Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
29.10.2019
ID: 4618upozornenie pre užívateľov

Právna úprava a postup založenia spoločnosti s ručením obmedzeným v prípade elektronického podania

Právna úprava založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (ďalej len ako „Spoločnosť s r. o.“ alebo aj ako „Spoločnosť“) je zakotvená v zákone č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). S danou problematikou úzko súvisí i právna úprava obsiahnutá v zákone č. 530/2003 Z. z., o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o obchodnom registri“) a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti SR č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť (ďalej len ako „Vyhláška“).

Spoločnosť s r. o. patrí k historicky novším formám spoločností a je jedným z druhov obchodných spoločností, ktorú je možné v podmienkach Slovenskej republiky zriadiť a člení sa medzi najviac využívanú formu obchodných spoločností. Konkrétne sa zaraďuje medzi kapitálové spoločnosti. Kapitálový charakter je typický vytváraním základného imania spoločnosti, ktoré je povinne tvorené z jednotlivých vkladov každého zo spoločníkov.

Základné znaky Spoločnosti s r. o. sú:

 • ide o právnickú osobu, ktorú na rozdiel od osobných, resp. personálnych obchodných spoločností môže založiť i jedna osoba ako tzv. jednoosobovú, či už fyzická alebo právnická osoba,
 • nemusí byť založená za účelom podnikania,
 • povinne si v zmysle zákona vytvára základné imanie,
 • povinne si kreuje svoje orgány, ktoré prejavujú jej vôľu navonok,
 • spoločník do spoločnosti povinne vkladá svoj peňažný alebo nepeňažný vklad (minimálna výška je ustanovená zákonom),
 • spoločnosť si povinne vytvára svoj rezervný fond (nemusí ho vytvoriť hneď pri založení),
 • spoločnosť môže založiť aj jeden, ale najviac 50 spoločníkov.
 

V4 Legal, s.r.o.

V zmysle Obchodného zákonníka, základným ustanovením upravujúcim Spoločnosť s r. o. je § 105. Podľa § 105 ods. 1 Spoločnosťou s r. o. je spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Zákon v ods. 2 vyššie vymedzeného ustanovenia uvádza, že Spoločnosť môže založiť jedna osoba a zároveň v ods. 3 je uvedené, že Spoločnosť môže mať najviac 50 spoločníkov. Z toho vyplýva, že Spoločnosť s r. o. môže byť založená ako jednoosobová spoločnosť alebo spoločnosť, ktorá má viacerých spoločníkov, s dodržaním maximálnych hraníc ustanovených zákonom. Jediným spoločníkom takejto spoločnosti môže byť i právnická osoba. Súčasne platia prísne pravidla v súvislosti so zakladaním takýchto spoločností, aby sa predišlo tzv. reťazeniu jednoosobových Spoločností. V prípade jednoosobovej Spoločnosti s r. o. musí zakladateľ podpísať vyhlásenie v zmysle § 105a Obchodného zákonníka, že nie je jediným zakladateľom alebo spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších jednoosobových Spoločnostiach a v prípade spoločnosti s jediným spoločníkom, že nie je jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej Spoločnosti. Takto založená a vzniknutá Spoločnosť nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej Spoločnosti.

Spoločnosť s r. o. môže byť založená na účely podnikania, t. j. založená za účelom nadobudnutia zisku, ale nie je to podmienka, pretože môže byť založená i na nepodnikateľské účely, napríklad na charitatívnu činnosť, ktorej účelom nie je dosiahnutie zisku.

Prvotným krokom pri založení Spoločnosti s r. o. je výber vhodného mena. Je potrebné, aby si zakladateľ Spoločnosti v Obchodnom registri Slovenskej republiky skontroloval, či ním vybraté obchodné meno alebo pojmovo podobné, či blízke už nie je zapísané ako obchodné meno inej existujúcej Spoločnosti, aby sa predišlo nekalosúťažnému konaniu. V prípade, ak rovnaké alebo podobné obchodné meno už existuje a je zapísané, musí Spoločnosť s r. o. zvoliť iné obchodné meno alebo zhodné obchodné meno upraviť, tak aby malo 3 rozdielne znaky od už zapísaného, napríklad doplniť ďalšie slovo, zmeniť veľké a malé písmená alebo pridať medzeru medzi jednotlivými slovami. Taktiež je potrebné vedieť, kto, bude spoločníkom alebo spoločníkmi v danej Spoločnosti, ktorá má byť založená a ustanoviť konateľa Spoločnosti, ktorý bude štatutárnym orgánom a zároveň musí vyjadriť súhlas s takýmto vymenovaním. Spoločnosť s r. o. možno založiť na základe spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny, a to v prípade, ak Spoločnosť zakladá iba jedna osoba.

Pri Spoločnosti s r. o. je potrebné rozlišovať jednotlivé pojmy v prípade zodpovednosti, pretože samotná Spoločnosť zodpovedá za záväzky, ktoré vzniknú, a to celým svojim majetkom, ide o tzv. majetkovú zodpovednosť samotnej Spoločnosti, ktorej sa nemôže v žiadnom prípade a nijakým spôsobom vzdať, naproti tomu samotní spoločníci Spoločnosti s r. o. ručia za záväzky len do výšky nesplateného základného imania, resp. iba do výšky ich nesplateného vkladu, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, ide o tzv. obmedzené ručenie. V praxi najčastejšie spoločníci splatia svoje vklady už pred zápisom Spoločnosti do obchodného registra. V prípade Spoločnosti s r. o. je zákonom upravená minimálna výška základného imania, a to 5 000 eur. Základné imanie nemusí byť v plnej výške splatené už pri samotnom vzniku. Neplatí to pri založení jednoosobovej Spoločnosti. Obchodný zákonník taktiež upravuje minimálnu výšku vkladu spoločníka na 750 eur, bez ohľadu či ide o peňažný alebo nepeňažný vklad. Správca vkladu vydá jednotlivým spoločníkom písomné potvrdenie o výške ich splatených vkladov.

Listiny  preukazujúce splnenie zákonom ustanovených podmienok na zápis Spoločnosti s r. o. do obchodného registra

Nakoľko elektronické podanie nemusí byť podané prostredníctvom advokátskej kancelárie, podmienky na zápis Spoločnosti s r. o., ktoré upravuje zákon, ak elektronický návrh bude podaný prostredníctvom advokátskej kancelárie, budú splnené, ak k elektronickému formuláru, ktorý bude vyplnený potrebnými údajmi o navrhovateľovi, Spoločnosti, konateľoch, spoločníkoch, konečnom užívateľovi výhod budú priložené v podobe elektronických príloh, podpísaných elektronickým podpisom nasledovné dokumenty:

 • plná moc pre advokátsku kanceláriu, ktorá poskytuje službu založenia spoločnosti,
 • spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina,
 • stanovy, ak boli prijaté,
 • písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov alebo o výške časti splatených vkladov jednotlivých spoločníkov,
 • doklad preukazujúci vznik živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia na predmet činnosti, ktorý má byť zapísaný do obchodného registra,
 • v prípade nepeňažného vkladu sa vyžaduje znalecký posudok na posúdenie hodnoty vkladu,
 • preukázanie vzťahu k nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadené sídlo spoločnosti (list vlastníctva, súhlas vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti, nájomná zmluva alebo iné užívacie právo),
 • písomné vyhlásenie zakladateľa v zmysle § 105a Obchodného zákonníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch ďalších spoločnostiach s r. o., ak spoločnosť založila jedna fyzická osoba a písomné vyhlásenie zakladateľa, že spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov, ak spoločnosť založila jedna spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • vyhlásenie každého zo zakladateľov, že v zmysle § 105b ods. 2, ako zahraničná osoba, nemá povinnosť doložiť Súhlas správcu dane a ani vyhlásenie o neexistencii daňového nedoplatku (ak je zakladateľom zahraničná osoba)
 • Súhlas s vymenovaním do funkcie konateľa spoločnosti a podpisový vzor konateľa (nie je to povinná príloha návrhu, ale prax je taká, že sa prikladá lebo je to jednoduchšie a nemusí sa to následne podávať do zbierky listín, na ktorej účely to musí byť úradne osvedčené;
 • súhlas správcu dane podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov podľa osobitného predpisu;
 • súhlas Sociálnej poisťovne podľa osobitného predpisu, ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá osoba, ktorá je vedená v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne.

Do Zákona o obchodnom registri bol doplnený § 5a s názvom Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie, ktorý v odseku 1 upravuje, že návrh na zápis Spoločnosti možno podať elektronickými prostriedkami. Tento návrh na zápis sa podáva v elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy a špecializovaného portálu, a ktoré obsahuje náležitosti ustanovené osobitným predpisom, a tento návrh musí byť autorizovaný navrhovateľom, inak registrový súd naň neprihliada a v odseku 2 ustanovuje, že osvedčenie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva, sa nevyžaduje.

V prípade, ak je založenie Spoločnosti zverené do kompetencie advokátskej kancelárie, pri podaní elektronického podania autorizuje svojím podpisom správnosť a hodnovernosť dokumentov, preto sa úradné osvedčenie plnomocenstva nevyžaduje.
Predmetné ustanovenia sa v praxi neuplatňujú, ak je zakladateľom slovenskej právnickej osoby zahraničný štátny príslušník, vtedy sa vyžaduje úradné osvedčenie dokumentov. Z praxe je najrozumnejšie v takomto prípade podpisovať dokumenty na generálnom konzuláte Slovenskej republiky sídliacom v danom meste ku klientovi najbližšie alebo na veľvyslanectve Slovenskej republiky sídliacom v danom štáte.

Každý z dokumentov má svoje zákonom predpísané obligatórne náležitosti, ktoré musí obsahovať, inak by bol neplatný.

Registráciu na daň z príjmov je možné vykonať v dvoch modeloch, a to samostatne alebo spoločne pri podávaní návrhu na ohlásenie živnosti. V druhom prípade je to výhodnejšie, pretože už nie je potrebné následne po založení a vzniku spoločnosti registrovať spoločnosť na daň z príjmov. Nakoľko v zmysle § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z., o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných predpisov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.

V prípade, ak má Spoločnosť s r. o. záujem registrovať sa na daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších prepisov prostredníctvom advokátskej kancelárie, musí jej udeliť samostatné plnomocenstvo na registráciu, ktoré nemusí byť v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z., o správe daní (daňový poriadok), a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov úradne osvedčené.

Chabronova
Mgr. Kristína Chabroňová,
advokátsky koncipient

V4 Legal, s.r.o.

Tvrdého 4
010 01 Žilina

Tel.:    +421 41 321 12 90
Tel.:    +421 2 321 012 30
e-mail:    info@v4legal.sk
e-mail:    bratislava@v4legal.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk