Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
20.12.2023
ID: 5920upozornenie pre užívateľov

Ukončenie balíka cestovných služieb v prípade výnimočných okolností: vnútroštátny súd môže za určitých podmienok ex offo informovať cestujúceho o jeho práve ukončiť zmluvu bez stornovacieho poplatku

V októbri 2019 si cestujúci kúpil u organizátora cestovných služieb, spoločnosti Tuk Tuk Travel, balík cestovných služieb pre dve osoby do Vietnamu a Kambodže: odchod z Madridu (Španielsko) sa mal uskutočniť 8. marca 2020, návrat bol naplánovaný na 24. marca 2020. Cestujúci zaplatil takmer polovicu celkovej ceny cesty.

V zmluve boli uvedené informácie o možnosti ukončiť túto zmluvu pred dátumom odchodu, a to za stornovací poplatok. Naproti tomu sa v nej neuvádzalo nič o možnosti ukončiť zmluvu bez stornovacieho poplatku z dôvodu neodvrátiteľných a mimoriadnych okolnosti, ktoré nastanú v mieste destinácie, ako sa to stanovuje v smernici o balíkoch cestovných služieb1.

Dňa 12. februára 2020 cestujúci vzhľadom na šírenie koronavírusu v Ázii informoval Tuk Tuk Travel o svojom rozhodnutí ukončiť zmluvu a požiadal túto spoločnosť o refundáciu všetkých súm, ktoré si mohol nárokovať. Cestujúci sa obrátil na súd, keďže organizátor cestovných služieb mu oznámil, že po odpočítaní nákladov na ukončenie mu bude vrátená len malá časť zaplatenej sumy. Tvrdil, že zmluvu ukončil takmer mesiac pred plánovaným dátumom odchodu a odvolával sa na prípad vyššej moci: šírenie koronavírusu v Ázii. Cestujúci, ktorý nie je zastúpený advokátom, požaduje len čiastočnú náhradu zaplatenej sumy, pretože sa domnieva, že štvrtina tejto sumy zodpovedá režijným poplatkom, ktoré vznikli spoločnosti Tuk Tuk Travel.

Španielsky súd, ktorému bola vec predložená, požiadal Súdny dvor o výklad smernice o balíkoch cestovných služieb. Pýta sa najmä na možnosť ex offo priznať cestujúcemu na základe smernice refundáciu všetkých uskutočnených platieb, ak cestujúci ukončí zmluvu z dôvodu výnimočných okolností. Španielsky súd poznamenal, že táto možnosť je v rozpore so základnými zásadami španielskeho procesného práva.

Súdny dvor vo svojom dnešnom rozsudku najprv zdôraznil, že smernica ukladá organizátorovi cestovných služieb povinnosť informovať cestujúceho najmä o jeho práve ukončiť zmluvu.

Súdny dvor ďalej konštatoval, že vzhľadom na význam práva ukončiť zmluvu priznaného smernicou (ako aj následné právo na úplnú refundáciu uskutočnených platieb), si účinná ochrana tohto práva vyžaduje, aby vnútroštátny súd mohol uplatniť porušenie tohto ustanovenia ex offo, najmä ak si cestujúci neuplatňuje svoje právo, pretože nevie o jeho existencii. Toto preskúmanie ex offo však podlieha určitým podmienkam.2

V prejednávanej veci a s výhradou posúdenia španielskym súdom sa zdá, že tieto podmienky sú splnené, a to tým skôr, že Súdny dvor už vo všeobecnosti rozhodol, že pojem „neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti“ môže zahŕňať vypuknutie celosvetovej zdravotnej krízy, a že vec, ktorú prejednáva španielsky súd, sa týka refundácie platieb uskutočnených cestujúcim v nadväznosti na jeho rozhodnutie ukončiť zmluvu z dôvodu šírenia koronavírusu.3 Okrem toho nemožno vylúčiť, že cestujúci nevedel o existencii svojho práva ukončiť zmluvu, pretože Tuk Tuk Travel ho o tomto jeho práve neinformovala. Španielsky súd je teda povinný ex offo preskúmať právo ukončiť zmluvu. Musí teda na jednej strane informovať cestujúceho o tomto práve a na druhej strane poskytnúť mu možnosť uplatniť toto právo v prebiehajúcom súdnom konaní.

Naproti tomu preskúmanie ex offo nevyžaduje, aby vnútroštátny súd ex offo ukončil dotknutú zmluvu o balíku cestovných služieb bez stornovacieho poplatku a priznal cestujúcemu právo na úplnú refundáciu uskutočnených platieb. Je na cestujúcom, aby sa rozhodol, či chce, alebo nechce uplatniť toto právo pred súdom. UPOZORNENIE: Návrh na začatie prejudiciálneho konania umožňuje súdom členských štátov v rámci sporu, ktorý rozhodujú, položiť Súdnemu dvoru otázky o výklade práva Únie alebo o platnosti aktu práva Únie. Súdny dvor nerozhoduje vnútroštátny spor. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby rozhodol vec v súlade s rozhodnutím Súdneho dvora. Týmto rozhodnutím sú rovnako viazané ostatné vnútroštátne súdy, na ktoré bol podaný návrh s podobným problémom.


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS (Ú. v. EÚ L 326, 2015, s. 1).
[2] Ide o tieto podmienky: jedna zo zmluvných strán dotknutej zmluvy o balíku cestovných služieb musí podať návrh na začatie súdneho konania na
[3] Pozri rozsudok Súdneho dvora z 8. júna 2023, UFC -– Que choisir a CLCV, C-407/21 (pozri tiež tlačovú správu č. 94/23).

Zdroj: Riaditeľstvo pre komunikáciu
Sekcia pre tlač a informácie curia.europa.eu
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 140/23
V Luxemburgu 14. septembra 2023
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-83/22 | Tuk Tuk Travel


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk