Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
19.4.2022
ID: 5404upozornenie pre užívateľov

Vybrané aspekty prijatého zákona Lex Ukrajina

V nadväznosti na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, nazývaný aj Lex Ukrajina. Uvedený zákon je účinný od 30. marca 2022 a dotýka sa viacerých právnych oblastí, najmä oblasti cudzineckého režimu, práva sociálneho zabezpečenia, zdravotného poistenia, sociálnej pomoci a iných. Nižšie sú bližšie opísané vybrané aspekty prijatého zákona.

Pobyt štátnych občanov Ukrajiny na území Slovenskej republiky

Na základe bezvízového styku majú štátni príslušníci Ukrajiny možnosť zdržiavať sa na území Slovenskej republiky po dobu 90 dní. Občania Ukrajiny majú tiež možnosť využiť inštitút dočasného útočiska upravený v zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle a o doplnení niektorých zákonov, ktorý týmto občanom poskytuje rôzne zvýhodnenia v sociálnej, zdravotnej, pracovnej a daňovej oblasti,  na rozdiel od bezvízového styku. Vzhľadom na aktuálne vyťaženie policajných oddelení súvisiace s hromadným prílevom cudzincov na naše územie, je odporúčané, aby tieto osoby nežiadali o udelenie azylu, ale požiadali o inštitút dočasného útočiska, nakoľko lehota na vybavenie žiadosti o udelenie azylu môže byť opakovane predĺžená. Lex Ukrajina upravil aj platnosť už udelených prechodných pobytov, trvalých pobytov a tolerovaných pobytov, ktorým by inak uplynula platnosť počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Platnosť uvedených pobytov sa predlžuje do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania uvedenej mimoriadnej situácie.

Príspevok za ubytovanie odídenca

Uvedený príspevok za ubytovanie je upravený v osobitnom zákone č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v ďalších vykonávacích predpisoch.

Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, a ktorá v danej nehnuteľnosti poskytne bezodplatne odídencovi ubytovanie. Právnym základom poskytnutia ubytovania je zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi, pričom vzor tejto zmluvy je dostupný v slovenskom a ukrajinskom jazyku na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a webovej stránke >>> tu. Za poskytnutie ubytovania v mesiaci apríl 2022 bude mať odídenec povinnosť oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Finančný príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca, pričom za osobu vo veku viac ako 15 rokov bude tento príspevok vo výške 7 EUR za noc a pri osobe mladšej ako 15 rokov bude príspevok 3,50 EUR / noc. Výška príspevkov je upravená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Z dôvodu predchádzania zneužívania tohto inštitútu je stanovená aj maximálna suma v príspevku v závislosti od počtu poskytnutých izieb. Pôjde teda o maximálne sumy v rozpätí od 500 EUR (za poskytnutie 1 obytnej miestnosti) do 1 250 EUR (za poskytnutie 4 a viac obytných miestností). Treba pripomenúť, že príspevok za ubytovanie odídenca nebude považovaný za príjem na účely pomoci v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ani za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odlišná právna úprava platí pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v cestovnom ruchu. Lex Ukrajina novelizoval zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, pričom medzi nástroje financovania cestovného ruchu upravené v § 27 uvedeného zákona, zaradil aj príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Výška tohto príspevku je stanovená v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 100/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Výška tohto príspevku je 7,70 EUR za jednu noc ubytovania odídenca, ktorý dovŕšil vek 15 rokov. V prípade mladších osôb je tento príspevok 3,85 EUR za noc.

Zamestnávanie občanov Ukrajiny

Lex Ukrajina sa dotýka aj oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov Ukrajiny na našom území. Štátny občan Ukrajiny alebo jeho rodinný príslušník môže na základe prijatého zákona vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o azyle, pričom cieľom tohto ustanovenia je uľahčenie sociálneho začlenenia a integrácie na trh práce. V zmysle skôr prijatého zákona č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine majú občania Ukrajiny, ktorí získali dočasné útočisko, možnosť zamestnať sa bez potreby získania ďalších povolení. Právnym základom môže byť pracovná zmluva alebo dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Ukrajinci, ktorí z objektívnych dôvodov nemôžu preukázať bezúhonnosť, ktorá je napríklad predpokladom vykonávania pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môžu počas trvania mimoriadnej situácie preukázať svoju bezúhonnosť čestným vyhlásením. Zamestnávateľ je povinný vyžadovať od tohto zamestnanca predloženie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti nie staršieho ako jeden rok.

Preukázanie bezúhonnosti štátneho občana Ukrajiny alebo rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny je možné prostredníctvom čestného vyhlásenia aj v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Na záver treba dodať, že preukázanie nepravdivosti uvedených čestných vyhlásení o bezúhonnosti je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

Štátni občania Ukrajiny na základe Lex Ukrajina môžu pracovať aj v oblasti zdravotníctva prostredníctvom inštitútu dočasnej odbornej stáže, pod ktorou sa rozumie výkon odborných pracovných činností pod dohľadom lekára alebo zdravotníckeho pracovníka. Odborná stáž je po prijatí zákona možná v ambulanciách, nemocniciach a vo všetkých zdravotníckych povolaniach. Záujemca o túto prácu je povinný predložiť doklady uvedené v zákone č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na aktuálne vyťaženie policajných útvarov Lex Ukrajina upravuje niektoré všeobecné podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide najmä o predĺženie platnosti potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie, ktorá by uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s konfliktom na Ukrajine do uplynutia dvoch mesiacov odo dňa odvolania mimoriadnej situácie. Aj v prípade, ak chce štátny príslušník tretej krajiny, ktorý má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania, zmeniť zamestnanie, nemusí postupovať podľa zákona o pobyte cudzincov, ale o vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny priamo zamestnávateľ, ktorý chce daného cudzinca zamestnať podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedené ustanovenie platí len do odvolania mimoriadnej situácie.  

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre štátnych občanov Ukrajiny

Zákon č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine spolu s Lex Ukrajina  sa dotkli aj oblasti zdravotníctva, najmä poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti občanom Ukrajiny.

Cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený a zároveň mu bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko, má nárok na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Tento nárok majú aj osoby, ktoré len tranzitujú cez územie Slovenskej republiky a osoby, ktoré zotrvávajú na území Slovenska na základe bezvízového styku, ale aj žiadatelia o azyl. V odôvodnených a individuálnych prípadoch môže byť takýmto osobám rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti rozšírený.

V situácii, ak uvedeným osobám bude udelený azyl alebo doplnková ochrana, budú mať tieto osoby nárok na úhradu plného rozsahu zdravotnej starostlivosti ako poistenci v Slovenskej republike. Nárok na plnú zdravotnú starostlivosť budú mať aj cudzinci, ktorí pracujú na území Slovenska, a sú prihlásení do zdravotnej poisťovne podľa svojho výberu.

Doklady, ktorými sa cudzinci u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazujú, záležia od právneho statusu konkrétnej osoby. Pôjde najmä o doklady ako cestovný pas pre osoby tranzitujúce cez naše územie a osoby zotrvávajúce na našom území na základe bezvízového styku, doklady vydané Migračným úradom (žltý preukaz, biely preukaz a zelený preukaz) pre žiadateľov o poskytnutie dočasného útočiska, azylu alebo pre osoby už s udeleným dočasným útočiskom. Osoby s doplnkovou ochranou a azylanti sa preukazujú ako občania Slovenskej republiky, preukazom poistenca.

Treba pripomenúť, že urgentná a život zachraňujúca zdravotná starostlivosť je poskytovaná každej osobe na Slovensku bezplatne a bez ohľadu na jeho krajinu pôvodu, či právnu ochranu, ktorá mu je na našom území poskytnutá.

Ostatné úľavy v oblasti daní a poplatkov pre štátnych príslušníkov Ukrajiny

Lex Ukrajina v oblasti platenia miestnych daní oslobodil odídencov od platenia dane za psa podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady. Odídenci nebudú považovaní ani daňových poplatníkov dane za ubytovanie a ani sa na nich nebude vzťahovať miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uvedené oslobodenia sa použijú prvýkrát na zdaňovacie obdobie roku 2022.

Uvedený zákon oslobodzuje od úhrady diaľničnej známky počas mimoriadnej situácie vozidlá a jazdné súpravy, ktoré sú registrované na Ukrajine podľa zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov. Rovnako sú oslobodené od platby mýta vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a cudzincov počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobenej ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Vyššie uvedené opatrenia sú prejavom solidarity Slovenskej republiky voči Ukrajine, ale vzhľadom k značnej neistote, ktorá sa týka dĺžky ozbrojeného konfliktu, celkového počtu žiadateľov o dočasné útočisko, nie je možné, aj s poukazom na dôvodovú správu k Lex Ukrajina, vyčísliť finančný dopad týchto opatrení na rozpočet Slovenskej republiky, respektíve rozpočet jednotlivých obcí a miest. Rovnako aj vplyvy týchto opatrení na oblasť zdravotníctva, školstva, práce a iných bude možné posúdiť až s odstupom času.


Mgr. Kristína Šramková,
advokátky koncipient

 
 
Twin City Tower
Mlynskè nivy 10
821 09 Bratislava
 
Tel.:       +421 2 321 130 31
Fax:       +421 2 321 441 48


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk