Poslať článok e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky
21.6.2023
ID: 5776upozornenie pre užívateľov

Zaistenie a konfiškácia peňazí z trestnej činnosti: Rada sa dohodla na rokovacej pozícii k novému právnemu predpisu EÚ

EÚ prijíma opatrenia, aby lepšie vybavila členské štáty v boji proti organizovanej trestnej činnosti a nezákonným ziskom, ktoré z nej pochádzajú. Ministri spravodlivosti sa dnes dohodli na pozícii Rady k návrhu smernice o vymáhaní majetku a konfiškácii. Stanovujú sa ňou minimálne pravidlá vyhľadávania, identifikácie, zaistenia, konfiškácie a správy majetku z trestnej činnosti.

Navrhované pravidlá sa po prijatí smernice o vymedzení trestných činov a sankcií v súvislosti s porušením reštriktívnych opatrení Únie budú vzťahovať na širokú škálu trestných činov vrátane porušenia sankcií. Osobám, ktoré profitujú z obchodovania s osobami alebo spoločnosťami na sankčných zoznamoch EÚ, sa budú ich zisky zabavovať rovnako, ako je to v prípade obchodníkov s ľuďmi alebo drogových kartelov.

Nový právny predpis tiež prinesie členským štátom povinnosť zabezpečiť orgánom, ktoré zabezpečujú vyhľadávanie, zaisťovanie a správu peňazí z trestnej činnosti, kvalifikovaný personál a primerané finančné, technické a technologické zdroje.

Silnejšie úrady pre vyhľadávanie majetku

Nový právny predpis rozšíri po svojom prijatí kompetencie úradov pre vyhľadávanie majetku, aby mali vnútroštátne správne orgány nástroje na postup proti ziskom z trestnej činnosti. Nové pravidlá uľahčia cezhraničnú spoluprácu týchto úradov. Zlepší sa výmena informácií medzi úradmi pre vyhľadávanie majetku v rôznych členských štátoch.

Aby si tieto úrady pre vyhľadávanie majetku mohli plniť svoje úlohy, vlády členských štátov im budú musieť poskytnúť prístup k príslušným vnútroštátnym databázam a registrom. V niektorých prípadoch by mal byť prístup okamžitý a priamy.

Konfiškácia nevysvetleného majetku

Keďže trestná činnosť je vo svojej podstate tajnou činnosťou, nie vždy je možné spojiť majetok odhalený počas vyšetrovania trestného činu s konkrétnou trestnou činnosťou. Nové pravidlo o konfiškácii nevysvetleného majetku, ktoré je pre mnohé členské štáty novinkou, umožní za určitých podmienok konfiškáciu majetku na základe účasti na organizovanej trestnej činnosti. Táto forma konfiškácie si nebude vyžadovať odsúdenie v trestnom konaní. Môže k nej však dôjsť len vtedy, keď bude súd presvedčený, že príslušný majetok pochádza z trestnej činnosti.

Správa majetku

Členské štáty budú musieť určiť orgány (úrady pre správu majetku), ktoré budú spravovať zaistený alebo skonfiškovaný majetok buď priamou správou, alebo poskytovaním podpory a odborných znalostí iným orgánom zodpovedným za správu zaisteného a skonfiškovaného majetku. Členské štáty tiež budú musieť ešte pred konečnou konfiškáciou umožniť prevod alebo predaj zaisteného majetku, napríklad ak tento majetok podlieha skaze.

Kontext a ďalšie kroky

Podľa údajov Europolu dosahujú zločinecké organizácie každoročne príjmy, ktoré sa odhadujú na najmenej 139 miliárd EUR. Je nevyhnutné zbaviť zločincov týchto nezákonných ziskov, ak sa má narušiť činnosť zločineckých skupín a zabrániť ich prenikaniu do legálneho hospodárstva.

Napriek viacerým právnym predpisom EÚ o vyhľadávaní a konfiškácií nezákonného majetku Rada v roku 2020 vyzvala Komisiu, aby tento právny rámec posilnila. O posilnenie pravidiel vymáhania majetku požiadal aj Európsky parlament. Terajší návrh bol predložený 25. mája 2022.

Na základe všeobecného smerovania, ku ktorému dnes dospeli členské štáty, bude môcť Rada začať rokovania s Európskym parlamentom, aby sa dohodla na konečnom právnom znení.

Zdroj: TS EU


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk