aj pre občanov. Ide o rýchlejšie, efektívnejšie a jednoduchšie vykonávanie zmien v evidencii vozidiel ako je napr. kúpa/predaj vozidla, zmena farby vozidla, zmena bydliska, atď.

Všetky tieto úkony musia dnes  občania osobne nahlasovať na dopravných inšpektorátoch. V budúcnosti sa budú  vykonávať aj elektronicky prostredníctvom nového občianskeho preukazu s čipom a osvedčenia o evidencii  v podobe plastovej kartičky. Pomocou týchto dokladov sa bude môcť občan prihlásiť cez internet do systému a podať žiadosť o akýkoľvek evidenčný úkon.  Pokiaľ pôjde o evidenčný úkon, ktorý bude znamenať zmenu vo vlastníckych právach k vozidlu,  bude sa vyžadovať aj zaručený elektronický podpis.

Žiadateľ cez platobný portál uhradí príslušný správny poplatok a následne mu príde elektronicky informácia o vykonanej zmene v systéme. Na dopravný inšpektorát príde už iba v konkrétnom čase odovzdať staré tabuľky s dokladmi a prevezme si nové tabuľky s dokladmi.  Predpokladá sa aj objednávanie na konkrétny čas prostredníctvom internetu.

Prepojením viacerých informačných systémov sa dosiahne aj odbúranie papierovania, napr. podnikateľ nebude musieť so sebou priniesť aktuálny výpis z obchodného registra, pretože evidencia vozidiel bude prepojená s obchodným a živnostenským registrom.

Taktiež po zošrotovaní vozidla nebude musieť občan dodatočne prísť na políciu vyradiť zošrotované vozidlo z evidencie, tento úkon za neho vykoná samotné šrotovisko.

Občania budú odbremenení od vybavovania jednej záležitostí na dvoch rôznych úradoch - napríklad dnes pri namontovaní ťažného zariadenia alebo pri zapísaní alternatívnych rozmerov pneumatík treba ísť najprv na obvodný úrad dopravy a potom na dopravný inšpektorát. Po novom sa budú dať tieto veci vybaviť už len na dopravnom inšpektoráte.

V súčasnosti ak  vlastník chce dočasne vyradiť vozidlo z evidencie, pretože ho nebude dlhší čas používať,  musí tak urobiť na obvodnom úrade dopravy a následne odovzdať  tabuľky s evidenčným číslom a dokladmi  na polícii. Od budúceho roku by sa tento úkon mohol vybaviť  už iba na polícii. Naopak, pri prestavbe vozidla sa všetko vrátane dokladov vybaví priamo na obvodnom úrade dopravy, nebude potrebné ísť aj na políciu, ako je tomu v súčasnosti.

Ďalšie zmeny dôležité pre občana

  • Pri rýchlom nájdení stratenej/ukradnutej tabuľky s evidenčným číslom alebo osvedčenia o evidencie sa nebudú musieť vydávať nové, ale budú sa môcť naďalej používať, ak ešte neboli vydané nové tabuľky/doklady.
  • Za poplatok 165,50 eur za tabuľku sa umožní prípadným záujemcom získať tabuľku s konkrétnym evidenčným číslom - vyberú si z tých, ktoré bude mať dopravný inšpektorát k dispozícii.
  • Doklady o zdravotnej a psychickej spôsobilosti viezť motorové vozidlo sa budú vydávať dvojmo – jeden pre posudzovanú osobu a druhý bude musieť posudzujúci  lekár/psychológ do 5 dní zaslať orgánu Policajného zboru. Cieľom je eliminovať falšovanie dokladov.

Postihy, zákazy, nové povinnosti

Navrhujeme, aby sa vodičské oprávnenie odobralo až po spôsobení piatich dopravných nehôd počas piatich rokov  s následkami na živote alebo zdraví.   Doterajšie znenie zákona neberie ohľad na následky dopravných nehôd /odobratie oprávnenia za tri spôsobené dopravné nehody v priebehu piatich rokov/.  Chceme tým odstrániť tvrdosť zákona a zamerať sa  na páchateľov závažných dopravných nehôd.

Vzhľadom na fakt, že vodiči jazdia disciplinovanejšie, k čomu dopomohli aj nové opatrenia a preventívno-bezpečnostné akcie,  navrhujeme na základe dobrých výsledkov v oblasti cestnej premávky znížiť pokuty pre motoristov za bežné priestupky. Dosiaľ za ne dopravná polícia mohla ukladať pokuty až do výšky 60 eur, po novom to bude len 50 eur.  Medzi bežné, resp. obyčajné priestupky patrí nesprávne parkovanie, nezapnuté svetlá, nedanie smerovky, či prekročenie povolenej rýchlosti v obci najviac o 20 km/hod a mimo obce najviac o 30 km/hod.

"Je to aj určitá odmena za dobré správanie vodičov," oznámil na tlačovej besede v pondelok 1. júla 2013 minister vnútra Robert Kaliňák . "Keď sme v roku 2007 zavádzali nový zákon o cestnej premávke, hovorili sme, že situácia na cestách je katastrofálna. V roku 2007 sme mali 627 obetí," dodal. V priebehu niekoľkých rokov toto číslo kleslo viac ako o polovicu, v minulom roku sme zaznamenali 296 obetí.  Novela zákona je preto odpoveďou na lepšiu situáciu.  Cestným pirátom, ktorí platia vysoké pokuty, však podľa ministra nový zákon nepomôže.

Rozširuje sa zákaz jedenia, pitia a fajčenia počas jazdy aj na spolujazdcov všetkých vozidiel kategórie L (motocykle, trojkolky a štvorkolky). V súčasnosti platí tento zákaz len pre spolujazdcov na mopedoch a motocykloch.

Rozšíri sa povinnosť chodcom idúcim po krajnici alebo po okraji vozovky. Tí budú musieť mať za zníženej viditeľnosti reflexné prvky, alebo reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v nej. 


Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk