Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
27.3.2024
ID: 6029upozornenie pre užívateľov

Veľkoobchodný trh s energiou Rada prijala právny predpis na ochranu pred manipuláciou s trhom

92dc904c404f01cc57739e783e412cc0/shutterstock_300285485.jpg
Zdroj: shutterstock.com

Veľkoobchodný trh s energiou v Európskej únii je teraz lepšie chránený pred manipuláciou s trhom. Rada dnes prijala nové nariadenie, ktorým sa posilní dohľad nad trhom v Európskej únii a zabezpečí otvorená a spravodlivá hospodárska súťaž na veľkoobchodných trhoch s energiou.

V nariadení sa stanovuje základ pre zvýšenú transparentnosť a integritu trhu, čím sa zvyšuje dôvera verejnosti vo fungovanie veľkoobchodných trhov s energiou.

Vytvárajú sa v ňom jasnejšie a prísnejšie požiadavky na účastníkov trhu v EÚ, ktorí majú bydlisko v tretej krajine. Títo budú odteraz musieť určiť zástupcu v členskom štáte, v ktorom účastníci trhu pôsobia na veľkoobchodnom trhu s energiou. Zástupca musí byť určený písomným splnomocnením a musí byť oprávnený konať v mene účastníka trhu.

Nové nariadenie udeľuje Agentúre Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) právo vyšetrovať prípady s cezhraničným rozmerom, ak sú dotknuté aspoň dva členské štáty.

Národné regulačné orgány budú môcť vznášať námietky proti tomu, aby agentúra uplatňovala svoje vyšetrovacie právomoci v prípadoch, ak už boli formálne začaté alebo ak sa uskutočnilo vyšetrovanie na základe rovnakých skutočností. Orgány budú mať na vznesenie námietok maximálne tri mesiace.

Nariadením sa zavádzajú nové nástroje, ktoré má agentúra ACER používať na uskutočnenie vyšetrovaní: napríklad bude môcť vykonávať kontroly na mieste a vydávať žiadosti o informácie a bude oprávnená robiť vyhlásenia.

Agentúra ACER bude môcť prijímať rozhodnutia týkajúce sa kontrol na mieste, žiadostí o informácie a udeľovania povolení platformám dôverných informácií a registrovaným oznamovacím mechanizmov alebo odnímania takýchto povolení.

Agentúra ACER bude mať okrem toho právomoc ukladať pravidelné penále, aby sa zabezpečilo dodržiavanie rozhodnutí o kontrolách na mieste a vyhovenie žiadostiam o informácie.

Právomoc ukladať pokuty za nedodržanie alebo porušenie zákazov alebo zásadných povinností uvedených v nariadení zostane v rukách členských štátov.

Ďalšie kroky

Nariadenie sa teraz podpíše a uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.

Kontext

Nariadenie, ktoré sa dnes prijalo, je súčasťou širšej reformy koncepcie trhu EÚ s elektrinou. Mení sa ním nariadenie o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou [nariadenie (EÚ) č. 1227/2011, známe aj ako nariadenie REMIT] a nariadenie o zriadení agentúry ACER [nariadenie (EÚ) 2019/942].

Európska komisia predložila návrh nariadenia 14. marca 2023 v reakcii na vysoké a nestále ceny energie v roku 2022, čím sa rozsah pôsobnosti predchádzajúceho nariadenia prispôsobil súčasnej a vyvíjajúcej sa situácii na trhu.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk