20.5.2022
ID: 5420upozornenie pre užívateľov

Oznámenie o špeciálnej správcovskej skúške

Od 1. mája 2022 nadobudnú účinnosť zmeny týkajúce sa správcov konkurznej podstaty, ktoré ministerka spravodlivosti M. Kolíková presadila v rámci nového zákona o riešení hroziaceho úpadku. Po novom budú náročné konkurzné či reštrukturalizačné konania riešiť špeciálni správcovia, ktorí majú nie len odborné právne a ekonomické vedomosti, znalosti v oblasti finančného trhu, ale aj jazykové schopnosti a dobrú reputáciu. V tejto súvislosti Ministerstvo spravodlivosti SR už pripravuje špeciálne správcovské skúšky.

Ani slovenské podnikateľské prostredie neobišli prípady, keď veľké podniky skončili v konkurze a veritelia prišli skrátka. Práve spomínaná zmena zákona o správcoch by mala pomôcť pri predchádzaní podobným situáciám. Zákonom sa do zoznamu správcov zavádza nový oddiel špeciálnych správcov. Špeciálni správcovia budú ustanovovaní do funkcie v obzvlášť náročných konkurzných konaniach (napr. pri subjektoch s veľkým objemom majetku), ako aj v konkurzných konaniach zvláštnych subjektov (napr. finančných inštitúcií), či v reštrukturalizačných konaniach a vo verejnej preventívnej reštrukturalizácii.

Vzhľadom k tomu nová práva úprava stanovuje podmienky na zápis do oddielu špeciálnych správcov prísnejšie ako pri bežných správcoch. Uchádzači o zápis do oddielu špeciálnych správcov budú musieť preukázať a splniť náročnejšie požiadavky na odbornosť, prax a jazykové i osobnostné predpoklady, a to vykonaním špeciálnej správcovskej skúšky. Uvedené schopnosti uchádzačov bude overovať špeciálna skúšobná komisia, ktorej členov a náhradníkov vymenúva a odvoláva ministerka spravodlivosti. Komisia bude zložená z odborníkov navrhnutých predsedami dotknutých súdov, Radou Justičnej akadémie SR, či záujmovým združením bánk, tak, aby zloženie skúšobnej komisie, spolu so zabezpečením verejnosti skúšky boli zárukou transparentného výberu špeciálnych správcov.

Cieľom špeciálnej správcovskej skúšky je vybrať, v ideálnom prípade približne 20 najskúsenejších správcov, ktorí preukážu svoju odbornosť, prax a jazykové znalosti. Počet 20 je predbežným odhadom, založeným na dátach o počtoch prípadov, ktorým by sa mali venovať, keďže zámerom je, aby výkon špeciálnej správcovskej činnosti bol hlavným, a nielen vedľajším výkonom činnosti.

Špeciálna správcovská skúška sa bude konať 1. júla 2022. Prihlášky na špeciálnu správcovskú skúšku je možné podať na Ministerstvo spravodlivosti SR písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, pričom vždy musí byť podpísaná. Prihláška na špeciálnu správcovskú skúšku musí byť ministerstvu doručená najneskôr dňa 31. mája 2022. Viac informácií k skúške je dostupných >>> tu.

 Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk