1.6.2023
ID: 5757upozornenie pre užívateľov

Právo spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov spojených s úverom nezahŕňa v prípade predčasného splatenia jeho hypotekárneho úveru poplatky nezávislé od doby trvania zmluvy Spotrebiteľ preto môže požadovať len zníženie úrokov a poplatkov závislých od doby trvania úveru

Verein für Konsumenteninformation (VKI) je združenie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktoré na rakúskych súdoch napadlo štandardnú zmluvnú podmienku používanú v zmluvách bankovej inštitúcie UniCredit Bank Austria o hypotekárnom úvere a týkajúcu sa predčasného splatenia úveru spotrebiteľom. V zmysle tejto podmienky sa v tomto prípade úroky, ako aj poplatky, ktoré závisia od doby trvania úveru, primerane znížia, kým „náklady na spracovanie úveru nezávislé od doby trvania úveru sa – ani pomerne – nevracajú“.

VKI sa domnieva, že poplatky nezávislé od doby trvania úveru by sa tiež mali primerane znížiť. V tejto súvislosti sa odvoláva na smernicu 2014/17 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie. V zmysle tejto smernice sú členské štáty povinné zabezpečiť, aby mal spotrebiteľ právo splniť úplne alebo čiastočne svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o úvere pred uplynutím platnosti tejto zmluvy. V takých prípadoch má podľa smernice spotrebiteľ právo na zníženie celkových nákladov spojených s úverom, ktoré tvoria úroky a poplatky spojené so zostávajúcou dobou trvania zmluvy.

Rakúsky Najvyšší súd položil Súdnemu dvoru v tejto súvislosti otázku. V podstate sa pýta, či smernica 2014/17 bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že právo spotrebiteľa na zníženie celkových nákladov spojených s úverom v prípade predčasného splatenia úveru zahŕňa len úroky a poplatky závislé od doby trvania úveru.

Súdny dvor na túto otázku odpovedá, že smernica 2014/17 nebráni takejto právnej úprave.

Podľa Súdneho dvora je totiž účelom dotknutého práva na zníženie týchto nákladov prispôsobiť zmluvu o úvere okolnostiam predčasného splatenia. Toto právo preto nemôže zahŕňať poplatky, ktoré bez ohľadu na dobu trvania zmluvy znáša spotrebiteľ buď v prospech veriteľa, alebo tretej osoby a týkajú sa služieb, ktoré už boli v plnom rozsahu poskytnuté v čase predčasného splatenia.

Na účely ochrany spotrebiteľov pred zneužívaním však prináleží vnútroštátnym súdom, aby zabezpečili, že poplatky, ktoré musia bez ohľadu na dobu trvania zmluvy spotrebitelia znášať, nebudú objektívne odmenou veriteľa za dočasné použitie kapitálu, alebo za služby, ktoré by v čase predčasného splatenia ešte mali byť spotrebiteľovi poskytnuté. Veriteľ je v tejto súvislosti povinný preukázať, či predmetné poplatky majú alebo nemajú opakujúcu sa povahu.

UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý
rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol právnu vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdne orgány, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.

Zdroj: TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 25/23
V Luxemburgu 9. februára 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-555/21 | UniCredit Bank Austria


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk