15.4.2021
ID: 5064upozornenie pre užívateľov

Súdne pojednávania v čase pandémie

V rámci celého rezortu spravodlivosti boli od marca 2020 prijímané viaceré opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Tie sa týkali aj súdov. Ako sa pandemický rok odrazil na súdnych pojednávaniach spracovalo Analytické centrum MS SR.

Súdy mali napríklad obmedziť pohyb verejnosti vo svojich priestoroch, dôsledne kontrolovať účel vstupu osôb do budovy. Neskôr aj kontrolovať telesnú teplotu či platný antigénový test. Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže dostávali od vedenia súdov zoznam účastníkov konania a predvolaných osôb. Do priestorov súdu sa obmedzil vstup osobám, ktorých účasť na pojednávaniach a iných úkonoch súdov nebola nevyhnutná. Zároveň platilo odporúčanie zvážiť uskutočnenie pojednávaní a iných úkonov súdov a prihliadať na žiadosti o odročenie pojednávania zo zdravotných dôvodov, resp. z dôvodov súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19.

Po skončení prvej vlny pandémie súdy dobiehali zameškané

Podľa predbežných údajov z informačných systémov súdov sa na okresných súdoch v roku 2020 v hlavných agendách (civilná, obchodná, rodinná, trestná) uskutočnilo o vyše 20 % pojednávaní menej ako v roku 2019. V tomto sú zarátané pojednávania, hlavné pojednávania, predbežné prejednania sporu, verejné aj neverejné zasadnutia, a taktiež vyhlásenia rozsudku, keďže aj ich rušenie má vplyv na dĺžku konania.

Najväčší pokles v počte pojednávaní oproti roku 2019 nastal počas prvej vlny pandémie. Aj keď sa v lete (jún, júl, august) situácia zlepšila a v hlavných agendách okresných súdov sa uskutočnilo o 5 200 pojednávaní viac ako rok predtým, so začínajúcou druhou vlnou začal ich počet opäť klesať. Pojednávania sa menej nariaďovali, ale vo väčšej miere boli aj rušené. Napríklad v civilnej agende okresné súdy v porovnaní s rokom 2019 nariadili o 20 000 pojednávaní menej, zrušených muselo byť takmer o 10 000 pojednávaní viac. Celkovo sa v tejto agende uskutočnilo približne 62 000 pojednávaní oproti 82 000 pojednávaniam rok predtým.

V hlavných agendách okresných súdov vzrástol počet zrušených pojednávaní medziročne v priemere takmer dvojnásobne. Najviac v rodinnej agende (2,4-násobný nárast) a najmenej v civilnej agende (1,7-násobne). Nominálne bolo v roku 2020 v hlavných agendách zrušených viac ako 54 000 nariadených pojednávaní oproti vyše 28 000 zrušeným pojednávaniam v roku 2019. Počet nezrušených pojednávaní oproti predchádzajúcemu roku klesol z približne 197 000 na takmer 157 000 (80 % hodnoty roku 2019, od 70 % v obchodnej agende až po 86 % v rodinnej agende). Najväčší pokles oproti predchádzajúcemu roku nastal počas prvej vlny pandémie. Začínajúca druhá vlna v októbri a novembri spôsobila zníženie počtu nezrušených pojednávaní na 73 %, respektíve 75 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roku.

Krajské súdy v lepšej situácii

Krajské súdy štandardne nevykazujú taký vysoký počet pojednávaní ako okresné, preto sa počet uskutočnených pojednávaní v hlavných agendách krajských súdov (civilná, obchodná, správna, trestná) medziročne znížil o 3 900, z viac ako 27 100 na vyše 23 200, čo predstavuje 86 % pojednávaní oproti predchádzajúcemu roku. Aj na krajských súdoch najväčší (no v porovnaní s okresnými súdmi podstatne menej dramatický) pokles nastal v marci a apríli (na 63 %, resp. 58 % oproti rovnakému obdobiu roku 2019), no už v máji sa počet pojednávaní takmer dorovnal hodnote z mája 2019.

V októbri a novembri aj na krajských súdoch opäť zaznamenali výrazný pokles počtu nezrušených pojednávaní (na 69 %, resp. 80 % oproti roku 2019). Počet zrušených pojednávaní na krajských súdoch oproti roku 2019 vzrástol približne dvojnásobne v správnej agende, pol druha násobne v obchodnej a trestnej agende a 1,3-násobne v civilnej agende.

Najviac pojednávaní na krajských súdoch v trestnej agende

Najviac pojednávaní, takmer 9 800, sa na krajských súdoch uskutočnilo v trestnej agende (mierny pokles z vyše 10 000 v predchádzajúcom roku) a v civilnej agende (viac ako 8 700, čo však predstavuje len 75 % z počtu pojednávaní z roku 2019). Najmenej pojednávaní oproti predchádzajúcemu roku sa uskutočnilo v obchodnej agende (vyše 1 400), kde krajské súdy dosiahli len 71 % hodnoty z roku 2019. Napriek dvojnásobnému nárastu počtu zrušených pojednávaní v správnych veciach, krajské súdy v tejto agende pojednávali takmer rovnako ako v roku pred pandémiou a uskutočnili približne 3 300 pojednávaní.

Analytické centrum MS SR pripravuje správu o vývoji na súdoch počas pandemického roka 2020

Na okresných súdoch sa v minulom roku celkový počet pojednávaní znížil o 20 % a na krajských súdoch o 14 % oproti roku 2019. Časť poklesu je možné vysvetliť aj nižším počtom podaní (nápadu) na súdy, prípadne vyššou mierou procesnej efektivity v snahe koncentrovať počas pandémie dokazovanie do menšieho počtu pojednávaní.

V prevažnej miere však ide o prípady, keď súd v záujme predchádzania šíreniu koronavírusu zrušil pojednávanie, ktoré by sa v štandardnej situácii uskutočnilo. Spoločne s ďalšími opatreniami týkajúcimi sa napríklad plynutia lehôt sa rušenie pojednávaní nevyhnutne prejaví v bilancii rýchlosti rozhodovania súdov, teda vo vekovej štruktúre nerozhodnutých vecí a v priemernej dĺžke právoplatne skončených súdnych konaní.

Bližšie informácie a odporúčania na zmiernenie dopadov zrušených pojednávaní na dĺžku súdneho konania prinesie pripravovaná správa Analytického centra MS SR o vývoji na súdoch počas pandemického roka 2020, ktorej publikácia je plánovaná v prvej polovici mája 2021. Viac informácií nájdete aj >>> TU​.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR

 


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk