3.9.2019
ID: 4571upozornenie pre užívateľov

Uznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach

Rozhodnutia vydané na území iného štátu spravidla nemajú účinky v Slovenskej republike pokiaľ neboli slovenskými orgánmi uznané. V závislosti od krajiny, kde bolo vydané rozhodnutie je potrebné postupovať buď v súlade s zákonom č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom alebo podľa Nariadenia č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností ,tzv. Brusel IIa“ - a to v prípade rozhodnutí v manželských veciach vydaných v členských štátoch EÚ okrem Dánska.

Návrh na uznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach - rozvodu, sa podáva na príslušnom súde, ktorým je Krajský súd v Bratislave. Súdny poplatok je stanovený vo výške 66,-Eur podľa položky 18d položky sadzobníka súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch.

Všetky listiny predkladané k návrhu v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka, a opatrené vyšším overením formou tzv. apostily alebo diplomatickým vyšším overením (superlegalizáciou). Apostile je overenie podpisu a odtlačku pečiatky na verejnej listine za účelom jej použitia v niektorom zo štátov, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín z 5. októbra 1961 (tzv. Haagský dohovor). Haagský dohovor stanovuje, ktorý orgán v konkrétnom štáte opatrí rozhodnutie „Apostile“.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Pojednávanie sa nenariaďuje v prípade, ak žiadny z účastníkov nepodá do 15 dní od doručenia návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia námietku proti jeho uznaniu. Ak účastníci písomne vyhlásia, že s uznaním cudzieho rozhodnutia súhlasia, súd návrh na uznanie nedoručuje a pojednávanie nenariadi. Takéto písomné vyhlásenie sa predkladá spolu s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a podpis druhého účastníka musí byť na vyhlásení úradne osvedčený. V prípadoch kedy navrhovateľ má bydlisko v cudzine, vyžaduje sa, aby si na prijímanie písomností zvolil zástupcu s bydliskom alebo so sídlom na území Slovenskej republiky. Uvedené platí primerane vo vzťahu k ďalším účastníkom konania, ak nemajú v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo. Pokiaľ navrhovateľovi nie je známe bydlisko alebo pobyt druhého účastníka konania, túto skutočnosť musí uviesť v návrhu.

Cudzie rozhodnutie nemožno uznať, ak
  • nie je právoplatné alebo vykonateľné v štáte, v ktorom bolo vydané,
  • nie je rozhodnutím vo veci samej,
  • účastníkovi konania, voči ktorému sa má rozhodnutie uznať, bola postupom cudzieho orgánu odňatá možnosť konať pred týmto orgánom, najmä ak mu nebolo riadne doručené predvolanie alebo návrh na začatie konania; splnenie tejto podmienky súd neskúma, ak sa tomuto účastníkovi cudzie rozhodnutie riadne doručilo a účastník sa proti nemu neodvolal alebo ak tento účastník vyhlásil, že na skúmaní tejto podmienky netrvá,
  • slovenský súd už vo veci právoplatne rozhodol alebo je tu skoršie cudzie rozhodnutie v tej istej veci, ktoré sa uznalo alebo spĺňa podmienky na uznanie,
  • uznanie by sa priečilo slovenskému verejnému poriadku.
Rozhodnutia v manželských veciach vydané v členských štátoch EÚ (okrem Dánska) rozvod, rozluka, vyhlásenie manželstva za neplatné alebo určenie, že manželstvo nie je, ktoré boli vydané po 1.5.2004 v  členskom štáte Európskej únie (s výnimkou Dánska) alebo po 1.1.2007, ak boli vydané v Bulharsku alebo  Rumunsku, sa uznávajú v Slovenskej republike bez potreby osobitného konania, čiže sa nevyžaduje osobitné rozhodnutie slovenského súdu o ich uznaní.

K návrhu na uznanie cudzieho rozhodnutia v manželských veciach musia byť doložené viaceré prílohy a rôzne vyhlásenia a aj keď ide o konania kde súd pojednávanie zväčša nenariaďuje (väčšinou iba na vyhlásenie rozhodnutia) odporúčame zastúpenie advokátom.

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk