6.6.2024
ID: 6090upozornenie pre užívateľov

Obehové hospodárstvo: Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o práve na opravu

90d878e2783b2a59427e5640caeaec98/shutterstock_144724675_web.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Rada prijala smernicu o podpore práva na opravu pokazeného alebo chybného tovaru, známej aj ako smernica o práve na opravu (alebo smernica R2R). Vďaka týmto právnym predpisom bude pre spotrebiteľov ľahšie, aby namiesto výmeny využili opravu a opravárenské služby sa stanú dostupnejšie, transparentnejšie a atraktívnejšie. Prijatie smernice je posledným krokom v legislatívnom rozhodovacom procese.

Zjednodušenie opráv

Dnes prijatá smernica vytvára súbor nástrojov a stimulov na zatraktívnenie opráv pre spotrebiteľov. Patrí medzi ne požiadavka, aby výrobcovia opravili výrobky, ktoré sú technicky opraviteľné podľa právnych predpisov EÚ; dostupnosť dobrovoľného formulára na opravy s jasnými informáciami o procese opravy (termíny, ceny atď.); európska online platforma, na ktorej môžu spotrebitelia ľahko nájsť opravárenské služby, a predĺženie zákonnej záruky o 12 mesiacov, ak si spotrebitelia zvolia opravu namiesto výmeny.

Zoznam opraviteľných výrobkov možno v budúcnosti rozšíriť: vždy, keď Komisia zavedie nové požiadavky na opraviteľnosť určitých výrobkov, doplnia sa do smernice R2R.

Ďalšie kroky

Po dnešnom schválení Radou je legislatívny akt prijatý. Po podpísaní predsedníčkou Európskeho parlamentu a predsedom, resp. predsedníčkou Rady sa smernica uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dvadsiatym dňom po uverejnení. Od nadobudnutia jej účinnosti budú mať členské štáty 24 mesiacov na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk