30.5.2019
ID: 4495upozornenie pre užívateľov

Vláda schválila návrh zákona o zaistení majetku

Nové pravidlá pre zaisťovanie majetku prinášajúce zlepšenie a prehľadnosť pri jeho správe rezortu spravodlivosti schválila vláda SR.

Ak novelu odsúhlasí aj parlament, orgány činné v trestnom konaní a súdy budú môcť rýchlejšie a efektívnejšie zaisťovať majetok v trestnom konaní. Súčasná verzia podrobnejšie upravuje, ktoré štátne orgány budú zodpovedné za správu zaisteného majetku, práva a povinnosti osôb dotknutých zaistením majetku a správcu zaisteného majetku. Rezort spravodlivosti odčlenil z pôvodného znenia všetky náležitosti, ktoré so zaisťovaním majetku nesúviseli. Výsledkom je jasný právny predpis, ktorý príslušným orgánom uľahčí a zefektívni nakladanie so zaisteným majetkom.

Gábor Gál, minister spravodlivosti SR: „V tomto zákone neriešime to, kto a ako má zaistiť majetok, pretože slovenský právny poriadok zaistenie majetku umožňuje už dlhšiu dobu. Nová zákonná úprava reaguje na absentujúci výkon správy zaisteného majetku, ktorý bude zabezpečovať Finančná správa. V prípade, že pôjde o majetok podliehajúci rýchlej skaze, ho bude možné predať aj bez súhlasu za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon.“  

Návrh zákona bol predmetom riadneho pripomienkového konania, rokovala o ňom Legislatívna rada vlády SR a na rokovanie vlády sa predkladala bez akýchkoľvek rozporov.

Účinnosť zákona po schválení NR SR je navrhnutá od 1. januára 2020. Odložená účinnosť k 1. júlu 2020 sa navrhuje vo vzťahu k úlohám Finančného riaditeľstva SR ako správcu zaisteného majetku s cieľom zabezpečiť organizačno-personálnu, procesnú a materiálnu pripravenosť Finančného riaditeľstva SR pri výkon navrhovanej pôsobnosti.

Zdroj: TS - Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk