8.4.2020
ID: 4763upozornenie pre užívateľov

Právna pomoc AKSŠ v čase šírenia ochorenia COVID-19

V súčasnosti sa všetci nachádzame vo veľmi mimoriadnej a obtiažnej situácii, ktorá vyplynula so šírením koronavírusu a s tým súvisiaceho ochorenia COVID-19. Zo strany štátu sú prijímané opatrenia, ktoré majú podstatný vplyv na bežný život občanov, na činnosť podnikateľských subjektov a na celkovú ekonomickú situáciu na Slovensku.

Advokátska kancelária SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. sa v tomto náročnom období rozhodla podať pomocnú ruku všetkým občanom, obchodným partnerom a klientom a chce poskytovať aktuálne a relevantné informácie v súvislosti s touto mimoriadnou situáciou. Uvedomujeme si, že v súčasnej situácii si musíme navzájom vychádzať čo najviac v ústrety, byť si vzájomne nápomocní a spoločnými silami toto ťažké obdobie v prvom rade bez ujmy na zdraví zvládnuť k obojstrannej spokojnosti. Váš dennodenný život ako aj podnikateľské aktivity sa nemôžu úplne zastaviť, pretože by tým naša krajina utrpela na ekonomickej kondícii, čo by malo celkový dopad na fungovanie nás všetkých.

Soukeník Štrpka_logo


Primárnou úlohou našej advokátskej kancelárie je pre Vás zaistiť silnú, flexibilnú, dynamickú právnu a ekonomickú podporu. Presne pre tento účel bol špeciálne zriadený odborný tím zložený z advokátov, právnych expertov, daňového poradcu a IT špecialistu, ktorí Vám v súvislosti s dopadmi mimoriadnej situácie na Vás, ako občanov, zamestnávateľov a podnikateľov, budú vedieť ochotne a erudovane poradiť.

V webovej stránke zverejňujeme všeobecné právne ako aj ekonomické informácie súvisiace s dopadmi šírenia ochorenia COVID-19 bezodplatne. V prípade konkrétnych požiadaviek z Vašej strany naša advokátska kancelária samozrejme spracuje podrobnú právnu analýzu prispôsobenú presne na mieru Vášmu problému a požiadavke. V takomto prípade budeme konkrétne podmienky poskytnutia právnych služieb riešiť s klientom už prostredníctvom zmluvy, ale hodinovú sadzbu za tieto služby prispôsobíme s ohľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu.

Tu nižšie Vám predstavujeme základný profil odborných oblastí a tém, ktorým sa naša advokátska kancelária venuje. V prípade Vášho ďalšieho záujmu a zistenia bližších informácií ku konkrétnej oblasti alebo téme, neváhajte prejsť na konkrétnu podstránku:

Legislatíva, tu získate rýchly a prehľadný informačný rámec o prijatých legislatívnych opatreniach zo strany štátu, zostavený do časovej osi a s interaktívnymi odkazmi na konkrétny legislatívny alebo nelegislatívny materiál
Odborné články obsahujú konkrétne odborné témy súvisiace s COVID-19 a sú všeobecne diferencované podľa jednotlivých záujmových oblastí na
  •     Právne otázky, kde sa venujeme vo všeobecnej rovine vysvetleniu všetkých právnych dopadov vyplývajúcich zo súčasnej mimoriadnej situácie
  •     Ľudské zdroje, ktoré obsahujú kategóriu článkov všeobecne zameraných na riešenie odborných tém z oblastí pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
  •     Ekonomické a daňové dopady vyplývajúce z prijatých opatrení štátu, ktoré majú dopady na plnenie povinností zo strany občanov ako aj podnikateľských subjektov.
  •     Platobná neschopnosť, v rámci ktorej sa riešia pohľadávky a ich vymáhanie. V tejto časti nájdete informácie o tom, akým spôsobom prijaté opatrenia ovplyvnili súkromnoprávne vzťahy a civilný proces.
  •     Informačná bezpečnosť, ktorá najmä v súvislosti s presunom zamestnancov na tzv. „home office“, je dôležitá z pohľadu prispôsobovania ich pracovných podmienok zo strany zamestnávateľov. Prinášame právny pohľad na témy ako video-konferencie, elektronická komunikácia a zasielanie citlivých údajov, ochrana osobných údajov a pod.
Otázky a odpovede alebo inak povedané Vy sa pýtate a my odpovedáme. Zoznam najčastejších otázok a odpovedí, ktoré súvisia so všetkými témami zverejnenými na tejto podstránke v súvislosti s mimoriadnou situáciou. Špeciálne zriadený odborný tím advokátskej kancelárie SOUKENÍK – ŠTRPKA, s. r. o. je Vám pripravený bez časového obmedzenia pomôcť, stačí sa len opýtať.


Šoltésovej 14
811 08 Bratislava

Tel.:     +421 2 322 02 111
Fax:      +421 2 322 02 110
E-mail:   akss@akss.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk