2.9.2022
ID: 5547upozornenie pre užívateľov

Vláda schválila nové opatrenia pre lepšiu vymožiteľnosť práva

Ministri na rokovaní vlády odobrili zavedenie nových donucovacích opatrení ako motiváciu pre tých, ktorí ignorujú rozhodnutie súdu a neplnia si uložené povinnosti nepeňažnej povahy alebo vyživovaciu povinnosť. V budúcnosti by sa tak už nemuseli opakovať príbehy, akým bol napríklad známy spievajúci dom v Štúrove, či viaceré prípady stavieb, ktoré mali byť na základe súdneho rozhodnutia odstránené, no napriek tomu naďalej stoja. Ignorovanie súdneho rozhodnutia by po novom mohlo previnilca stáť až 30-tis. €, alebo mu môže byť zadržaný vodičský preukaz prípadne aj osvedčenie o evidencii vozidla, alebo mu zablokujú a znemožnia používať veci.

Vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala zlepšiť prístup k spravodlivosti aj tým, že sa zameria na zlepšenie vymáhateľnosti nárokov. Aj v nadväznosti na uvedené ministerstvo spravodlivosti pripravilo a predložilo do legislatívneho procesu novelu Exekučného poriadku, cieľom ktorej je zefektívniť a zrýchliť vymáhateľnosť nárokov v exekučných konaniach vedených najmä na uspokojenie práv na nepeňažné plnenia, ako aj v exekučných konaniach na vymoženie vyživovacej povinnosti. Návrhom sa zavádzajú nové donucovacie opatrenia, ktoré budú môcť byť použité v exekučnom konaní, aby sa vynútilo splnenie uloženej povinnosti. Návrh počíta so zavedením štyroch základných donucovacích opatrení: peňažná pokuta, zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci. Výber donucovacieho opatrenia bude na rozhodnutí exekútora, pričom donucovacie opatrenia môžu byť uložené aj popri sebe, avšak ich uloženie nemôže byť svojvoľné. Donucovacie opatrenie totiž možno uložiť len za zákonom ustanovených podmienok a uložené donucovacie opatrenie musí byť primerané vymáhanej povinnosti, pričom jeho uloženie musí viesť k jej splneniu.

Možnosť uložiť peňažnú, resp. poriadkovú pokutu pozná zákon už aj dnes. Ukázalo sa však, že jej výška nebola motivujúca a proces uloženia bol pomerne zdĺhavý, v dôsledku čoho sa uloženie poriadkovej pokuty míňalo účinkom. Peňažnú pokutu ako donucovacie opatrenie bude preto môcť po novom uložiť priamo súdny exekútor až do výšky 2-tis. € a pri právnickej osobe až do výšky 30-tis. €. Pokiaľ súdny exekútor nebude považovať ustanovené maximálne hranice peňažnej pokuty za dostatočné, môže podať návrh súdu na uloženie vyššej peňažnej pokuty. Na základe návrhu súdneho exekútora tak bude môcť súd uložiť fyzickej osobe peňažnú pokutu až do výšky 30-tis. € a právnickej osobe až do výšky 10% jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, maximálne do 50-tis. €. Návrh zákona umožňuje uložiť donucovacie opatrenie aj členom štatutárneho orgánu právnickej osoby.

Zadržanie vodičského preukazu, zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla a použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci nebudú môcť byť vykonané, ak bude preukázané, že podstatná časť príjmov takejto osoby je priamo podmienená držbou vodičského preukazu alebo vozidla (teda aby napríklad taxikár neprišiel o vodičský alebo technický preukaz od auta, ktoré používa pri výkone svojej činnosti, prípadne aby mu na auto nedali „papuču“), a vo vzťahu k osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.

Zadržanie vodičského preukazu, osvedčenia o evidencii vozidla, ako aj použitie technických prostriedkov brániacich užívaniu veci by podľa návrhu malo trvať najviac jeden rok. V prípade nesplnenia povinnosti však dané donucovacie opatrenia možno uložiť aj opakovane.

Dochádza tiež k zavedeniu niektorých nových právnych inštitútov najmä v podobe náhradných plnení. Napríklad v rámci exekúcie vyprataním a vykázaním sa umožňuje uzatvorenie písomnej dohody o zaplatení peňažnej sumy namiesto poskytnutia zodpovedajúceho náhradného ubytovania alebo bytovej náhrady, pričom obdobný inštitút sa zavádza aj v rámci exekúcie odobratím veci. Navrhuje sa aj všeobecná úprava výkonu exekúcie na odstránenie stavby.

Zmeny by v zmysle predloženého návrhu mohli byť účinné od 1. januára 2023.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk