Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
4.4.2024
ID: 6043upozornenie pre užívateľov

Trestné činy proti životnému prostrediu: Rada prijala nové právne predpisy EÚ s prísnejšími sankciami a rozšíreným zoznamom trestných činov

Rada formálne prijala smernicu o ochrane životného prostredia prostredníctvom trestného práva. Týmto právnym predpisom sa zlepší vyšetrovanie a stíhanie trestných činov proti životnému prostrediu.

V smernici sa ustanovujú minimálne pravidlá pre vymedzenie trestných činov a sankcií na úrovni EÚ. Nahrádza predchádzajúci právny predpis z roku 2008.

Bude sa uplatňovať len na trestné činy spáchané v rámci EÚ. Členské štáty sa však môžu rozhodnúť, že svoju právomoc rozšíria na trestné činy spáchané mimo ich územia.

Rozšírený zoznam trestných činov

Počet skutkov, ktoré budú predstavovať trestný čin, sa zvýši z deviatich na 20. Medzi nové trestné činy patrí nedovolené obchodovanie s drevom, nedovolená recyklácia znečisťujúcich komponentov lodí a závažné porušovanie právnych predpisov o chemikáliách.

V novom právnom predpise sa zavádza aj doložka o „kvalifikovanom trestnom čine“, ktorá sa uplatňuje v prípade, že sa trestný čin uvedený v smernici spáchal úmyselne a jeho spáchanie spôsobilo zničenie alebo nezvratnú alebo dlhodobú škodu na životnom prostredí.

Tresty a sankcie

Úmyselné trestné činy, ktorými sa spôsobí smrť osoby, sa budú trestať odňatím slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej desať rokov (členské štáty sa môžu rozhodnúť, že vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia ešte prísnejšie tresty). Ďalšie trestné činy budú mať za následok trest odňatia slobody až na päť rokov. Maximálny trest odňatia slobody za kvalifikované trestné činy bude najmenej osem rokov.

V prípade spoločností budú pokuty pri najzávažnejších trestných činoch predstavovať aspoň 5 % celkového celosvetového obratu alebo 40 miliónov EUR. Za všetky ostatné skutky bude maximálna pokuta predstavovať najmenej 3 % obratu alebo 24 miliónov EUR.

Členské štáty budú musieť zabezpečiť, aby sa fyzickým osobám a spoločnostiam mohli uložiť doplnkové sankcie, ako je napríklad povinnosť páchateľov obnoviť životné prostredie alebo nahradiť škodu, vylúčiť ich z prístupu k verejnému financovaniu alebo im odobrať povolenia alebo oprávnenia.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk