14.6.2023
ID: 5772upozornenie pre užívateľov

Rada sfinalizovala pozíciu k právnemu predpisu, ktorým sa zosúlaďujú tresty za porušenia sankcií EÚ

Rada sa dnes dohodla na rokovacej pozícii (všeobecné smerovanie) k právnemu predpisu EÚ, ktorým sa zavádzajú trestné činy a tresty za porušenie sankcií EÚ. Táto smernica bude po prijatí dôležitým nástrojom, ktorým dosiahneme, aby sa porušenie sankcií nevyplácalo.

V návrhu právneho predpisu sa vymedzuje konanie, ktoré budú musieť členské štáty kriminalizovať. Medzi opatreniami, ktoré členské štáty označia za trestné činy, sa uvádzajú: pomoc osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia Únie, pri obchádzaní zákazu cestovania do EÚ; obchodovanie s tovarom, na ktorý boli uvalené sankcie, a realizácia transakcií so štátmi alebo subjektmi, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ.

Odrádzajúce sankcie

Rada tiež chce, aby členské štáty zabezpečili, že porušenie sankcií EÚ sa bude trestať účinnými, primeranými a odrádzajúcimi trestnými sankciami. Tresty uvedené v návrhu smernice sa líšia v závislosti od trestného činu.

Členské štáty budú tiež musieť aktualizovať svoje vnútroštátne právne predpisy, aby sa pri určovaní trestu zohľadnili priťažujúce okolnosti. Priťažujúcou okolnosťou by bolo napríklad to, že trestný čin bol spáchaný v rámci zločineckej organizácie alebo verejným činiteľom.
Dôraznejšie presadzovanie

Členské štáty by tiež mali zintenzívniť snahy zamerané na dodržiavanie sankcií EÚ. Na tento účel budú musieť stanoviť premlčaciu lehotu, ktorá umožní riadne presadzovanie práva. Členské štáty musia tiež prijať opatrenia, ktorými sa príjmy z porušenia sankcií zaistia a skonfiškujú.

Krajiny EÚ budú okrem toho musieť zaručiť spoluprácu a koordináciu medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva a justičnými orgánmi. Spolupráca pri vyšetrovaní trestných činov porušenia sankcií bude prebiehať aj na európskej úrovni – medzi členskými štátmi, Komisiou a agentúrami EÚ, ako je Europol alebo Európska prokuratúra.
Kontext a ďalšie kroky

Reštriktívne opatrenia sú dôležitou súčasťou súboru nástrojov zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ. Patrí medzi ne napríklad zmrazenie aktív, zákazy cestovania a obmedzenia dovozu či vývozu.

Zodpovednosť za presadzovanie sankcií EÚ nesú členské štáty. Avšak v jednotlivých členských štátoch môžu existovať odlišné typy a úrovne trestov, pretože vnútroštátne systémy na trestanie porušovania sankcií EÚ sa zatiaľ výrazne líšia. Momentálne nie sú členské štáty povinné porušenia kriminalizovať a môžu namiesto toho uplatňovať správne sankcie, pričom maximálne trestné sankcie sa pohybujú od 2 do 12 rokov odňatia slobody.

V snahe obmedziť obchádzanie sankcií a sprísniť ich presadzovanie predložila Komisia 5. decembra 2022 tento návrh smernice o vymedzení trestných činov a trestov za porušenie reštriktívnych opatrení Únie.

Všeobecné smerovanie, ktoré sa dnes dohodlo, je základom pre rokovania s Európskym parlamentom zamerané na dosiahnutie spoločnej pozície k návrhu zákona.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk