19.1.2022
ID: 5320upozornenie pre užívateľov

Zriadenie vecného bremena súdom

Vecné bremená sú zásahom do vlastníckych práv, preto súd ako príslušný orgán môže síce zriadiť vecné bremeno, ale len vo výnimočných zákonom presne určených prípadoch. Občiansky zákonník rozpoznáva 3 zákonné možnosti kedy môže súd rozhodnúť o zriadení vecného bremena. Týmito sú § 135c ods. 3 Občianskeho zákonníka, § 142 ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka. Tento článok osobitne približuje každú s týchto možností výnimočného zásahu do vlastníckych práv.

§ 135c ods. 3 - stavba na cudzom pozemku

„Súd môže usporiadať pomery medzi vlastníkom pozemku a vlastníkom stavby aj inak, najmä tiež zriadiť za náhradu vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon vlastníckeho práva k stavbe.“

Jedná sa o riešenie prípadov neoprávnených stavieb, keď vlastník stavby nie je vlastníkom pozemku na ktorom stavba stojí. Teda stavba bola postavená bez toho, aby mal stavebník k pozemku, na ktorom stavba stojí vlastnícke alebo iné právo, ktoré by ho oprávňovalo na pozemku stavať.

Predstavuje možnosť zriadenia vecného bremena na výkon vlastníckeho práva k stavbe zriadenej na cudzom pozemku. Jedná sa o mimoriadne opatrenie, ktoré pripadá do úvahy len výnimočne v prípade, že odstránenie stavby na cudzom pozemku by nebolo účelné a vlastník pozemku nesúhlasí s jej prikázaním do svojho vlastníctva za náhradu. 

Návrh (žaloba) na takéto vysporiadanie pomerov zriadením vecného bremena môže podať tak vlastník pozemku ako aj vlastník neoprávnenej stavby[1]. Súd nie je pri usporiadaní pomerov viazaný žalobným návrhom. Vzťah medzi vlastníkom pozemku vlastníkom stavby môže usporiadať podľa vlastného uváženia rozhodnutím o odstránení stavby, prikázaním stavby vlastníkovi pozemku alebo žiadaným zriadením vecného bremena.

Avšak, žaloba podaná vlastníkom neoprávnenej stavby predstavuje špecifický prípad. Ak by súd nedospel k názoru, že zriadenie vecného bremena je na mieste, súd by nemohol rozhodnúť o odstránení stavby ale prikázaní vlastníctva vlastníkovi pozemku ale žalobu by zamietol.[2]

§ 142 ods. 3 - vyporiadanie spoluvlastníctva

„Pri zrušení a vyporiadaní spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. Zrušenie a vyporiadanie spoluvlastníctva nemôže byť na ujmu osobám, ktorým patria práva viaznúce na nehnuteľnosti.“

Každý zo spoluvlastníkov má právo požadovať zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva. Ak je spoluvlastníctvo zrušené a vyporiadané súdom reálnym rozdelením veci (pozemku) je možné súčasné zriadenie vecného bremena. Týmto súd rieši situácie keď na rozdelených pozemkoch existuje len jediná elektrická, vodovodná a plynová prípojka nachádzajúca sa po rozdelení na jednom z pozemkov, alebo prístup k novovzniknutej nehnuteľnosti je potrebné zabezpečiť cez druhú novovzniknutú nehnuteľnosť. Súd zriadi vecné bremeno (právo cesty, právo užívať prípojky druhej nehnuteľnosti) k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.

V tomto prípade súd môže zriadiť vecné bremeno aj bez návrhu.

§ 151o ods. 3 - zriadenia práva cesty

„Ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak, súd môže na návrh vlastníka stavby zriadiť vecné bremeno v prospech vlastníka stavby spočívajúce v práve cesty cez priľahlý pozemok.“

Toto ustanovenie umožňuje rozhodnutím súdu zriadiť vecné bremeno na výkon práva vlastníka stavby, a to výhradne na jeho návrh. Iná osoba, ako vlastník stavby, teda nie je aktívne legitimovaná. Súd je oprávnený zriadiť vecné bremeno zabezpečujúce prístup k stavbe (právo cesty cez priľahlý pozemok), ak nie je vlastník stavby zároveň vlastníkom priľahlého pozemku a prístup vlastníka k stavbe nemožno zabezpečiť inak. Priľahlým pozemkom pritom nie je len pozemok bezprostredne priľahlý k stavbe, ale všetky pozemky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie prístupu k stavbe. Teda, všetky pozemky cez ktoré sa vlastník stavby môže dostať k verejnej komunikácii (ceste).

Občiansky zákonník v tomto prípade priamo neurčuje, či je vecné bremeno zriaďované súdom za náhradu alebo bez náhrady. Avšak, vychádzajúc z ustanovenia článku 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd[3]: „Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné len vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za náhradu.“, možno konštatovať, že zriadiť vecné bremeno cesty súdom že možné len za náhradu. Tá musí byť primeraná ujme, ktorú utrpí vlastník pozemku v dôsledku zriadenia práva cesty.

Záver

Uvedené tri spôsoby predstavujú jediné možnosti kedy je súd oprávnený zriadiť vecné bremeno a tým obmedziť vlastnícke právo k nehnuteľnosti. V iných prípadoch ako tu uvedené, nemôže súd svojím rozsudkom zriadiť vecné bremeno, a to ani vtedy, keby sa z okolností prípadu javilo zriadenie vecného bremena nevyhnutným východiskom jeho riešenia. 


Mgr. Katarína Dandárová, LL. M


Semančín_loogo_300

 
 
Sky Park Offices, Bottova 2A
811 09 Bratislava
 
Tel:     +421 2 32 609 451
 

[1] Rozsudok Najvyššieho súdu ČR 22 Cdo 1090/2000 zo dňa 6. decembra 2001.

[2] Rozsudok Najvyššieho súdu ČR 22 Cdo 1090/2000 zo dňa 6. decembra 2001.

[3] Ústavný zákon č. 23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk