26.3.2015
ID: 2833upozornenie pre užívateľov

Novela občianskeho súdneho poriadku

Dňa 27. novembra 2014 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená novela Občianskeho súdneho poriadku (OSP), ktorá do slovenského právneho poriadku zavádza niekoľko podstatných zmien týkajúcich sa priebehu súdneho konania. Najpodstatnejšie zmeny Vám priblížime v nasledujúcom texte.

 
 Rödl & Partner
 
Povinnosť vyhotovovať zvukový záznam z pojednávania:

Novela OSP prináša významnú zmenu upravujúcu priebeh súdneho pojednávania. S účinnosťou od 1. marca 2015 sa priebeh súdneho pojednávania bude zaznamenávať okrem písomnej zápisnice aj s využitím technického zariadenia na prenos zvuku. Vyhotovený záznam sa následne uchová na nosiči dát, ktorý bude súčasťou súdneho spisu. Účelom zavedenia povinnosti vyhotovovať zvukový záznam z pojednávania je najmä urýchlenie celého súdneho konania a eliminovanie prípadných budúcich sporov týkajúcich sa toho, čo počas pojednávania zaznelo. V súvislosti s touto zmenou zavádza novela OSP aj právo účastníkov konania, prípadne ich zástupcov požiadať súd o vyhotovenie kópie tohto zvukového záznamu za úhradu vecných nákladov.

Zmena právnej úpravy vstupu vedľajšieho účastníka do civilného konania:

Doterajšia právna úprava vstupu vedľajšieho účastníka do civilného konania nebola jednoznačná, pokiaľ vstupujúcim vedľajším účastníkom bola právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa zákona o ochrane spotrebiteľa (napr. rôzne združenia a pod.). V mnohých prípadoch dochádzalo ku situácii, kedy v konaniach, ktorých účastníkom bol spotrebiteľ, vstúpilo do konania ako vedľajší účastník na strane spotrebiteľa združenie bez toho, aby k tomu účastník konania (spotrebiteľ) dal súhlas. Podľa novej právnej úpravy pripustí súd vstup združenia na ochranu spotrebiteľa do konania len v tom prípade, ak mu bude predložený spoločne s oznámením o vstupe vedľajšieho účastníka do konania aj súhlas účastníka popri ktorom združenie do konania vstupuje, a teda súhlas spotrebiteľa. V prípade, že súhlas spotrebiteľa predložený nebude, súd na oznámenie o vstupe do konania nebude vôbec prihliadať.

Zmena právnej úpravy prípustnosti dovolania:

Zákonodarca reagoval novelou Občianskeho súdneho poriadku na zvýšený počet dovolaní v exekučných veciach a s tým súvisiaci nárast agendy Najvyššieho súdu SR. Úspešnosť tohto mimoriadneho opravného prostriedku v exekučných veciach bola veľmi nízka, dovolanie bolo často podávané napriek jeho procesnej neprípustnosti a vo väčšine prípadov Najvyšším súdom SR následne odmietnuté. Podľa novej právnej úpravy už dovolanie nebude prípustné proti rozhodnutiam v exekučnom konaní z dôvodov, ktoré sú označované ako dôvody zmätočnosti, a ktoré sú špecifikované v § 237 ods. 1 OSP (slovenská  právna úprava pozná 7 dôvodov zmätočnosti). Ako uvádza dôvodová správa, hlavným dôvodom je skutočnosť, že na rozdiel od tzv. základného konania ide v exekučnom konaní o veci, v ktorých dochádza už len k nútenému vykonaniu (exekúcii) v zmysle núteného splnenia povinnosti, ktorá bola už skôr uložená exekučným titulom (spravidla rozhodnutím súdu), ktorý už nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť, a teda rozhodnutia v exekučnom konaní nekonštituujú ani nedeklarujú sporné práva a povinnosti účastníkov konania.

Rovnako už podľa novej právnej úpravy nebude dovolanie prípustné proti niektorým uzneseniam, a to konkrétne proti uzneseniam vo veci súdnych poplatkov a uzneseniam o prerušení, resp. neprerušení konania.


Mgr. Katarína Urbánková

Mgr. Katarína Urbánková,
advokátka (SK) v spolupráci s Rödl & Partner
associate partner

Mgr. Lenka Valková,
advokátska koncipientka


Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.

Lazaretská 8
811 08 Bratislava 1

Tel.: +421 2 57 200 444
e-mail: katarina.urbankova@roedl.sk

PFR_SK

© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk