21.4.2021
ID: 5073upozornenie pre užívateľov

Úprava podmienok aj lehoty trvania väzby

Do medzirezortného pripomienkového konania sme predložili novelu Trestného poriadku. Cieľom návrhu je upraviť lehotu trvania tzv. kolúznej väzby a výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe.

Na rozdiel od poslaneckých iniciatív z uplynulých týždňov, predložený návrh nepredpokladá automatické prepúšťanie všetkých obvinených z kolúznej väzby po uplynutí stanovenej lehoty. Zároveň sa ponecháva možnosť súdu a v prípravnom konaní sudcu pre prípravné konanie na návrh prokurátora za určitých okolností rozhodnúť o ponechaní obvineného v kolúznej väzbe aj nad ustanovenú lehotu. Materiál je možné pripomienkovať do 6. mája 2021 a jeho celé znenie je dostupné na https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/173.

Návrh zákona bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024. Vláda Slovenskej republiky sa v programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií.
 
Kľúčovú zmenu predstavuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Kolúzna väzba však môže trvať aj dlhšie ako päť mesiacov, ak

  • bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb,
  • sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou, alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

Tieto zmeny sú inšpirované českou právnou úpravou.
 
Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby.  V súlade s tým, ako aj s judikatúrou Ústavného súdu SR a zavedenou súdnou praxou sa explicitne ustanovujú náležitosti návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe. V prípade kolúznej väzby musí návrh na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe obsahovať aj uvedenie konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného alebo z ktorých je zrejmé, že tak obvinený už konal.
 
Návrhom sa tak majú posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe ako aj zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe. V neposlednom rade návrh zákona zohľadňuje správu a odporúčania adresované Slovenskej republike Výborom Rady Európy na zabránenie mučeniu a neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (CPT).

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk