27.8.2014
ID: 2450upozornenie pre užívateľov

Práce na rekodifikácii civilného práva procesného

​Ministerstvo spravodlivosti SR dalo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Civilného sporového poriadku, prvého z troch kódexov, ktoré by mali nahradiť existujúci Občiansky súdny poriadok.

 Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh Civilného sporového poriadku, ktorý už v júli zverejnilo na svojej webovej stránke. Ide o jeden z troch nových kódexov, ktoré by mali nahradiť existujúci Občiansky súdny poriadok z roku 1963. Cieľom rekodifikácie civilného práva procesného je vytvoriť podmienky pre efektívnejšie, hospodárnejšie a  spravodlivejšie súdne konanie. Všetky tri nové kódexy ešte pred MPK ministerstvo zverejnilo na svojej internetovej stránke s úmyslom začať verejnú diskusiu.

Z tejto diskusie vzišli pripomienky a podnety, ktoré ministerstvo zapracovalo do samotného textu zákona, ktorý dnes posunie do MPK. Pripomienky boli najmä z radov sudcov a advokátov, avšak zapojili sa i subjekty z akademického prostredia. Text zákona je teda už oproti zverejnenému zneniu mierne prepracovaný. Vo verejnej diskusii má záujem ministerstvo pokračovať aj počas samotného MPK. V priebehu mesiaca september budú zorganizované dva odborné semináre/konferencie, na ktoré už boli pozvaní zástupcovia odbornej obce, aby sa k návrhu vyjadrili a prispeli i svojimi podnetmi a návrhmi na jeho zlepšenie.

MPK bude trvať spolu 30 pracovných dní, od 15. augusta do 30. septembra, teda dvakrát toľko, ako je bežné pripomienkové konanie. Marek Števček, predseda rekodifikačnej komisie: „Civilný sporový poriadok je nosnou časťou rekodifikácie, preto sme pristúpili k tomu, že tradičné pripomienkové konanie, ktoré bežne trvá 15 pracovných dní, predĺžime až na 6 týždňov. Chceme dosiahnuť čo najširšiu verejnú diskusiu o pripravovaných zmenách, aby si všetky subjekty, ktoré budú mať o to záujem, mohli novú úpravu poriadne preštudovať a spripomienkovať.“

Ďalšie dva predpisy (SSP a CMP) sú v súčasnosti v štádiu finalizácie, rekodifikačná komisia sa zaoberá doručenými predbežnými pripomienkami od viacerých subjektov, napr. od Notárskej komory a od sudcov. Do MPK budú predložené na prelome augusta/septembra. MPK k nim bude trvať do konca septembra. 

Civilný sporový poriadok bude upravovať postup súdu, strán a osôb zúčastnených na konaní pri prejednávaní a rozhodovaní sporov. Takzvané mimosporové veci a postup súdu v správnom súdnictve bude upravený v osobitných kódexoch. Nové kódexy prispejú k efektívnejšiemu, rýchlejšiemu a spravodlivejšiemu súdnemu konaniu a k účinnejšej ochrane práv fyzických i právnických osôb.


Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk