3.5.2023
ID: 5742upozornenie pre užívateľov

O novele Trestného zákona sa debatovalo aj na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

V utorok 25. apríla sa uskutočnila posledná zo série verejných diskusií na vysokoškolskej pôde o novele Trestného zákona. Na pôde Právnickej fakulty Trnavskej univerzity prezentovali návrh zákona experti z Ministerstva spravodlivosti, ktorí boli aj pri tvorbe návrhu novely Trestného zákona.

Na stretnutí sa zúčastnil aj minister spravodlivosti Viliam Karas, štátny tajomník Peter Sepeši, riaditeľ Sekcie restoratívnej justície a probácie Vladimír Cehlár, poverený generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Michal Sedliak,  vysokoškolský pedagóg, vedúci katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Jozef Čentéš a ďalší odborníci z Ministerstva spravodlivosti.

Vzhľadom na významnú participáciu zástupcov akademickej obce na príprave novely Trestného zákona, či už v expertných skupinách alebo aj v kolégiu ministra, došlo k dohode medzi dekanmi právnických fakúlt s ministrom spravodlivosti o tom, že pre odbornú obec i pre spoločnosť by bolo prospešné, aby odborná diskusia o návrhu novely Trestného zákona prebehla aj na akademickej pôde za účasti expertov zastupujúcich prax i právnu vedu.

Na stretnutí sa diskutovalo o rôznych témach, napríklad sankcie na mieru, daňové a drogové trestné činy, alkohol za volantom či krátkodobý trest odňatia slobody.

Novela Trestného zákona vypracovaná Ministerstvom spravodlivosti SR v úzkej spolupráci s právnickou obcou bola po takmer dvojročnom legislatívnom procese dňa 16.2.2023 prerokovaná v Legislatívnej rade vlády SR. Legislatívna rada uplatnila k predloženému návrhu zákona pripomienky a odporučila vláde návrh zákona v novom znení schváliť.

Cieľom novely je priniesť  viac spravodlivosti a lepšie využívanie moderných, európskych nástrojov trestného práva. Ide o najväčšiu novelu Trestného zákona od rekodifikácie v roku 2005, ktorá bude v prípade jej schválenia znamenať podstatnú, no stále iba “evolučnú” zmenu trestnej politiky Slovenskej republiky smerom k moderným európskym trendom.

Hlavnými cieľmi novely je posilnenie restoratívnej služby občanom (páchateľom i obetiam trestných činov), vytvorenie lepších legislatívnych predpokladov pre ukladanie sankcií a resocializačných programov “na mieru” s dôrazom na náhradu škody, nápravu škodlivého následku trestného činu a dosiahnutie sociálneho zmieru medzi páchateľom a poškodeným.

O novele Trestného zákona sa v priebehu mesiacov marec a apríl diskutovalo na štyroch vysokých školách (Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave). Séria diskusií mala úspech a priniesla užitočné výstupy k novele zo strany odborníkov.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk