Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
6.10.2021
ID: 5218upozornenie pre užívateľov

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach


Súčasná doba, ktorá je výrazne spätá s pandémiou COVID-19, vyžaduje efektívne riešenia na problémy podnikateľov. Jedným takým je aj návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku, ktorý ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania. Ide o dôležitú úpravu, ktorej cieľom je poskytnúť dlžníkom dostatočný priestor na účinnú, efektívnu, rýchlu a transparentnú preventívnu reštrukturalizáciu v počiatočnom štádiu, kedy úpadok ešte len „hrozí“, a zabrániť tak úpadku dlžníka, čím by sa súčasne malo zabrániť strate pracovných miest a strate know-how.

Zároveň by sa tak mala maximalizovať aj celková hodnota pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze. A v neposlednom rade by navrhované opatrenia mali zabrániť aj zvyšovaniu nesplácaných úverov. Návrh zákona upravuje aj tzv. nástroje včasného varovania, ktoré majú slúžiť k včasnému upozorneniu podnikateľa, že je nutné prijatie potrebných a vhodných opatrení smerujúcich k odvráteniu hroziaceho úpadku alebo úpadku.

​Z ekonomických štatistík vyplýva, že až 65% podnikateľov, ktorí sa dostali do úpadku, sa nachádzali v problémovej zóne už tri roky pred vstupom do konkurzu. Hoci to môže byť prekvapivé, mnohí podnikatelia takúto zlú finančnú či obchodnú situáciu ignorujú. Zásadné problémy vo svojich podnikoch pokladajú za prechodné a dlhodobo neprijímajú žiadne riešenia na ich odstránenie.

Cieľom predkladanej legislatívy je preto vytvorenie efektívnych pravidiel na preventívnu reštrukturalizáciu s cieľom zjednodušenia a urýchlenia ozdravenia podniku vo finančných ťažkostiach.

Ide o úplne novú právnu oblasť, keďže doteraz síce právne predpisy sporadicky hroziaci úpadok spomínali, avšak jeho riešenie nijako systematicky neupravovali.

Čo prináša nový zákon o riešení hroziaceho úpadku

1. Transpozícia novej EÚ smernice o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní

Členské štáty EÚ sa podujali spoločne zaviesť všeobecné rámce procesov zameraných na riešenie podnikov v ťažkostiach. Tieto by mali predovšetkým umožniť, aby dlžníci (podnikatelia) účinne reštrukturalizovali v počiatočnom štádiu a zabránili tak úpadku, čím sa má pomôcť životaschopným podnikom dostať sa z ťažkostí a zamedziť zneužívaniu ekonomickej sily voči malým a stredným podnikateľom. Tieto rámce by mali súčasne zabrániť stratám pracovných miest, strate know-how a zručností a mali by maximalizovať celkovú hodnotu pre veriteľov v porovnaní s tým, čo by získali v prípadnom konkurze.

2. Nové procesné nástroje pre riešenie situácie podnikov v ťažkostiach

Doteraz bolo možné riešiť hroziaci úpadok len reštrukturalizáciou. Návrh zákona však predpokladá riešenie hroziaceho úpadku novými nástrojmi, a to verejná preventívna reštrukturalizácia a neverejná preventívna reštrukturalizácia, pričom reštrukturalizácia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii bude určená len na riešenie úpadku dlžníka a vyníma sa z procesov riešenia hroziaceho úpadku. V nových nástrojoch sa zavádzajú pomerne striktné pravidlá pre vyjednávanie medzi dlžníkom a veriteľmi o podobe záchranného plánu pre podnik v ťažkostiach, pričom malí a drobní veritelia, či zamestnanci nemôžu byť dotknutí.

3. Špeciálni správcovia

Nová právna úprava rieši aj požiadavku väčšej odbornosti a nezávislosti správcov tým, že zavádza špeciálnu správcovskú skúšku pre správcov, ktorí budú môcť byť ustanovení do obzvlášť náročných konkurzných, či reštrukturalizačných konaní, pričom títo správcovia budú vykonávať funkciu aj v tzv. preventívnych konaniach. Transparentný a nezávislý výber odborníkov pre vykonávanie tejto špecifickej správcovskej činnosti má byť zabezpečený prostredníctvom špeciálnej komisie, ktorá bude mať ustanovené postupy činnosti a výberu týchto správcov tak, aby bol zabezpečený výber len tých uchádzačov, ktorí svojimi odbornými vedomosťami, zručnosťami, skúsenosťami a zodpovedným prístupom budú garanciou odborného, nezávislého a zákonného výkonu funkcie v týchto špecifických konaniach. K transparentnosti výberu tzv. špeciálnych správcov má prispieť aj zverejnenie obrazovo-zvukového záznamu z tejto špeciálnej správcovskej skúšky.

4. Povinnosť dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť

Opätovne sa do konkurznej legislatívy vracia povinnosť pre dlžníka podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre platobnú neschopnosť a zjednodušujú sa pravidlá pre možnosť veriteľa iniciovať konkurzné konanie v prípadoch, kedy možno predpokladať úpadok dlžníka.

5. Povinnosť v úpadku uhrádzať záväzky pomerne a prednostne nespriazneným veriteľom

Jednoznačne sa vymedzuje povinnosť dlžníka, ktorý sa nachádza v úpadku, nielen podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ale vo vzťahu k veriteľom aj povinnosť uhrádzať ich nároky pomerne. Nemôže dochádzať k zvýhodňovaniu akéhokoľvek veriteľa. Zvýhodnenie veriteľa sankcionujú dokonca aj normy trestného práva.

6. Väčšia prehľadnosť o stave konkurzov a reštrukturalizácií pre veriteľov a elektronizácia procesov

Nová právna úprava zjednodušuje procesy súvisiace s prihlasovaním pohľadávok ako aj zmenami v zozname veriteľov. Zoznam veriteľov bude povinne zverejnený v registri úpadcov a bude z neho vychádzať. Veritelia, okrem zahraničných, si budú svoje nároky prihlasovať výlučne elektronicky. Schôdze veriteľov sa budú môcť konať prostredníctvom videokonferencie.

7. Odstránenie bariér podnikateľom po oddlžení

V súlade s požiadavkami EÚ smernice s cieľom odstrániť prekážky na ďalšie podnikanie sa výslovne zavádza možnosť dlžníka, ktorý bol oddlžený, pokračovať vo výkone podnikateľskej činnosti alebo získať živnosť.

Návrh zákona v medzirezortnom pripomienkovom konaní je dostupný >>> tu a pripomienky k nemu je možné zasielať do: 8.10.2021.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk