12.3.2019
ID: 4414upozornenie pre užívateľov

Zrušenie manželstva rozvodom v SR a v Španielsku

V prípadoch, keď vzťahy medzi manželmi sú natoľko rozvrátené, že už neexistuje šanca na obnovenie manželského spolužitia, jediným riešením zväčša býva rozvod.

Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.

Slovensko                                                                                                                                                                                     

Súčasťou konania o rozvode manželstva je aj úprava práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Teda v tomto konaní sa rozhoduje aj o tom, komu sa deti z manželstva zveria do osobnej starostlivosti ďalej osobe, ktorej do osobnej starostlivosti zverené neboli sa uloží povinnosť platiť výživné a tiež sa rozhoduje o úprave stretávania s dieťaťom.

Pokiaľ dôjde k dohode medzi manželmi (rodičmi dieťaťa) ohľadom osobnej starostlivosti alebo výživnom alebo ohľadom stretávania, súd takúto dohodu (pokiaľ nie je v rozpore so záujmami maloletého dieťaťa) schváli.

Príslušným na prejednanie je súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

Výška súdneho poplatku za podanie návrhu na rozvod je 66,-Eur.

Vyporiadanie majetku manželov, t.j. bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) nie je súčasťou konania o rozvode. Dňom právoplatnosti rozhodnutia o rozvode zaniká BSM a bývalým manželom začína plynúť 3-ročná lehota na:

  • Uzatvorenie Dohody o vyporiadaní BSM, alebo
  • Podanie návrhu na súd na vyporiadanie BSM.
V prípade, ak v uvedenej trojročnej lehote nedôjde k uzatvoreniu dohody a ani podaniu návrhu na súd ktorýmkoľvek z bývalých manželov, nastáva nevyvrátiteľná domienka, v zmysle ktorej platí, že pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

V konaní o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov je základom poplatku cena všetkých vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ostatných hodnôt, ktoré sa pritom vyporiadavajú. Výška poplatku zo žaloby o vyporiadanie BSM je 66,-Eur plus ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura.

Španielsko

Novelou Občianskeho zákonníka (Código Civil) z roku 2005 boli odstránené zákonné dôvody na rozvod manželstva. Pred novelou bolo podmienkou pre rozvod manželstva buď podať návrh na jeho rozluku alebo faktické ukončenie spolunažívania manželov. Dôvodmi na rozluku manželstva bolo porušenie niektorých obom manželom prislúchajúcich zákonných povinností: povinnosť žiť spolu, byť si verní, vzájomne sa rešpektovať, starať sa o spoločné deti.

Základnou charakteristikou rozvodového konania v Španielsku je teda to, že nie je potrebné uvádzať dôvod na rozvod manželstva, pričom jedinou zákonnou podmienkou na rozvod je aby od uzavretia manželstva ubehli minimálne 3 mesiace.

Žiadosť o rozvod môžu podať obaja manželia spoločne alebo jeden z nich so súhlasom druhého. Ide o tzv. rozvod na základe vzájomnej dohody (divorcio de mutuo acuerdo). V tomto prípade sa k žiadosti o rozvod povinne prikladá dohoda (convenio regulador), ktorej predmetom je úprava pomerov medzi manželmi po rozvode a musí v nej byť upravené:

  • práva a povinnosti rodičov k maloletému dieťaťu, ktorému z manželov bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
  • režim stretávania a výška vyživovacej povinnosti na maloleté dieťa a prípadne na manžela/manželku,
  • ktorému z manželov bude pridelená spoločná domácnosť,
  • vyporiadanie BSM.
Základným predpokladom pre divorcio de mutuo acuerdo, okrem samotného rozhodnutia ukončiť manželstvo, je zhoda manželov na úprave rodičovských a majetkových práv a úlohou súdu je takéto rozhodnutie a dohodu potvrdiť pokiaľ spĺňa zákonom stanovený obsah a je v súlade s najlepším záujmom dieťaťa.

V prípade, že návrh na rozvod podáva jeden z manželov bez súhlasu druhého resp. nie je možná dohoda medzi manželmi, takýto návrh s priloženým návrhom dohody prejednáva a rozhoduje súd v rámci rozvodového konania tzv. divorcio contencioso.

Právoplatným rozhodnutím o rozvedení manželstva sa takisto ruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Po rozvedení manželstva je potrebné jeho vyporiadanie, a to buď:

  • dohodou, t.j., vyporiadanie BSM je zahrnuté v rámci convenio regulador,
  • notárskou zápisnicou, kedy obaja manželia ešte pred rozvodovým konaním vyporiadajú svoj spoločný majetok pred notárom,
  • súdnym konaním, pričom vyporiadanie BSM môže byť na žiadosť jedného z manželov súčasťou rozvodového konania, alebo sa vyporiada až po ukončení konania o rozvode kedy však bude podať nový návrh na vyporiadanie na súde, ktorý rozhodol o rozvode.
Príslušným súdom pri rozvodových konaniach je súd (Juzgado de Primera Instancia) v mieste posledného spoločného bydliska manželov alebo ak už žili oddelene, v mieste bydliska jedného z nich.

Fyzické osoby súdne poplatky v Španielsku neplatia, zákonom absolútne oslobodené v akomkoľvek druhu sporov, t.j. aj pri rozvodovom konanie.

JUDr. Petra Baňáková
JUDr. Petra Baňáková

Michal Matrtaj 
Michal Matrtaj 
 
Moreno Vlk & Asociados SK s.r.o.
advokátska kancelária / bufete de abogados

Cukrová 14
811 08 Bratislava

Tel.:       +421 2 59 324 173

 
© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk