19.1.2024
ID: 5962upozornenie pre užívateľov

Plánované odmietnutie nástupu do lietadla: cestujúci majú právo na náhradu, aj keď sa nedostavili na odbavenie a o tomto odmietnutí nástupu do lietadla boli informovaní najmenej dva týždne pred plánovaným časom odletu

Keď cestujúca nemohla vykonať odbavenie online na ňou rezervovaný let z Frankfurtu nad Mohanom do Madridu, ktorý sa mal uskutočniť na druhý deň, kontaktovala spoločnosť LATAM Airlines. Táto spoločnosť jej následne oznámila, že bez toho, aby ju o tom vopred informovala, ju presmerovala na let, ktorý sa uskutočnil deň predtým. Tiež ju informovala, že jej rezervácia na spiatočný let, ktorý sa mal uskutočniť o viac ako dva týždne neskôr, bola zablokovaná z dôvodu, že nenastúpila na let tam.

Táto cestujúca požaduje od spoločnosti LATAM Airlines paušálnu náhradu vo výške 250 eur z dôvodu odmietnutia nástupu do lietadla na spiatočný let.

Nemecký súd, na ktorý sa cestujúca obrátila, sa pýta Súdneho dvora, či takáto náhrada predpokladá podľa nariadenia o práve cestujúcich v leteckej doprave[1], aby sa cestujúci dostavil na odbavenie napriek tomu, že ho letecká spoločnosť vopred informovala, že nebude môcť nastúpiť do lietadla. Tento súd sa tiež pýta, či môže byť letecká spoločnosť, ako je to stanovené pre zrušenie letu, oslobodená od povinnosti náhrady, ak oznámi  cestujúcemu odmietnutie nástupu do lietadla v dostatočnom predstihu, t. j. najmenej dva týždne pred plánovaným
časom odletu.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku konštatoval, že v prípade plánovaného odmietnutia nástupu do lietadla má dotknutý cestujúci právo na náhradu za odmietnutie nástupu do lietadla, aj keď sa nedostavil na odbavenie. Ak mu totiž letecký dopravca vopred oznámil, že mu odmietne nastúpiť proti jeho vôli na let, na ktorý má tento cestujúci potvrdenú rezerváciu, požiadavka dostaviť sa na odbavenie by bola zbytočnou formalitou. Súdny dvor okrem toho rozhodol, že právo na náhradu sa uplatňuje aj vtedy, ak bol cestujúci informovaný o odmietnutí nástupu do lietadla aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu letu. Nie je totiž dôvod uplatniť na odmietnutie nástupu do lietadla pravidlo, stanovené len pre zrušenie letu, podľa ktorého sú leteckí dopravcovia oslobodení od ich povinnosti poskytnúť cestujúcim náhradu, ak ich informujú o zrušení letu aspoň dva týždne pred plánovaným časom odletu.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


[1]Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91. Toto nariadenie sa v zásade uplatňuje na všetky lety z Európskej únie, ako aj na všetky lety do Únie, ak ich uskutočňuje letecká spoločnosť Únie. Paušálna náhrada, ktorú stanovuje predovšetkým v prípade zrušenia letov alebo odmietnutia nástupu do lietadla, činí v závislosti od vzdialenosti 250, 400 alebo 600 eur.

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 162/23
V Luxemburgu 26. októbra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-238/22 | LATAM Airlines Group


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk