Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
3.3.2017
ID: 3630upozornenie pre užívateľov

Prokurátor v španielskom práve

Tak ako u nás, aj v španielskom právnom systéme sa v súdnych konaniach stretneme s inštitúciou prokuratúry, avšak tento pojem má úplne iný význam ako v slovenskom práve. V tomto článku sa pokúsime vysvetliť podstatu a funkcie prokuratúry v Španielsku.

 
 Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
 
Figúru prokurátora – Procurador de los Tribunales nájdeme už v časoch rímskeho práva, kde plnil zastupiteľskú funkciu a v súčasnosti je v španielskom právnom systéme prokurátor definovaný ako procesný zástupca alebo reprezentant účastníka konania pred súdom.

Prokurátor je odborník v oblasti práva a jeho úlohou je výlučné zastupovanie klientov pred súdmi a tribunálmi. Vystupuje ako spojka vo formálno-právnom vzťahu medzi súdnymi orgánmi a občanmi a zjednodušuje z technického hľadiska ich vzájomnú procesnú komunikáciu. Z tohto dôvodu je v komplexnom občianskom a trestnom konaní zastúpenie prokurátorom povinné. Vzťah medzi súdnym orgánom a stranou konania sa teda premosťuje práve cez figúru prokurátora cez udelenie plnej moci, ktorá prokurátorovi umožňuje svojho klienta zastupovať, pričom podpis prokurátora na akomkoľvek procesnom dokumente je rovnoprávny podpisu zastupovanej osoby

Dá sa povedať, že advokát a prokurátor tvoria akýsi „tandem“, tvoria jeden tím, v ktorom je zastupovanie klienta rozdelené do dvoch hlavných aspektov: kým advokátovi (právnemu zástupcovi) prináleží zaoberať sa podstatou právneho sporu, jeho  strategickým riadením, vypracovaním žaloby a pomenovaním práv a nárokov klienta, prokurátor (procesný zástupca) reprezentuje klienta pred súdom, zaoberá sa formálnou stránkou sporu a dbá o to, aby úkony v danom procese boli platné a spĺňali všetky formálne a právne náležitosti.

Prokurátor skúma a kontroluje všetky písomné podania právneho zástupcu klienta adresované súdu a prijíma všetku písomnú komunikáciu zo strany súdu, ktorú následne odošle advokátovi klienta. Pokiaľ sa v dokumente objaví chyba alebo formálny nedostatok, prokurátor nezrovnalosť oznámi buď advokátovi alebo súdu vždy tak aby došlo k náprave ešte pred vypršaním lehoty na daný úkon. Medzi ďalšie úlohy prokurátora patrí odosielanie predložených písomností protistrane prípadne vedľajším účastníkom konania a prokurátor taktiež informuje svojho klienta o priebehu konania. Všetky tieto úlohy prokurátora vedú k zrýchleniu a k zefektívneniu súdneho konania, keďže advokáti sú odbremenení od procesnej stránky a môžu sa tak kvalitnejšie zamerať na samotnú podstatu sporu.

Prokurátor má povinnosť hájiť záujmy svojho klienta a dodržiavať profesijné tajomstvo vo vzťahu ku klientovi. Musí poskytnúť klientovi objektívnu a pravdivú informáciu o vývoji v súdnom procese a je povinný zúčastňovať sa na procese a sledovať všetky jeho časti, informovať klienta a jeho advokáta, odovzdať advokátovi všetky súdne dokumenty a inštrukcie. Prokurátor  musí uhradiť výdavky vyplývajúce z nárokov klienta a každú položku zdokumentovať.

Účasť prokurátora na súdnom procese je povinná v prípadoch stanovených zákonom.

V občiansko-právnych sporoch je účasť Prokurátora všeobecne povinná, no existuje séria výnimiek v nasledovných prípadoch:

  • 1.) Ak ide o tzv. juicio verbal – ústne pojednávanie, v ktorom výška sporu nepresahuje 2.000€,
  • 2.) v prípade súdnych rozhodnutí ohľadom práv a cenných papierov a
  • 3.) v prípade napadnutia rozsudkov týkajúcich sa bezplatnej právnej asistencie.

V trestno-právnych sporoch je účasť prokurátora povinná. V pracovno-právnych sporoch je voľba prokurátora fakultatívna a v administratívno-správnych sporoch je účasť prokurátora fakultatívna v prípade pojednávania pred jednočlenným orgánom, zatiaľ čo pri kolektívnych orgánoch musia byť strany prokurátorom povinne zastúpené.

V každom prípade môže účastník konania dobrovoľne vyžiadať účasť prokurátora v akomkoľvek súdnom spore. Výber a vymenovanie prokurátora je slobodný, založený na dôvere medzi klientom a prokurátorom.

Poplatok za prokurátora

Odmeny prokurátora nie sú vyčíslené svojvoľne, sú stanovené fixnými tarifami na základe výšky žalovanej sumy. Vzhľadom na to, že prokurátor platí jednotlivé procesné výdavky ako napríklad súdne poplatky, honoráre súdnych znalcov, etc., je v praxi bežné, že si vopred vypýta finančnú zálohu na platbu týchto výdavkov.  


Mgr. Michal Matrtaj
 

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.: +421 259 324 173
e-mail: bratislava@moreno-vlk.eu


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk