31.7.2014
ID: 2331upozornenie pre užívateľov

Príčiny porušovania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) v záujme efektívnejšieho realizovania výkonu rozhodnutí ústavného súdu a zabránenia opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní od začiatku roku 2010 realizuje Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátu (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní)“.

Tento projekt je zameraný na kontrolu plynulosti konaní príslušných orgánov, v ktorých bolo nálezom ústavného súdu zistené porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) alebo práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy alebo práva na spravodlivé konanie podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru.

Hlavnými cieľmi predmetného projektu ústavného súdu sú efektívnejšia realizácia výkonu rozhodnutí ústavného súdu, zabránenie opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občianskom súdnom konaní a trestnom konaní, zabezpečenie precíznejšej riadiacej a kontrolnej činnosti na všeobecných súdoch v konkrétnych prípadoch, a to koordinovaným postupom so zainteresovanými subjektmi, po splnení podmienok iniciovanie disciplinárnej zodpovednosti sudcov (resp. prokurátorov, vyšetrovateľov), ako aj napomáhanie predchádzaniu uplatňovania právnej zodpovednosti proti Slovenskej republike v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva z dôvodu porušenia ľudských práv a základných slobôd sťažovateľov.

Projekt zaujal aj Výbor ministrov Rady Európy, ktorý sleduje výkon rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a zameriava sa nielen na individuálne, ale aj na všeobecné opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni. V súvislosti s problémom prieťahov v konaní napriek predchádzajúcemu príkazu ústavného súdu konať vo veci Výbor ministrov Rady Európy medzi všeobecnými opatreniami vysoko vyzdvihol projekt ústavného súdu ako systém kontroly výkonu rozhodnutí ústavného súdu konštatujúcich neprimeranú dĺžku konania a prikazujúcich konať vo veci.

Po úspešnom zavŕšení realizácie prvej etapy tohto projektu ústavného súdu prebiehajúcej v rokoch 2009 až 2013, v rámci ktorej sa v súlade s cieľmi projektu aj reálne prejavil pozitívny efekt tohto projektu, prebieha od začiatku roka 2014 až do roku 2017 už jeho druhá etapa.

V rámci druhej etapy tohto projektu predsedníčka ústavného súdu JUDr. Ivetta Macejková, PhD., zorganizovala 24. marca 2014 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky a detašovaného pracoviska Ústavného súdu Slovenskej republiky na Župnom námestí v Bratislave odbornú poradu štatutárnych zástupcov orgánu ochrany ústavnosti a orgánov výkonu spravodlivosti k otázkam porušovania základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.


Zdroj: Ústavný súd SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk