17.10.2023
ID: 5881upozornenie pre užívateľov

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev a nový inštitút odštiepenia v rámci zmeny právnej formy rozdelením

Nový zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev publikovaný pod číslom 309/2023 Z. z. vyníma celú problematiku premien obchodných spoločností z Obchodného zákonníka, kde bola upravená doteraz a prináša novú komplexnú úpravu vnútroštátnych a cezhraničných premien obchodných spoločností a družstiev, ktorými sa rozumejú tak fúzie ako aj rozdelenia spoločností a ďalej aj zmeny právnych foriem spoločností. Väčšina ustanovení zákona nadobudne účinnosť dňa 1. marca 2024.

Zákon predstavuje transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2121 z 27. novembra 2019, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2017/1132, pokiaľ ide o cezhraničné premeny, zlúčenia alebo splynutia a rozdelenia, a okrem iného zavádza tieto nové inštitúty:

1. odštiepenie – inštitút zodpovedajúci čiastočnému rozdeleniu, kedy rozdeľovaná spoločnosť nezaniká a jej časť sa odčleňuje do inej spoločnosti - časť imania spoločnosti prechádza buď na jednu alebo viac už existujúcich spoločností (tzv. odštiepenie zlúčením) alebo na jednu alebo viac novozaložených spoločností (tzv. odštiepenie splynutím) alebo dochádza ku kombinácii odštiepenia zlúčením a splynutím.

2. cezhraničné rozdelenie – ide o také rozdelenie spoločnosti, kedy nástupníckou spoločnosťou je novozaložená spoločnosť a je prítomný cezhraničný element v podobe aspoň jednej zúčastnenej alebo nástupníckej spoločnosti zapísanej v inom členskom štáte EÚ,

3. cezhraničná zmena právnej formy – ide o situáciu, kedy spoločnosť mení sídlo z jedného členského štátu do druhého a zároveň sa mení aj jej právna forma v súlade s právom štátu po zmene právnej formy.

Všetky tri nové inštitúty sú pre podnikateľov zaujímané, z našej skúsenosti klienti vítajú resp. čakali najmä na inštitút odštiepenia. Podľa doterajšej právnej úpravy bolo rozdelenie možné realizovať len takým spôsobom, že pôvodná spoločnosť zanikla, čo spôsobovalo problémy najmä z hľadiska zániku rôznych licencií a povolení s tým spojených. Aktuálne teda bude možné ponechať rozdeľovanú spoločnosť ďalej ako existujúcu spoločnosť so všetkými povoleniami, licenciami atď., a časť spoločnosti sa len odčlení do novej alebo existujúcej spoločnosti.

Odštiepenie nie je možné zamieňať s predajom podniku, keďže pri odštiepení prichádza k prechodu časti imania a jedným z účinkov je aj zmena v osobách spoločníkov. Okrem iného majú tieto inštitúty aj rôzne daňové implikácie. Je potrebné zdôrazniť, že odštiepenie sa vzťahuje iba na spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť s tým, že odštiepenie nie je prípustné, ak je vlastné imanie rozdeľovanej spoločnosti nižšie ako jej základné imanie.

Zákon zároveň určuje podmienky, za ktorých je možné použiť zjednodušené formy jednotlivých premien spoločností a družstiev.


JUDr. Simona Makúchová,
advokátka


Mgr. Petra Marková
,

advokátka

Eversheds_logo_200
 

Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Hodžovo námestie 1/A
811 06 Bratislava

Tel:      +421 232 786 411
E-mail: bratislava@eversheds-sutherland.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk