Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
1.7.2020
ID: 4828upozornenie pre užívateľov

Pomoc nájomcom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného

Dňa 17.06.2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 155/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z. [1] (ďalej len „Novela“).

Novelou sa vytvára právny rámec na poskytovanie osobitnej pomoci podnikateľom formou štátnej dotácie na úhradu nájomného. Účelom tejto pomoci je zmiernenie následkov spôsobených uplatňovaním pandemických opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 a predstavuje dlho očakávané riešenie pomoci nájomcom, ktorí nemohli z dôvodov uplatňovania vyššie uvedených opatrení prenajaté priestory riadne užívať na výkon svojej podnikateľskej činnosti, avšak boli naďalej povinní platiť nájomné tak, ako sme na to poukázali už v našom článku „Uzatvorenie maloobchodnej prevádzky a povinnosť nájomcu na úhradu nájomného“.[2] 

V zmysle Novely je možné dotáciu poskytnúť len ak sú nájomcami fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby – podnikatelia, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť alebo poskytujú služby zákazníkom (konečným spotrebiteľom) v prenajatých priestoroch, a ktorým bola v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 znemožnená alebo podstatne obmedzená možnosť užívania predmetu nájmu na účely predaja tovaru alebo poskytovania služieb, a tým znížená ich schopnosť tvoriť zisk a uhrádzať nájomné za prenajaté priestory, v ktorých túto podnikateľskú činnosť vykonávajú. Za podstatné obmedzenie užívania predmetu nájmu Novela považuje zákaz prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. Novela pre znemožnenie alebo podstatné obmedzenie užívania predmetu nájmu zavádza legislatívnu skratku „sťažené užívanie“, ktorú budeme v tomto článku v rovnakom význame používať aj my.

Dotácia sa podľa Novely poskytuje na úhradu nájomného, na ktoré je prenajímateľ oprávnený podľa nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy podľa právneho poriadku iného štátu zakladajúcej právny vzťah nájmu. Dotáciu na nájomné je možné poskytnúť výlučne vo vzťahu k nájomnej zmluve alebo obdobnej zmluve, ktorej predmetom je právo nájomcu užívať predmet nájmu najneskôr od 1. februára 2020, pričom na prípadné zmeny nájomnej zmluvy alebo obdobnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12. marci 2020, sa na účely poskytnutia dotácie na nájomné neprihliada.

Ďalšou podmienkou na poskytnutie dotácie je, že predmetom nájmu musí byť výlučne miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo trhové miesto.

Dotáciu na nájomné je možné poskytnúť výlučne v prípade, ak nájomca nemohol užívať predmet nájmu z dôvodov, ktoré vyplývali z príslušných opatrení orgánov štátnej správy. Pôjde teda prevažne o prípady, keď opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky bolo zakázané poskytovanie určitých služieb alebo bolo nariadené zatvorenie určitých prevádzok.

Napriek skutočnosti, že dotácia sa poskytuje nájomcovi, subjektom oprávneným na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné je výlučne prenajímateľ, ktorým môže byť

 • fyzická osoba – nepodnikateľ,
 • fyzická osoba – podnikateľ,
 • právnická osoba – nepodnikateľ,
 • právnická osoba – podnikateľ.
Dotácia sa poskytuje výlučne na nájomné za príslušný predmet nájmu a za obdobie, počas ktorého nájomca z dôvodov uplatňovania opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 nemohol predmet nájmu užívať alebo ho mohol užívať len obmedzene. Je dôležité uviesť, že za nájomné sa nepovažujú ďalšie záväzky, ako sú úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom (napríklad energie) a ani obratová zložka, ak sa nájomné určuje aj podľa obratu.

V prípade, ak nie je možné výšku úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom oddeliť od výšky nájomného, má sa za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % z nájomného. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

Výška dotácie je závislá na výške zľavy z nájomného, ktorú prenajímateľ na základe dohody s nájomcom poskytol nájomcovi, najviac však vo výške 50 % z nájomného za obdobie počas ktorého nájomca nemohol predmet nájmu riadne užívať, t.j. vznik nároku na poskytnutie dotácie je podmienený poskytnutím zľavy z nájomného zo strany prenajímateľa.

Dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného sa preukazuje v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie a to prostredníctvom formulára, na ktorom musia byť podpisy prenajímateľa a nájomcu autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (ďalej len „Dohoda“).

V súvislosti s poskytnutím dotácie na nájomné sa môžu vyskytnúť v praxi tri rôzne situácie:

 • nájomca neuhradil nájomné za užívanie predmetu nájmu za príslušné obdobie sťaženého užívania (Čl. I § 13c ods. 16 Novely);
 • nájomca uhradil nájomné za užívanie predmetu nájmu alebo jeho časť za príslušné obdobie sťaženého užívania (Čl. I § 13c ods. 17 Novely);
 • prenajímateľ a nájomca sa nedohodli na zľave z nájomného (Čl. I § 13c ods. 18 Novely).
Ak nájomca ešte neuhradil nájomné za príslušné obdobie sťaženého užívania, pričom medzi prenajímateľom a nájomcom došlo k uzavretiu Dohody, pri poskytnutí dotácie na nájomné nájomca uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za príslušné obdobie sťaženého užívania, pričom toto nájomné bude znížené o poskytnutú zľavu z nájomného na základe Dohody a o výšku poskytnutej dotácie na nájomné.

Nárok na dotáciu za nájomné môže nájomcovi vzniknúť aj vtedy, ak nájomca už uhradil prenajímateľovi nájomné za príslušné obdobie sťaženého užívania. V takom prípade dotáciu na nájomné možno poskytnúť za celé obdobie sťaženého užívania, a to vo výške poskytnutej zľavy z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného. Výška zľavy z nájomného sa v tomto prípade bude uplatňovať pro futuro, t.j. na nasledujúce obdobie trvania nájomného vzťahu rovnajúce sa obdobiu sťaženého užívania.

V prípade, že prenajímateľ a nájomca sa nedohodnú na poskytnutí zľavy z nájomného, t.j. nedôjde k uzatvoreniu Dohody, nájomcovi nevznikne nárok na poskytnutie dotácie na nájomné.

Podľa § 13c ods. 18 Novely platí, že nájomca je v každom prípade, t.j. aj v prípade, ak mu nevznikne nárok na dotáciu, oprávnený dlžné nájomné za príslušné obdobie sťaženého užívania uhrádzať formou splátok a to najviac v 48 rovnako vysokých mesačných splátkach, splatných vždy k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca, počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19, ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Ak nájomca nájomné za obdobie sťaženého užívania už uhradil, môže si uplatniť právo na úhradu budúceho nájomného v splátkach za obdobie rovnajúce sa obdobiu sťaženého užívania.

Dotácia na nájomné sa poskytuje na základe žiadosti. Žiadosť podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet, pričom nájomca je povinný na vyzvanie prenajímateľa bezodkladne poskytnúť prenajímateľovi súčinnosť potrebnú na účel poskytnutia dotácie na nájomné. Žiadosť o dotáciu na nájomné sa predkladá elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Žiadosť o dotáciu na nájomné musí obsahovať nasledovné údaje o prenajímateľovi:

t1


Žiadosť o dotáciu na nájomné musí obsahovať nasledovné údaje o nájomcovi:

t2

 
Je potrebné uviesť, že ak požadovaná výška dotácie na nájomné prevyšuje sumu 100.000 Eur,  žiadosť musí obsahovať aj údaje o konečnom užívateľovi výhod.

V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť vyhlásenia o splnení podmienok na poskytnutie dotácie na nájomné alebo nepravdivosť označenia konečného užívateľa výhod, nájomca je povinný poskytnutú dotáciu na nájomné vrátiť. Zároveň upozorňujeme, že úmyselným uvedením nepravdivých informácií sa žiadateľ môže dopustiť aj trestného činu subvenčného podvodu podľa § 225 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Záver:


Záverom si dovoľujeme zhrnúť, že na poskytnutie dotácie na nájomné musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • existencia nájomného vzťahu medzi prenajímateľom a nájomcom;
 • nájomcom musí byť fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – podnikateľ;
 • existencia znemožnenia alebo podstatného sťaženia užívania predmetu nájmu v období platnosti opatrení štátu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19;
 • predmetom nájmu musí byť miestnosť alebo jej časť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo trhové miesto;
 • podanie žiadosti o poskytnutie dotácie - formulár, ktorý bude zverejnený na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (žiadosť musí byť v elektronickej forme a podpísaná kvalifikovaným elektronickým podpisom prenajímateľa a nájomcu);
 • preukázanie existencie dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a výšky tejto zľavy v rámci žiadosti o poskytnutie dotácie.
V prípade potreby poskytnutia dodatočných informácií vo vzťahu k predmetnej téme nás neváhajte osloviť prostredníctvom formulára na položenie otázky[3] . V prípade konkrétnych požiadaviek z Vašej strany naša advokátska kancelária samozrejme spracuje podrobnú právnu analýzu prispôsobenú presne na mieru Vašej požiadavke, pričom odplatu za tieto služby prispôsobíme súčasnej mimoriadnej situácii.

Mgr. Michael Válek,
koncipient

JUDr. Martin Machyniak,
advokátSoukeník_logo


Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

Tel.:     +421 2 322 02 111
Fax:      +421 2 322 02 110
E-mail:   akss@akss.sk

________________________
[1] K dispozici >>> tu.
[2] K dispozici >>> tu.
[3] K dispozici >>> tu.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk