26.8.2014
ID: 2408

Porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov v kategórii tzv. extrémnych prieťahov

Počet nálezov v kategórii tzv. extrémnych prieťahov v súdnom konaní dosiahol v I. polroku číslo 29.

Monitorovaním rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“), ktorými bolo vyslovené porušenie základného práva sťažovateľov na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva na prejednanie veci v primeranej lehote podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) pribudla ku kategórii opakovaných prieťahov (prieťahov v tom istom konaní pred všeobecnými súdmi) kategória tzv. extrémnych prieťahov. Ide o konania pred všeobecnými súdmi, ktoré trvajú viac ako 13 rokov.

Ústavný súd v I. polroku 2014 vyslovil porušenie základného práva podľa čl. 48 ods. 2 ústavy a podľa čl. 6 ods. 1 dohovoru v kategórii tzv. extrémnych prieťahov v 29 nálezoch, pričom rozpätie v sledovaných konaniach sa pohybuje od 14 do 29 rokov. „Rekord“ v dĺžke neukončeného konania patrí Okresnému súdu Čadca v dedičskom konaní, pri ktorom ústavný súd konštatoval dokonca aj opakované porušenie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov a práva na prejednanie veci v primeranej lehote (v tom istom konaní pred všeobecnými súdmi) – trvá 29 rokov.

O šesť rokov menej (teda 23) trvá spor, ktorý prejednával Okresný súd Bratislava II a začal sa podaním žaloby v januári 1992 v tom čase ešte maloletého sťažovateľa zastúpeného jeho matkou ako účastníčkou konania o určenie otcovstva a o úhradu osobných potrieb proti žalovanému občanovi Talianska.

Z hľadiska predmetu konania ústavný súd považoval za nutné vo veci vedenej pod sp. zn. IV. ÚS 752/2013 zohľadniť, že ide o vec týkajúcu sa osobného statusu, ktorej je potrebné prikladať mimoriadny význam aj z dôvodu zabezpečovania základných životných potrieb a sociálneho štandardu sťažovateľa,“ ozrejmuje dôvody rozhodnutia ústavného súdu, ktorým vyslovil porušenie základných práv sťažovateľa, predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková a dodáva: „Spory o určenie otcovstva a úpravu práv a povinností k maloletému dieťaťu vo všeobecnosti nie sú po právnej stránke zložité a patria do štandardnej rozhodovacej agendy všeobecných súdov. Avšak na druhej strane možno najmä vzhľadom na nutnosť vykonania znaleckého dokazovania hodnotiť toto konanie ako fakticky zložité. Určitú mieru skutkovej zložitosti preskúmavaného konania ústavný súd pripustil vzhľadom na cudzí prvok na strane odporcu. Konania o určenie otcovstva si vyžadujú postup súdu s osobitnou starostlivosťou, preto ani skutková zložitosť nemôže zbaviť okresný súd zodpovednosti za to, že napadnuté konanie nebolo ani po viac ako 22 rokoch od jeho začatia právoplatne skončené. Z vykonaných procesných úkonov okresného súdu vyplynulo, že jeho postup v prevažnej časti trvania napadnutého konania charakterizovala nečinnosť a v podstatnej miere aj neefektívnosť.“


Výber nálezov – extrémne prieťahy (konania pred všeobecnými súdmi trvajúce dlhšie ako 20 rokov)

odporca: Krajský súd v Trenčíne
sp. zn. odporcu: 4 Co 208/2013
sp. zn. ÚS SR: III. ÚS 524/2013
sudca, ktorému je vec pridelená (zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí): JUDr. O. Lichnerová
rok začatia konania / dĺžka konania: 1992 / 22 rokov

odporca: Okresný súd Bratislava I
sp. zn. odporcu: 8 C 4/00
sp. zn. ÚS SR: III. ÚS 58/2014
sudca, ktorému je vec pridelená (zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí): JUDr. O. Doláková
rok začatia konania / dĺžka konania: 1993 / 21 rokov

odporca: Okresný súd Bratislava II
sp. zn. odporcu: 8 C 4/92
sp. zn. ÚS SR: IV. ÚS 752/2013
sudca, ktorému je vec pridelená (zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí): JUDr. D. Buchalová
rok začatia konania / dĺžka konania: 1991 / 23 rokov

odporca: Okresný súd Čadca
sp. zn. odporcu: 4 D 765/85
sp. zn. ÚS SR: III. ÚS 555/2013
sudca, ktorému je vec pridelená (zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí): Mgr. A. Kubjatková
rok začatia konania / dĺžka konania: 1985 / 29 rokov

odporca: Okresný súd Rožňava
sp. zn. odporcu: 11 C 10/2011
sp. zn. ÚS SR: IV. ÚS 750/2013
sudca, ktorému je vec pridelená (zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí): JUDr. E. Kecseyová
rok začatia konania / dĺžka konania: 1991 / 23 rokov

odporca: Okresný súd Trenčín
sp. zn. odporcu: 18 D 6174/93
sp. zn. ÚS SR: II. ÚS 324/2013
sudca, ktorému je vec pridelená (zákonný sudca, ktorý vo veci konal ako posledný v poradí): JUDr. E. Vekonyová
rok začatia konania / dĺžka konania: 1993 / 21 rokov


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk