18.10.2013
ID: 913upozornenie pre užívateľov

Vedel by som si pripraviť návrh na súd sám? Určite áno!

Pokiaľ vám dlžník aj napriek vašej písomnej výzve odmieta zaplatiť pohľadávku, vo všeobecnosti je možné odporučiť, aby ste sa obrátili na advokáta. Ten vám poradí ako v konkrétnej veci postupovať a tiež sa s ním môžete dohodnúť, aby vás zastupoval v súdnom konaní. V prípade, že sa rozhodnete vymáhať svoju pohľadávku sami, nižšie nájdete základné rady, ako postupovať pri príprave žaloby.

 
 Glatzová & Co., s.r.o.
 
Žaloba alebo platobný rozkaz?

Pre účinnejšie a rýchlejšie vymoženie pohľadávky je určite výhodnejšie zvoliť si platobný rozkaz. Proces vydania platobného rozkazu je tzv. skráteným konaním. Platobný rozkaz vám súd vydá do 10 dní od podania návrhu na začatie konania za predpokladu, že budú splnené tieto podmienky:

  • spolu s návrhom na vydanie platobného rozkazu bude podaný aj vyplnený platobný rozkaz na tlačive uverejnenom na stránke Ministerstva spravodlivosti
  • z platobného rozkazu bude vyplývať, že si uplatňujete právo na zaplatenie peňažnej sumy, pričom toto právo musí vychádzať zo skutočností uvedených v návrhu na vydanie platobného rozkazu
  • v návrhu na vydanie predbežného opatrenia bude odôvodnené, prečo sa navrhovateľ domáha práva na zaplatenie peňažnej sumy
  • k návrhu na vydanie platobného rozkazu budú priložené relevantné dôkazy
  • pobyt odporcu bude známy
  • platobný rozkaz sa nebude doručovať do zahraničia
  • bude zaplatený súdny poplatok.

Výhodou platobného rozkazu je, že ide o skrátené súdne konanie, v rámci ktorého sa nekonajú ústne pojednávania a súd nevyzýva strany, aby sa vyjadrili k písomným podaniam druhej strany, tak ako je to v prípade štandardného súdneho konania. Súd naopak vydá platobný rozkaz len na základe vášho návrhu a priložených písomných dôkazov.

V prípade vydania platobného rozkazu bude dlžník povinný do 15 dní odo dňa doručenia platobného rozkazu zaplatiť pohľadávku alebo podať opravný prostriedok, tzv. odpor. Ak by bol platobný rozkaz zrušený, či už z dôvodu nedoručenia alebo podania odporu, toto skrátené konanie sa automaticky pretransformuje na štandardné súdne konanie a súd nariadi pojednávanie.

Pokiaľ ste už namiesto návrhu na vydanie platobného rozkazu podali štandardnú žalobu na zaplatenie, súd aj v tomto prípade môže postupovať formou skráteného konania a vydať platobný rozkaz. Avšak v tomto prípade už súd nie je viazaný 10 dňovou lehotou.

Bez ohľadu na to, či podávate návrh na vydanie platobného rozkazu alebo žalobu na zaplatenie, postup pri ich príprave sa nelíši.

Určenie súdu

Žalobu musíte adresovať konkrétnemu súdu, teda takému ktorý je príslušný na konanie. Vo veciach o zaplatenie dlžnej sumy rozhodujú okresné súdy. Príslušný súd sa určuje podľa obvodu, v ktorom má dlžník bydlisko alebo sídlo. Ak fyzická osoba nemá zaregistrované bydlisko na území Slovenskej republiky, rozhoduje súd, v ktorého obvode sa táto osoba zdržiava. Pri určení príslušnosti súdu vám môžu pomôcť informácie, ktoré sa nachádzajú na stránke Ministerstva spravodlivosti. Stačí, ak zadáte obec, v prípade Bratislavy aj ulicu, a stránka vám vygeneruje príslušný súd bez toho, aby ste prácne vyhľadávali obvody jednotlivých súdov.

Označenie účastníkov konania

Povinné údaje, ktoré o účastníkoch konania, ktoré musíte v žalobe uviesť sa líšia podľa toho, či sa jedná o fyzickú alebo právnickú osobu. Pri fyzickej osobe sa povinne uvádza jej meno a priezvisko, bydlisko a údaj o štátnom občianstve.

RADA: Dátum narodenia fyzickej osoby nie je povinný údaj. Odporúčame ho však uviesť, pretože sa tak môžete vyhnúť komplikáciám v prípade, ak na rovnakej adresa bývajú osoby s rovnakým menom a priezviskom.

Pri právnickej osobe postačuje, ak uvediete jej obchodné meno, sídlo a IČO. Ak je dlžník živnostník, napíšete pod akým menom je uvedený v živnostenskom registri, jeho miesto podnikania a tiež IČO. Dobrovoľným údajom je aj uvedenie telefonického alebo emailového kontaktu.

Opísanie rozhodujúcich skutočností

Ak neuvediete na základe čoho sa domáhate zaplatenia dlžnej sumy, súd vám nevyhovie. Jednoducho povedané, je potrebné do žaloby uviesť kto sa domáha, od koho, čoho sa daná osoba domáha, na základe čoho, atď. Ak ste žalovanému dodali tovar alebo službu, prípadne vám dlhuje finančné prostriedky z iného dôvodu, uvediete z akého titulu je vám povinný zaplatiť. Môže to byť objednávka, zmluva alebo uznanie dlhu. Samozrejme musíte uviesť sumu, ktorej sa domáhate a jej splatnosť.

Napríklad: Na základe objednávky č. XY žalobca dodal žalovanému tovar XY. Za dodanie tovaru vystavil žalobca faktúru XY na sumu vo výške  XY EUR, ktorá bola splatná dňa XY. Žalobca zaslal žalovanému výzvu na zaplatenie. Na zaslanú výzvu žalovaný nereagoval. Pohľadávka žalobcu nebola do podania žaloby uhradená.

Úroky z omeškania

Nárok na úroky z omeškania vám vznikne v deň nasledujúci po dni, kedy vám mal dlžník zaplatiť a trvá až do úplného zaplatenia dlžnej sumy a jej príslušenstva. Ak bola výška úrokov dohodnutá v zmluve, tak si vymáhate úroky z omeškania v tejto výške. V opačnom prípade sa výška úrokov určí podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka. Závisí to od toho, akému zákonu bol podriadený zmluvný vzťah medzi vami a dlžníkom. V zásade platí, že vzťahy podnikateľov sa riadia Obchodným zákonníkom, kde v súčasnosti platí vyššia výška úrokov ako v prípade vzťahov riadiacich sa Občianskym zákonníkom. Vzťah, v ktorom vystupuje nepodnikateľ podlieha naopak Občianskemu zákonníku.

A aby to nebolo až také jednoduché, vzhľadom na posledné legislatívne zmeny musíte rozlišovať, kedy došlo k omeškaniu.

Ak došlo k omeškaniu pred 1. februárom 2013, výška úrokov bez ohľadu na Občiansky zákonník alebo Obchodný zákonník je rovnaká a určuje sa nasledovne:

Výška úrokov z omeškania bude o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) platná k prvému dňu omeškania. Ak by sa počas trvania omeškania táto základná úroková sadza ERB zmenila, môžete si ako veriteľ, ak je to pre vás výhodnejšie, k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie, pripočítať k základnej úrokovej sadzbe ERB sedem percentuálnych bodov namiesto ôsmich percentuálnych bodov. Takto určený úrok sa použije počas celého polroka.

Po 1. februári 2013 je výrazný rozdiel medzi tým, aké úroky z omeškania bude platiť podnikateľ a nepodnikateľ.

Pre nepodnikateľov je výška úrokov z omeškanie o 5 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania. Takto určený úrok z omeškania sa použije počas celej doby omeškania.

Pre vzťahy riadiace sa Obchodným zákonníkom je výška úrokov z omeškania o 9 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania a použije sa počas celej doby omeškania. Namiesto takto určených úrokov z omeškania môžete požadovať úroky z omeškania vo výške základnej úrokovej sadzby ECB k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka zvýšenej o 8 percentuálnych bodov. Takto určený úrok sa použije počas celého kalendárneho polroka. Upozorňujeme však, že kombinácia fixného úroku z omeškania a meniaceho sa úroku z omeškania už nie je od 1. februára 2013 možná. Voľba meniacej sa úrokovej sadzby môže byť pozitívnou ale aj negatívnou voľbou, závisí to od vývoja základnej úrokovej sadzby ECB.

Dôkazy

Na podporu svojich tvrdení ste povinní súdu predložiť všetky listinné dôkazy, ktoré potvrdzujú váš nárok. Pôjde najmä o zmluvy, objednávky, faktúry, potvrdenia o prevzatí tovaru, komunikáciu s dlžníkom, či už písomnú alebo emailovú, upomienky, doručenky, atď. Je potrebné jednoducho predložiť všetko, čo preukazuje váš nárok. Ak nebudete schopní svoj nárok dostatočne preukázať, hrozí vám riziko, že súd vašu žalobu zamietne.

RADA: V tomto prípade, je vhodné sa riadiť pravidlom, čím viac tým lepšie. Netreba však zabúdať na to, že by to mali byť len dôkazy, ktoré s nárokom na pohľadávku naozaj súvisia.

Petit

Petit, alebo aj žalobný návrh, je najdôležitejšou časťou žaloby. V ňom presne špecifikujete, k čomu má súd dlžníka zaviazať. Dobre si rozmyslite čo a koľko žiadate, pretože súd vám nikdy nemôže priznať viac ako uvediete v petite. V petite musíte uviesť sumu, ktorú žiadate, výšku úrokov z omeškania, sumu, z ktorej sa budú úroky z omeškania počítať a dátum odkedy sa budú počítať.

Napríklad: Žalovaný je povinný do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi sumu vo výške XY EUR spolu s úrokmi z omeškania vo výške XY % ročne zo sumy XY EUR odo dňa XY až do zaplatenia.

Keďže máte nárok aj na náhradu trov konania, t.j. súdny poplatok a trovy právneho zastúpenia (ak vzniknú), nezabudnite ich požiadať.

Napríklad: Žalovaný je povinný do troch dní od právoplatnosti rozsudku zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške XY EUR.

Súdny poplatok

Výška súdneho poplatku sa určí ako 6 % z dlžnej sumy (do tejto dlžnej sumy sa nezapočítavajú úroky z omeškania). Minimálna výška súdneho poplatku je 16,50 EUR a maximum 16.596,50 EUR, v obchodných veciach 33.193,50 EUR. Pri výpočte súdneho poplatku platia osobitné pravidlá zaokrúhľovania. Ak vám vyjdú centy v rozmedzí od 1 do 49, zaokrúhlite na celé číslo nadol (napríklad z 22,36 EUR, zaplatíte 22 EUR). Od 51 do 99 centov zaokrúhlite na 50 centov nadol (napríklad z 22,86 EUR, zaplatíte 22,50 EUR).

Súdny poplatok môžete zaplatiť v hotovosti, kolkami, poštovým preukazom alebo prevod na účet súdu. Kolkami a v hotovosti však môžete platiť len do výšky 300 EUR.

Ak nezaplatíte súdny poplatok spolu s podaním žaloby, súd vám vo výzve na zaplatenie súdneho poplatku presne určí sumu, lehotu na jeho úhradu a uvedie spôsoby jeho úhrady (kolky, bankový prevod, atď.).

Podanie žaloby

Možnosti podania žaloby sú viaceré, ale určite prevažuje jej písomná forma. Tú môžete zaslať na adresu súdu alebo osobne podať na podateľni súdu. Využíva sa aj podanie žaloby elektronickými prostriedkami a faxom, takéto podanie však musí byť doplnené aj v písomnej forme, a to do troch dní. Ak ste však svoje podanie podpísali zaručeným elektronickým podpisom, žiadne ďalšie dopĺňanie nie je potrebné. Menej využívaným spôsobom je podanie žaloby ústne do zápisnice súdu, a to pravdepodobne z dôvodu, že súd si za to účtuje sumu v závislosti od hodnoty sporu a počtu strán.

Žalobu musíte podať s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde, a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, tzn. pokiaľ napr. podáte žalobu proti dvom žalovaným, musíte súdu všetko predložiť trojmo. Ak by ste súdu nepodali dostatočný počet rovnopisov žaloby a príloh, súd vyhotoví ich kópie na vaše trovy, čo býva vo väčšine prípadov drahšie ako priemerné kopírovacie služby.
A na záver, nezabudnite, že žaloba musí byť podpísaná a datovaná!

Ak by ste na čokoľvek zabudli, prípadne by ste sa dopustili chyby, myslite na to, že podanie súdu sa posudzuje podľa jeho obsahu a nie názvu, a súd je povinný vás vyzvať na doplnenie alebo opravu nesprávneho, neúplného, prípadne nezrozumiteľného podania.


Mgr. Petr Kolář

Mgr. Petr Kolář,
advokát

Mgr. Danica Valentová

Mgr. Danica Valentová,
advokátska koncipientka


Glatzová & Co., s.r.o.

Apollo Business Center
Prievozská 4/B
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 039
Fax:  +421 232 144 148
e-mail: office.sk@glatzova.com

JUDr. Lucia Regecová, vedoucí slovenské pobočky
e-mail: lucia.regecova@glatzova.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk