22.7.2013
ID: 528upozornenie pre užívateľov

Nové znenie stavebného zákona

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja predstavilo návrh znenia nového stavebného zákona a odštartovalo širokú verejnú diskusiu. Cieľom novej legislatívy je urobiť poriadok v územnom plánovaní, zefektívniť rozhodovanie a profesionalizovať stavebné úrady.

"Podarilo sa nám pripraviť stavebný zákon zodpovedajúci požiadavkám nového tisícročia. Takmer 40 rokov platný zákon konečne nahradí legislatíva, ktorá je výsledkom mesiacov náročných rokovaní odborníkov zo všetkých relevantných oblastí," zdôraznil štátny tajomník František Palko. Hlavným cieľom novej úpravy je zjednodušiť občanom život na úradoch.  Výrazne sa zníži administratívna záťaž a zvýši sa kvalita služieb. Pre malé stavby a rodinné domy do 300 m² sa napríklad povoľovací proces skráti v priemere o tri mesiace.
 
Nové znenie zákona zároveň prináša aj nové nástroje na riešenie problematiky tzv. čiernych stavieb. "Definitívne sa budeme môcť vysporiadať s už existujúcimi nepovolenými stavbami a  zákon výrazne posilní prevenciu pred vznikom takýchto stavieb. Riešime problémy, na ktoré nikto pred nami nenašiel odvahu," dodal F. Palko. 

Technicky náročným stavbám je v zákone venovaná zvýšená pozornosť. Ide hlavne o mostné konštrukcie, výstavbu tunelov alebo výškových budov. Pri týchto stavbách sa sprísni celý proces stavebného konania, a to najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby. Zákon zároveň kladie väčší dôraz na stavebný dozor.

Zvýši sa aj kvalita úradníkov. Po novom budú na zamestnancov stavebných úradov kladené prísnejšie kvalifikačné podmienky. Okrem vzdelania v odbore architektúra, stavebníctvo alebo právo budú musieť získať aj prax vo verejnej správe v oblasti výstavby, čo v súčasnosti nie je povinné. Ešte pred nastúpením do zamestnania povinne prejdú odbornou prípravou a po prijatí budú každých 10 rokov skladať skúšky.


Zdroj: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk