Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
10.8.2023
ID: 5825upozornenie pre užívateľov

Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom – 2. časť - Vnútroštátne fúzie v detaile

Nový zákon o premenách už zverejnili v Zbierke zákonov SR pod číslom 309/2023 („Zákon o premenách“). Základné typy premien sme detailnejšie priblížili v prvom článku série[*], ktorý pred hlbším ponorením sa do detailov o premenách odporúčame prečítať.

V  druhom článku série podrobne popisujeme proces vnútroštátnych fúzií, kam spadá splynutie a zlúčenie. Zákon o premenách je v druhej časti členený na tri hlavy. V prvej hlave sú uvedené všeobecné ustanovenia o premenách, v druhej osobitné ustanovenia o fúziách a v tretej osobitné ustanovenia o rozdeleniach. Špecifiká procesu fúzie jednotlivých kapitálových spoločností, teda spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie  a družstiev boli zohľadnené v Zákone o premenách v rámci samostatných osobitných ustanovení.

Projekt premeny při fúzii

Podľa Zákona o premenách základom každej premeny bude tzv. projekt premeny, ktorý nahrádza doterajšiu zmluvu o zlúčení a zmluvu o splynutí. Všeobecné obsahové náležitosti projektu premeny platné pre všetky typy obchodných spoločností a družstvá sú upravené v § 8 Zákona o premenách. Konkrétne musí projekt pri fúzii obsahovať najmä:

(a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, zúčastnených spoločností,
(b) navrhované obchodné meno, sídlo a právnu formu spoločnosti, ktorá vznikne ako nástupnícka spoločnosť,
(c) podiely spoločníkov zúčastnených spoločností v nástupníckej spoločnosti alebo výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti,
(d) určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh projektu premeny za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom;
(e) určenie dňa, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti,
(f) určenie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady spoločnosti, ktorá vznikne splynutím, ak je nástupníckou spoločnosťou spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie,
(g) určenie spoločníkov spoločnosti zanikajúcej premenou, ktorí sa jej zánikom stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti.

Z povinných náležitostí projektu premeny jednoznačne vyplýva, že ostala zachovaná možnosť stanoviť rozhodný deň, teda deň od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh projektu premeny. Uvedené platí za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom.

Ak sa na fúzii, teda zlúčení alebo splynutí zúčastňuje spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo jednoduchá spoločnosť na akcie musí projekt premeny obsahovať aj osobitné náležitosti upravené pre každú právnu formu samostatne v § 22, § 34 alebo § 52 Zákona o premenách. Tieto osobitné náležitosti sa týkajú primárne podielov, vkladov, akcií, výmenného pomeru a pod.

Pokiaľ ide o otázku formy projektu premeny pri fúzii, vo všeobecnosti sa upúšťa od vyhotovenia projektu premeny vo forme notárskej zápisnice. Avšak v prípade fúzie spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti i jednoduchej spoločnosti na akcie, teda pri väčšine v praxi vykonávaných fúzii, sa bude musieť schválený projekt premeny vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice. Mierna odlišnosť je v prípade tzv. zjednodušených zlúčení, pri ktorých sa bude vyžadovať, aby sa vo forme notárskej zápisnice vyhotovil už návrh projektu premeny.

Vyhotovený návrh projektu premeny sa bude musieť zverejniť, bez ohľadu na právnu formu zúčastnenej spoločnosti. Podľa § 10 Zákona o premenách sa zverejnenie môže vykonať buď uložením do zbierky listín alebo zverejnením v Obchodnom vestníku. Zverejnenie musí byť vykonané najmenej 1 mesiac pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jeho schválení.

Aj naďalej sa bude rozlične upravovať spôsob schvaľovania projektu premeny v závislosti od právnej formy obchodnej spoločnosti. Na schválenie návrhu projektu premeny sa pri osobných spoločnostiach bude podľa § 13 ods. 2 Zákona o premenách vyžadovať súhlas všetkých spoločníkov. Pri spoločnostiach s ručením obmedzeným, akciových spoločnostiach a jednoduchých spoločnostiach na akcie bude návrh projektu premeny schválený, ak s ním vysloví súhlas aspoň dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov / akcionárov (§ 29 a § 41 Zákona o premenách). Zákon o premenách navyše upravuje spôsob schválenia projektu premeny družstva (§ 53 Zákona o premenách), ktorý v doterajšej právnej úprave absentoval. V prípade družstiev bude projekt premeny schvaľovať členská schôdza, pričom sa vyžaduje na jej zasadnutí prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov a súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov. Pri hlasovaní má každý člen len 1 hlas a stanovy nebudú môcť určiť iný počet hlasov.

Zápisnica o zasadnutí valného zhromaždenia, resp. rozhodnutie, ktorým sa schváli projekt premeny pri fúzii musí byť v prípade kapitálových spoločností vo forme notárskej zápisnice. Na družstvá a osobné spoločnosti sa táto prísna forma nebude aplikovať.

Zrušenie schváleného projektu premeny

V rámci novej právnej úpravy sa myslelo a zaviedlo aj zrušenie schváleného projektu premeny. Toto zúčastneným spoločnostiam umožňuje zrušiť už schválený projekt premeny a tým upustiť od premeny. Zrušenie schváleného projektu premeny je možné urobiť najneskôr do podania návrhu na zápis premeny do obchodného registra, pričom na prijatie rozhodnutia o zrušení Zákon o premenách kladie rovnaké podmienky, ako na schválenie projektu premeny.  

Zrušenie schváleného projektu premeny je nutné zverejniť do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia o zrušení schváleného projektu premeny. Okrem toho je potrebné oznámenie o zrušení doručiť aj príslušnému správcovi dane.

Informačné povinnosti pri fúzii

Zákon o premenách obsahuje niekoľko informačných povinností, jednak vo vzťahu k správcovi dane, záložnému veriteľovi, či v prípade kapitálových spoločností voči spoločníkom alebo akcionárom.

S ohľadom na správcu dane je každá zanikajúca spoločnosť povinná doručiť správcovi dane (daňovému alebo colnému úradu) informáciu o tom, že bol vypracovaný návrh projektu premeny. Oznámenie je potrebné doručiť aspoň 60 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má schváliť návrh projektu premeny.

Ak je podiel zanikajúcej spoločnosti zaťažený záložným právom, je potrebné informovať o vypracovaní návrhu projektu premeny aj záložného veriteľa. Túto povinnosť má samotný spoločník zanikajúcej spoločnosti, pričom záložnému veriteľovi musí doručiť oznámenie aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má schváliť návrh projektu premeny.

Informačné povinnosti štatutárneho orgánu vo vzťahu k spoločníkom v prípade fúzií Zákon o premenách výslovne aplikuje len na kapitálové spoločnosti, pričom sa sčasti pridŕža doterajšej právnej úpravy. V prípade spoločností s ručením obmedzeným budú konatelia spoločnosti povinní spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie zaslať spoločníkom návrh projektu premeny, účtovné závierky zúčastnených spoločností za posledné tri roky, priebežnú účtovnú závierku ako aj správu štatutárneho orgánu a správu audítora, ak sa vyhotovujú. V prípade akciových spoločností sa upúšťa od povinnosti zasielať uvedené dokumenty spolu s pozvánkou, ale všetky dokumenty budú musieť byť k dispozícii na nahliadnutie v sídle spoločnosti aspoň 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Zákon o premenách ustanovuje aj alternatívny spôsob sprístupnenia dokumentov, a to zverejnením dokumentov na webovom sídle spoločnosti, najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia schvaľujúceho projekt premeny.

Správa audítora

Zákon o premenách zavádza v podstate dva typy správ audítora, jednoduchšiu, ktorá je označovaná len ako správa audítora a druhú, zložitejšiu, ktorá je označovaná ako správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny. Jedna z nich musí byť vyhotovená pri každej fúzii. Teda ak spoločnosť nevypracováva správu audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny musí vypracovať aspoň tú „jednoduchšiu“ správu audítora.

Pri každej fúzii sa musí povinne vyhotoviť správa audítora, ktorej cieľom historicky bolo prispieť k ochrane práv veriteľov a spoločníkov a zamedziť nepoctivým fúziám, t. j. fúziám, ktorých účelom je vyhnúť sa povinnostiam pri likvidácii a konkurze. Správa audítora by mala osvedčiť, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu nebude fúzia neprípustná podľa § 3 ods. 5 Zákona o premenách[1].

V prípade kapitálových spoločností sa pri klasických fúziách bude vypracovávať správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny. Táto správa by mala obsahovať Zákonom o premenách stanovené náležitosti a tiež osvedčiť, že za predpokladu zachovania stavu zúčastnených spoločností k rozhodnému dňu nebude fúzia neprípustná podľa § 3 ods. 5 Zákona o premenách. Pri premene spoločností s ručením obmedzeným sa vyžaduje správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny len v prípade, ak je aspoň jedna zúčastnená spoločnosť v kríze alebo o jej vyhotovenie požiada aspoň jeden zo spoločníkov. Pri premene akciových spoločností a jednoduchých spoločností na akcie sa vyžaduje správa audítora o preskúmaní návrhu projektu premeny, ak sa akcionári nedohodnú na tom, že sa návrh projektu premeny nebude preskúmavať.

Správu audítora už po novom bude môcť vyhotoviť iba audítor[2]. Doteraz využívaná možnosť vyhotovenia správy znalcom už nebude k dispozícii. Zákon o premenách ponechal spôsob ustanovenia audítora súdom na návrh štatutárneho orgánu len pri akciovej spoločnosti a jednoduchej spoločnosti na akcie. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným postačuje, ak audítora vyberie štatutárny orgán, bez potreby ďalšieho schválenia zo strany súdu.

Ďalšie povinnosti pre kapitálové spoločnosti

V prípade fúzie majú zúčastnené kapitálové spoločnosti povinnosť okrem projektu premeny a správy audítora vyhotoviť aj (i) správu štatutárneho orgánu a (ii) vyjadrenie dozornej rady. Družstvá ani osobné spoločnosti túto povinnosť nemajú.

Štatutárny orgán, či už konatelia alebo predstavenstvo, majú povinnosť v správe vysvetliť a odôvodniť z právneho a ekonomického hľadiska premenu, ako aj náležitosti návrhu projektu premeny. Povinnosť vypracovania správy im nevznikne, ak sa spoločníci spoločnosti s ručením obmedzeným vzdajú práva na jej predloženie alebo ak akcionári akciovej spoločnosti či jednoduchej spoločnosti na akcie vyslovia súhlas s tým, že sa správa nebude vyhotovovať.

Ak má spoločnosť zriadenú dozornú radu, bude mať dozorná rada povinnosť preskúmať zamýšľanú premenu, návrh projektu premeny a správu štatutárneho orgánu a následne predložiť svoje vyjadrenie o zamýšľanej premene valnému zhromaždeniu. Táto povinnosť nie je koncipovaná ako absolútna, teda v prípade, ak s tým súhlasia všetci spoločníci/akcionári zúčastnených spoločností na fúzii nebude sa k premene musieť dozorná rada vyjadriť.

Štatutárny orgán kapitálovej spoločnosti má pri fúzii osobitnú povinnosť pribežného informovania. Táto povinnosť pre nich znamená, že musia informovať valné zhromaždenie spoločnosti, ktorej sú štatutárnym orgánom a tiež štatutárny orgán všetkých spoločností zúčastnených na premene o každej podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov spoločnosti, ktorá nastala medzi vypracovaním návrhu projektu premeny a jeho schválením. Tejto povinnosti nie je možné štatutárny orgán zbaviť, resp. ju vylúčiť ani dohodou spoločníkov/akcionárov.

Zápis premeny do obchodného registra

Fúzia nadobúda účinnosť až zápisom do obchodného registra, preto je nevyhnutné podať návrh na zápis fúzie do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra musia podať súčasne všetky zúčastnené spoločnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia projektu premeny. Za nástupnícke spoločnosti, ktoré majú v dôsledku premeny vzniknúť sú oprávnení konať členovia ich štatutárnych orgánov, ktorí boli určení v projekte premeny.

V ďalšom článku našej série sa budeme venovať rozdeleniam, teda odštiepeniu a rozštiepeniu, ale aj aspektom ochrany veriteľov, spoločníkov, akcionárov, či osobitnej zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu.

 


Mgr. Bc. Štěpán Štarha
,
partner


Mgr. et Mgr. Patrícia Jamrišková
,
senior advokát


JUDr. Natália Tomčíková
,
koncipient

 

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária

Centrum Zuckermandel
Žižkova 7803/9
811 02  Bratislava
 
Tel.:    +421 232 113 900
e-mail:    office@havelpartners.sk


______________________________________________

[*] Premeny obchodných spoločností a družstiev po novom – 1. časť – Základné informácie o vnútroštátnych premenách, k dispozícii >>> tu.

[1] § 3 ods. 5 Zákona o premenách:
„Premena a cezhraničná premena je neprípustná aj vtedy, ak
(a) zúčastnená spoločnosť alebo nástupnícka spoločnosť je v likvidácii,
(b) voči zúčastnenej spoločnosti alebo nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; to neplatí ak správca súhlasí s premenou alebo cezhraničnou premenou,
(c) voči zúčastnenej spoločnosti alebo nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie; to neplatí, ak reštrukturalizačný plán potvrdený súdom premenu alebo cezhraničnú premenu predpokladá,
(d) súd voči zúčastnenej spoločnosti alebo nástupníckej spoločnosti vedie konanie o ich zrušení,
(e) by v dôsledku odštiepenia rozdeľovaná spoločnosť a niektorá z nástupníckych spoločností boli v hroziacom úpadku.“
[2] Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk