12.6.2020
ID: 4819upozornenie pre užívateľov

Odmena znalca za znaleckú činnosť

V praxi sa často stretávame s prípadmi, kedy je nevyhnutné na preukázanie tvrdení ustanoviť znalca. V súlade s ustanovením §-187 ods. 2. z.č. 160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku (Ďalej len „CSP“) je znalecké dokazovanie jedným z dôkazných prostriedkov. Následne § 206 a nasledujúce CSP upravujú bližšie podrobnosti znaleckého dokazovania ako i spôsobu jeho vykonania.

Podľa ustanovenia §-u 260 CSP, ak súd nariadil vo veci znalecké dokazovanie, pri rozhodovaní o náhrade výdavkov spojených s vykonaním tohto dôkazu sa riadi ustanoveniami osobitného predpisu, pričom týmto predpisom je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Tento predpis ďalej odkazuje na Vyhlášku MS SR č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „Vyhláška o odmenách znalcov“), ktorá upresňuje spôsob výpočtu a výšku odmeny znalcov za ich činnosť.

Žiaľ, na rozdiel od Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov, ktorá vo svojom §-e 13a a § 14 celkom prehľadne vymenúva jednotlivé úkony právnej služby, vo Vyhláške o odmenách znalcov takéto ustanovenie absentuje.

Obdobne ako je to u advokátov aj u znalcov sa (tarifná) odmena delí na:

  • Hodinovú odmenu znalca,
  • Podielovú odmenu znalca,
  • Paušálnu odmenu znalca.
Popri tejto odmene má znalec nárok aj na náhradu hotových výdavkov ako i na náhradu za stratu času.

Vyhláška o odmenách znalcov presne definuje kedy a v akých prípadoch je možné uplatniť, tú-ktorú odmenu. Za úkon prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom patrí znalcovi paušálna odmena podľa ustanovenia §-u 5 Vyhlášky o odmenách znalcov. V spojení s ustanovením §-u 3 ods. 2 Vyhlášky o odmenách znalcov, použitie paušálnej odmeny vylučuje uplatnenie hodinovej odmeny.

V zmysle tohto ustanovenia znalcovi nepatrí hodinová odmena za čiastkové úkony, za ktoré mu patrí len paušálna odmena. Takýmto úkonom bezpochyby je aj prevzatie a prvotné oboznámenia sa so spisom ale i tak sa v praxi často stretávame s prípadmi, kedy si znalec popri vyúčtovaní paušálnej odmeny za tento úkon uplatňuje i hodinovú odmenu za preštudovanie spisových materiálov.

Podľa môjho názoru sa jedná o identické úkony a znalcovi by nemala patriť za jeden a ten istý úkon odmena hodinová ako i paušálna, naproti tomu však si ju znalci častokrát vyčíslujú a súdy im ju priznávajú.

Úkon prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom má v sebe obsiahnuté aj preštudovanie spisu a preto nie je možné uplatniť si na tento úkon aj hodinovú a aj paušálnu odmenu.

Súd by mal znalcovi priznať za prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom iba paušálnu odmenu. Naproti tomu súdy znalcovi priznávajú v rozpore s ustanovením §-u 3 ods. 2 Vyhlášky o odmenách znalcov okrem paušálnej odmeny aj hodinovú odmenu a teda znalcovi za jeden úkon spočívajúci v prevzatí a prvotnom oboznámení sa so spisom je priznaná kombinovaná odmena, hoci to ustanovenia Vyhlášky o odmenách znalcov vylučujú.

Keďže rozhodnutie, ktorým súd priznáva znalcovi odmenu za znaleckú činnosť je rozhodnutím vydaným vyšším súdnym úradníkom, prípustným opravným prostriedkom proti takému rozhodnutiu je sťažnosť a to v lehote 15 dní od doručenia na súde, ktorý napádané rozhodnutie vydal.

V prípadnej sťažnosti je teda možné argumentovať najmä tým, že odmena znalca (a následne priznaná súdom) nebýva riadne vyčíslená resp. jej vyčíslenie je v rozpore s ustanoveniami Vyhlášky o odmenách znalcov.
 
JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková


Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk