26.7.2013
ID: 554

10 otázok pre... Jána Azuda

eFocus

JUDr. Ján Azud momentálne pôsobí ako partner a prokurista v kancelárii Ružička Csekes. Odborne zastrešuje predovšetkým infraštruktúrne projekty, verejné obstarávanie, projekty pre verejný sektor a PPP projekty.

Problematike verejného obstarávania sa Ján Azud venuje viac ako 7 rokov a počas tohto obdobia pracoval na najväčších a najvýznamnejších verejných zákazkách realizovaných v Slovenskej republike, ale aj na významných verejných projektoch v zahraničí. Od roku 2011 tiež pracuje ako odborný poradca / expert Úradu pre verejné obstarávanie, zúčastňuje sa zasadnutí odborných a revíznych komisií a poskytuje odborné stanoviská pre Úrad pre verejné obstarávanie. Pravidelne tiež prednáša na odborných fórach a konferenciách na tému verejné obstarávanie, PPP projekty a EÚ fondy, tak v Slovenskej republike ako aj v zahraničí. Pod jeho vedením získala prax spoločnosti Ružička Csekes s.r.o. v oblasti verejného obstarávania a infraštruktúrnych projektov prestížne ocenenia “Právnická firma roka 2013 Verejné obstarávania” a “Právnická firma roka 2013 Developerské projekty a nehnuteľnosti”.  Okrem agendy infraštruktúrnych projektov, verejného obstarávania a verejného práva všeobecne sa odborne venuje predovšetkým problematike obchodných transakcií, projektového financovania a telekomunikačného práva.

Desať slov o sebe.
Advokát, manažér, 14-ročná prax, infraštruktúrne projekty, verejné obstarávanie, obchodné transakcie.

Iná krajina pre výkon advokácie, výkon povolania?
Advokátske povolanie je síce pomerne úzko spojené s právnym poriadkom konkrétneho štátu, ale dá sa úspešne vykonávať aj inde. Dôkazom toho je množstvo zahraničných advokátov, ktorí vykonávajú svoju prax v Slovenskej republike, ale aj mnoho právnikov, ktorí vyštudovali právo v Slovenskej republike a pôsobia v právnických firmách alebo medzinárodných organizáciách v zahraničí. Ja osobne si však neviem predstaviť vykonávať prax inde ako v Slovenskej republike. Slovensko je mojim domovom, kde mám svoju rodinu a priateľov a nikdy som nezvažoval, že by som ho opustil na takú dobu, ktorá by odôvodňovala výkon povolania v zahraničí. Keby som sa však nad tým teoreticky zamyslel, bolo by to určite Anglicko, a to predovšetkým z dôvodu, že v tomto právnom prostredí sa pri riešení právnych otázok preferuje predovšetkým materiálna a ekonomická podstata problému, ktorý právo adresuje.

Keby ste nebol právnikom, čím by ste bol?
Pravdepodobne architektom alebo stavebným inžinierom. Moja blízkosť k týmto profesiám determinuje aj to, že sa pri svojej práci snažím venovať projektom súvisiacim s výstavbou verejnej a súkromnej infraštruktúry. Pri výkone komerčnej právnej praxe je totiž málokedy za vašou prácou, aj keď často krát mimoriadne namáhavou a obetavou, vidieť hmotný výsledok, ktorý by pretrval za hranicu poďakovania klienta a výplaty honoráru. Práve v oblasti infraštruktúrných projektov to však do určitej miery možné je.

Nevýhody Vášho povolania.
Ako každá práca s ľuďmi, advokátska profesia je mimoriadne náročná. O advokácii to platí o to viac, že, okrem bežnej nekonfliktnej rutiny, advokáti dennodenne riešia vážne obchodné či osobné problémy svojich klientov. Na jednej strane je advokát z povahy veci a zo zákona nezávislý, na druhej strane ide tiež o biznis, v ktorom je na Slovensku nesmierne veľká konkurencia. Klienti, ktorí za advokátom so svojimi problémami prídu a platia za právne služby nemalé peniaze, sú preto stále náročnejší a každý má viac-menej oprávnenú predstavu, že je tu advokát len pre neho a jeho mandát. V spojení s obrovskou finančnou a reputačnou zodpovednosťou, ktorú advokáti znášajú, sú tak na advokátsky stav kladené nesmierne nároky na profesionálny a osobný manažment. Nestálosť nášho právneho prostredia a nepredvídateľnosť rozhodovacej praxe samozrejme tento stres zmierniť nepomáhajú.

Aký bol Váš najhorší deň v práci?
Smutné dni sú určite tie, keď opúšťate prácu, v ktorej ste prežili veľa nezabudnuteľných pracovných a osobných chvíľ, a to aj keď sa tak rozhodnete z vlastnej vôle, aby ste mohli budovať svoj kariérny rast. Pred siedmimi rokmi som takto odchádzal z veľkej telekomunikačnej spoločnosti, aby som sa vrátil do advokátskej profesie, ktorej som sa chcel vždy venovať. To je však zrejme prirodzenou súčasťou akéhokoľvek profesionálneho vývoja a aj moje rozhodnutie, ktoré sa mi vtedy prijímalo ťažko, sa nakoniec ukázalo ako to najlepšie, aké som mohol spraviť. Čo sa týka advokácie ako takej, som vďačný za to, že „najhorší“ deň ešte nenastal, pretože by pravdepodobne znamenal, že som klientovi poskytol takú radu, ktorá viedla k jeho závažnej finančnej alebo osobnej ujme. Samozrejme, existuje mnoho prípadov,  keď urobíte to najlepšie, čo od Vás možno pri akomkoľvek rozumnom posúdení veci očakávať a potom zistíte, že klient Vám poskytol nesprávne informácie, alebo konal úplne inak ako ste radili/očakávali. Väčšina takýchto vecí je však tiež našťastie len novou výzvou, ktorá sa dá vyriešiť.

Najväčší doterajší úspech.
Rozumiem, že otázka smeruje do profesionálnej oblasti, takže by som spomenul dva, ktoré sú pre mňa rovnocenné. Prvým z nich je určite PPP projekt rýchlostnej cesty R1, na ktorom som ja osobne a naša kancelária poskytovali poradenstvo Slovenskej republike takmer 2 roky. Tento projekt sa stal prvým úspešne realizovaným cestným PPP projektom na Slovensku a v roku 2010 bol vyhodnotený ako najlepší PPP projekt roka 2009 v Európe. Druhým z týchto úspechov bolo určite tohtoročné ocenenie Právnická firma roka 2013, ktoré naša advokátska kancelária získala v kategóriách Domáca právnická kancelária, Verejné obstarávania a Developerské projekty a nehnuteľnosti, teda v oblastiach, ktoré sú pre mňa odborne a osobne veľmi blízke.

Kto na Vás mal vo Vašom profesnom živote najväčší vplyv?
Myslím, že sú to dve osoby. Predovšetkým je to môj otec, vysokoškolský profesor a autor nespočetného množstva kníh a publikácií z oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, ktorého som vnímal a stále vnímam ako vzor po stránke odbornej fundovanosti a usilovnosti. Hoci nikdy nebol právnickým praktikom a nezaoberal sa takou problematikou ako ja, umožnil mi pochopiť, že právnická profesia je niečo, čo vás môže baviť a napĺňať celý profesionálny život. Druhou osobou je doktor Ružička, s ktorým mám tu česť spolupracovať už viac ako 7 rokov, počas ktorých som mal možnosť pochopiť a osvojiť si jeho víziu a spôsob budovania právnickej praxe a výkonu advokátskeho povolania jedinečne kombinujúceho a vyvažujúceho pevné zásady, ľudskosť a silný komerčný a pragmatický ťah na bránu.

Žena/muž vo vašej profesii – čo ide opačnému pohlaviu lepšie?
Podľa môjho názoru sú ženy a muži pri výkone právnickej profesie všeobecne absolútne rovnocenní, a to tak po úzko odbornej stránke, ako aj po stránke súvisiacich osobných a manažérskych zručností. Tak ako v osobnom živote, ženy sa však aj pri práci dokážu zaoberať a trápiť vecami, ktoré muži mnohokrát nepovažujú za dôležité. To je pre mňa často veľmi prínosné, keďže mi to poskytuje takú spätnú väzbu, ktorú potrebujem, aby moje rozhodnutia ako advokáta a manažéra zohľadnili čo najširšie spektrum nevyhnutných súvislostí.

Prečo ste sa rozhodli stať sa právnikom? A čo by ste poradil ľudom, ktorí by radi vstúpili do právnických vôd.
Ako je zrejmé z mojej odpovede na jednu z predchádzajúcich otázok, bol to predovšetkým vplyv môjho otca, pre ktorého je práca najväčším koníčkom po celý jeho profesionálny život. Ja osobne som však tiež v čase, keď sa rozhodovalo o mojom ďalšom vzdelaní, inklinoval k histórii a iným spoločensko-politickým vedám, teda odborom, ktoré majú veľmi silný súvis s právnickým vzdelaním. Už vtedy som cítil, že právnické vzdelanie a profesia mi dokážu poskytnúť širší nadhľad nad fungovaním štátu a spoločnosti ako takej a z tejto pozície mi umožnia pomáhať ostatným ľuďom riešiť ich osobné a komerčné problémy.

Ak sa chce niekto v súčasnosti stať právnikom, mal by podľa môjho názoru citlivo manažovať svoje očakávania. Keď som sa ja hlásil na vysokú školu, právnická profesia a jej vnímanie boli v podstate na Slovensku ešte veľmi mladé, nie celkom širokou verejnosťou pochopené a poznačené akousi ilúziou o jedinečnosti spojenej s možnosťou atraktívneho finančného ohodnotenia. Nepopieram, že mňa ako mladého človeka tiež lákal aj tento aspekt. Ak však ešte niekto vníma právnickú profesiu cez prizmu hollywoodskej produkcie, musí veľmi skoro pochopiť, že naša prax sa dostáva stále viac a viac na zem. Právnikov v komerčnej (ale i verejnej) sfére je omnoho viac ako dokáže náš trh uniesť. Akýkoľvek úspech je podmienený trpezlivosťou a dlhými rokmi tvrdej práce. Aj finančné ohodnotenie musí tieto skutočnosti realisticky adresovať.

Ako si vyčistiť hlavu?
Určite najlepší relax je pre mňa každá minúta s mojou dvojročnou dcérkou, ktorá je mojim najväčším úspechom a radosťou. Aj keď ma skoro každý považuje za workaholika, ona mi vždy pripomenie, že pracujeme preto, aby sme žili a nie naopak. Veľmi dobrý reset je pre mňa tiež šport, predovšetkým tenis a futbal, a to pasívne aj aktívne. V ostatnom čase k tomu pribudla možnosť úžasnej diváckej skúsenosti na domácich zápasoch Slovana v KHL.


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk