22.5.2024
ID: 6067upozornenie pre užívateľov

Parlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy

76c2dc3b15f5f557b568fb12f9648119/shutterstock_79342174.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Poslanci schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem.Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári a ktoré boli prijaté 554 hlasmi za, 56 hlasmi proti a 24 sa zdržalo hlasovania, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a napraviť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Po prvý raz v EÚ upravujú aj používanie algoritmov na pracovisku.

Postavenie zamestnanca

Nový zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu (na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď existujú skutočnosti naznačujúce kontrolu a smerovanie podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv s prihliadnutím na judikatúru EÚ.

Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby zaviedli vyvrátiteľnú právnu domnienku zamestnania na vnútroštátnej úrovni s cieľom napraviť nerovnováhu síl medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou vykonávajúcou prácu pre ňu. Dôkazné bremeno nesie platforma, čo znamená, že je na nej, aby dokázala, že neexistuje pracovný pomer.

Nové pravidlá pre riadenie algoritmov

Nové pravidlá zabezpečujú, že osoba vykonávajúca prácu pre digitálnu platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania. Namiesto toho musia digitálne pracovné platformy zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami ovplyvňujúcimi osoby, ktoré pre ne vykonávajú prácu.

Transparentnosť a ochrana údajov

Smernica zavádza pravidlá, ktoré robustnejšie chránia údaje pracovníkov platformy. Digitálne pracovné platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov, ako sú údaje o emocionálnom alebo psychickom stave a osobnom presvedčení.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Elisabetta Gualmini (S&D, IT) uviedla: „Vďaka tejto smernici bude mať až 40 miliónov pracovníkov platforiem v EÚ prístup k spravodlivým pracovným podmienkam. Táto historická dohoda im poskytne dôstojnosť, ochranu a práva. Napraví falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a zabráni nekalej súťaži, ochráni skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť a zavedie prevratné pravidlá riadenia algoritmov. Stane sa skutočným príkladom na globálnej úrovni. S hrdosťou môžem povedať: Európa chráni svojich pracovníkov, svoj sociálny model a svoje hospodárstvo.“

Ďalší postup

Dohodnutý text bude teraz musieť formálne prijať aj Rada, čo je plánované na 7. mája. Po zverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na to, aby zapracovali ustanovenia smernice do svojej národnej legislatívy.

Súvislosti

Analýza Európskej komisie z roku 2021 zistila, že existuje viac ako 500 aktívnych digitálnych pracovných platforiem a tento sektor zamestnáva viac ako 28 miliónov ľudí – očakáva sa, že toto číslo do roku 2025 dosiahne 43 miliónov. Digitálne pracovné platformy sú prítomné v rôznych hospodárskych odvetviach, či už ide o tie „na mieste“, ako sú napríklad vodiči či rozvážači jedla, alebo online so službami ako je kódovanie a preklad.

Zatiaľ čo väčšina pracovníkov je formálne samostatne zárobkovo činných, asi 5,5 milióna ľudí môže byť nesprávne klasifikovaných ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Prijatím tohto právneho predpisu Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa inkluzívnych trhov práce a digitálnych inovácií s cieľom posilniť sociálne a udržateľné hospodárstvo, ako je vyjadrené v návrhoch 13, 13 ods. 5 a 35 ods. 1 a 3 záverov Konferencie o budúcnosti Európy.

Zdroj: TS Európsky parlament


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk